Mezinárodní vztahy a evropská studia

Zaměření studia

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent schopen na patřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz je kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky tak, aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost.

Studijní povinnosti

Blok I

První blok obsahuje povinné předměty, zakončené zkouškou. Student by je měl absolvovat během prvního ročníku studia.

 • Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace
 • Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

Blok II

V rámci druhého bloku a druhého ročníku studia si student dále volí ještě dva z následujících předměty dle své vlastní specializace:

 • Mezinárodní bezpečnost
 • Řešení konfliktů
 • Aktuální otázky integračního procesu EU
 • Mezinárodní vztahy a globální otázky

Znalosti získané ve výše uvedených předmětech jsou následně ověřeny Státní doktorskou zkouškou.

Požadavky na tvůrčí činnost

Studenti musí splnit následující požadavky na tvůrčí činnost:

a) aktivně se podílet na výzkumných aktivitách MUP,
b) do data konání státní doktorské zkoušky musí být alespoň část disertace publikována či přijata k publikaci,
c) jednou vystoupit ve výuce, tj. přednést přednášku, nebo jednou aktivně vystoupit na odborné konferenci,
do data konání malé obhajoby disertace publikovat alespoň dvě publikace s nenulovou hodnotou v RIV, z nichž jedna musí být v kategorii J (tedy recenzovaný odborný článek spadající do jedné z následujících kategorií: Jimp, Jsc, Jneimp, Jrec).

Požadavky na absolvování stáží

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Další studijní povinnosti

Kromě absolvování zahraniční stáže, povinných a povinně volitelných předmětů musí studenti splnit ještě následující povinnosti:

a) úspěšně složit státní doktorskou zkoušku,
b) sepsat a obhájit disertaci.

Studijní program: Mezinárodní vztahy a evropská studia 
Oblast vzdělávání: Politické vědy
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Vyučovací jazyk: čeština, angličtina
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace
 • instituce EU
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (předseda)
prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
doc. Mats Braun, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Online přihláškaPřihlášku ke studiu v doktorském studijním oboru může podat uchazeč, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium v magisterském stupni studia. Studenti, kteří absolvovali magisterské studium na vysoké škole v zahraničí, předkládají spolu s přihláškou doklad o nostrifikaci ukončeného zahraničního vzdělání.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 15.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 • strukturovaný životopis uchazeče
 • záměr disertace, včetně vymezení tématu práce, teoretického rámce práce, použité metodologie a orientačního časového rámce zpracování práce
 • seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu
 • soupis dosavadních odborných aktivit uchazeče, zejména publikační aktivity, účast na výzkumných projektech, účast na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo probíhá bez účasti uchazečů. Přijímací komise zhodnotí došlé návrhy disertačních prací, dosavadní vědecké aktivity a seznam přečtené literatury. Návrhy mimo obor MVES/IRES a nedostatečně rozpracované návrhy disertačních prací komise navrhne vyřadit z dalšího průběhu přijímacího řízení. Konečné rozhodnutí o vyřazení nebo nevyřazení přihlášky učiní u oborů MVES/IRES rektor MUP. Vyřazení uchazeči obdrží rozhodnutí rektora spolu se zdůvodněním vyřazení přihlášky. 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle MUP písemně dva týdny před konáním zkoušky všem, kteří podali písemnou i elektronickou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a úspěšně prošli 1. kolem přijímacího řízení. 

Před přijímací zkouškou uchazeč prokáže svoji totožnost a občanství (občanským průkazem, popř. cestovním pasem) a předloží další případné náležitosti uvedené v pozvánce k přijímací zkoušce.

Odborná zkouška

Zkouška se koná před přijímací komisí formou rozpravy k problematice studijního oboru, na který se uchazeč hlásí, a na základě písemných materiálů předložených k přihlášce k doktorskému studiu. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Odborná zkouška se koná v českém jazyce.

ZKOUŠKA z angličtiny

Zkouška sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu oboru a tématu projektu doktorské práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace a popřípadě z doplňujících gramatických otázek. 

Každá část přijímací zkoušky je hodnocena přijímací komisí zvlášť. Přijímací komise přidělí bodové hodnocení za jednotlivé části přijímací zkoušky a sestaví pořadí uchazečů sestupně od nejvyššího bodového zisku k nejnižšímu. Komise navrhne rektorovi MUP přijetí či nepřijetí uchazeče k doktorskému studiu. Vychází přitom z vypočteného bodového hodnocení přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním oboru.