Anglophone Studies

Chcete mluvit anglicky jako rodilý mluvčí a stát se odborníkem na anglofonní země? Pak anglofonní studia jsou přesně pro vás. Výuka probíhá v anglickém jazyce a studium se kromě prohlubování jazykových znalostí zaměřuje například na kulturní a politický vývoj jednotlivých zemí.

Proč studovat

 • Získáte přehled o kulturním, politickém, historickém a ekonomickém kontextu anglofonních zemí.
 • Prohloubíte si znalost anglického jazyka a budete hovořit jako rodilý mluvčí.
 • Naučíte se vnímat vztahy mezi anglofonními zeměmi v širších souvislostech.
 • Zvýšíte šanci profesního
  i vědeckého uplatnění.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry politologie a anglofonních studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder International Relations and European Studies.

Kam po studiu

 • státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
 • grantové agentury
 • média
 • české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
 • cestovní ruch
 • diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

Studijní program: Anglophone Studies
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • překladatel pro OSN
 • asistent diplomata
 • delegát cestovní kanceláře

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkouška z anglického jazyka

Přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu přístupové údaje do online aplikace. Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

Uchazeči, kteří doloží úspěšné absolvování národní či mezinárodní zkoušky či certifikátu, dokládajícího znalost anglického jazyka na úrovni B2, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek a certifikátů je zde. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu nebo zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.