Věda a výzkum

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě klade důraz na rozvoj a realizaci vlastní vědeckovýzkumné činnosti, čímž zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělávání ve všech oborech a stupních studia.

Základem vědeckovýzkumné činnosti univerzity jsou aktivity členů jednotlivých kateder, z nichž některé navíc profilují svou vědeckovýzkumnou činnost v rámci specializovaných center nebo vysokoškolského ústavu. Jak katedry, tak i vědeckovýzkumná centra každoročně vydávají vlastní monografie, realizují vědecké granty, spolupracují s dalšími vysokoškolskými pracovišti, pořádají řadu odborných konferencí a seminářů. Ve všech svých vědeckovýzkumných aktivitách klade univerzita důraz na zapojení studentů, zejména magisterských a doktorských studijních oborů.

CENTRUM VĚDY, výzkumu a akreditací

Pro podporu dále se rozvíjející vědecké a výzkumné činnosti Metropolitní univerzity Praha bylo zřízeno Centrum vědy, výzkumu a akreditací, které plní následující úlohy:

informační

 • informuje katedry, vědecká centra a akademické pracovníky o vyhlášení veřejných soutěží na podporu vědeckých projektů
 • informuje o konání významných konferencí, seminářů, workshopů či přednášek
 • informuje o možnostech publikování vědeckých prací

podpůrnou

 • podporuje katedry, akademické pracovníky a vědecká centra v oblasti administrativy vědy (metodika přípravy návrhů grantových projektů, průběžných a závěrečných zpráv včetně vyúčtování)
 • organizuje konferenční činnost školy po technické stránce spolu s odbornými garanty
 • podílí se na schvalování zahraničních i tuzemských pracovních cest akademických pracovníků (aktivní účast na konferencích, studijní cesty)

evidenční

 • eviduje výsledky vědecké a zejména publikační činnosti akademických pracovníků a příslušných útvarů školy (katedry, centra)
 • připravuje přehledy o vědecké činnosti pro vedení center, kateder a školy
 • ve spolupráci s oddělením IT předává výsledky do Rejstříku informací o výsledcích spravovaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace

organizační

 • připravuje vyhlášení interní studentské grantové soutěže, odpovídá za příjem návrhů a organizaci jejich hodnocení, vyhlášení výsledků, podílí se na financování projektů
 • zajišťuje agendu cestovních příkazů
 • zajišťuje ediční činnost MUP