Anglophone Studies

ZAMĚŘENÍ STUDIA

V oboru Anglophone Studies probíhají výuka a atestace pouze v anglickém jazyce. Diplomovou práci studenti píší výhradně v anglickém jazyce. 

Podstatnou část studia připravujícího odborníky na anglofonní země tvoří předměty, které jsou orientovány nejen na politický, kulturní a sociální vývoj USA a Velké Británie, ale i na studium dalších zemí anglofonního světa a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním systému (Kanadu, Austrálii i anglicky mluvící země Asie a Afriky). 

Absolventi oboru se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa s rozsáhlými znalostmi mezinárodních vztahů, kulturně historických souvislostí a reálií jednotlivých anglicky mluvících zemí. Studijní program zprostředkuje absolventům hlubší pochopení nejen společností v jednotlivých státech, ale i jejich bilaterárních a multilaterárních vztahů. Absolventi získají jazykové kompetence na velmi pokročilé úrovni jak v mluveném, tak i písemnem projevu (vystupni uroveň C1+/C2).

Studijní obor: Anglophone Studies
Studijní program: International Territorial Studies
Standardní doba studia: 
2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra anglofonních studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
  • grantové agentury
  • média
  • české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
  • cestovní ruch
  • diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

PÍSEMNÝ TESTOnline přihláška

Test ověřuje jazykové dovednosti – čtení s porozuměním a písemný projev.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

zaměřuje se na ústní interakci a samostatný ústní projev - jazyková způsobilost z anglického jazyka je na úrovni B2+/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (V ústní interakci se uchazeč vyjadřuje pohotově bez zjevného hledání výrazů, umí přesně formulovat své myšlenky a vhodně navazovat na příspěvky partnera v komunikaci. Uchazeč prokazuje, že se umí jasně a podrobně vyjádřit k složitějším tématům a zakončit promluvu vhodným závěrem.)

Uchazeči mohou požádat o prominutí části přijímací zkoušky ze znalostí reálií anglicky mluvících zemí u absolventů bakalářských/magisterských studijních oborů zaměřených na anglický jazyk nebo anglicky mluvící země. Část přijímací zkoušky z jazykových znalostí a dovedností může být prominuta u uchazečů, kteří doloží ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka minimálně na úrovni C1 (nebo jiné zkoušky na stejné úrovni).

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO