Anglophone Studies

ZAMĚŘENÍ STUDIA

V oboru Anglophone Studies probíhají výuka a atestace pouze v anglickém jazyce. Diplomovou práci studenti píší výhradně v anglickém jazyce. 

Podstatnou část studia připravujícího odborníky na anglofonní země tvoří předměty, které jsou orientovány nejen na politický, kulturní a sociální vývoj USA a Velké Británie, ale i na studium dalších zemí anglofonního světa a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním systému (Kanadu, Austrálii i anglicky mluvící země Asie a Afriky). 

Absolventi oboru se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa s rozsáhlými znalostmi mezinárodních vztahů, kulturně historických souvislostí a reálií jednotlivých anglicky mluvících zemí. Studijní program zprostředkuje absolventům hlubší pochopení nejen společností v jednotlivých státech, ale i jejich bilaterárních a multilaterárních vztahů. Absolventi získají jazykové kompetence na velmi pokročilé úrovni jak v mluveném, tak i písemnem projevu (vystupni uroveň C1+/C2).

Studijní obor: Anglophone Studies
Studijní program: International Territorial Studies
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra anglofonních studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
  • grantové agentury
  • média
  • české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
  • cestovní ruch
  • diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkouška z anglického jazyka

Test z angličtiny + ústní pohovor v angličtině o motivaci ke studiu:
Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Uchazeči, kteří doloží úspěšné absolvování národní či mezinárodní zkoušky či certifikátu, dokládajícího znalost anglického jazyka na úrovni B2, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek a certifikátů je zde. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu nebo zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.