Evropská studia a veřejná správa

Zajímáte se o věci veřejné nebo již pracujete ve veřejné správě a potřebujete si zvýšit kvalifikaci? Studujte program Evropská studia a veřejná správa. Získané znalosti procesů v rámci veřejné správy studium dále rozvíjí nejen o znalosti evropské problematiky jako obecného základu oboru, ale také o speciální aspekty evropských studií – teritoriální a regionální studia a veřejnou správu v EU.

Proč studovat

 • Seznámíte se se subjekty veřejné správy.
 • Získáte znalosti z oblasti obchodního, občanského, finančního a pracovního práva.
 • Naučíte se pracovat s právními předpisy v praxi.
 • V rámci studia se účastníte projektů i grantů samosprávných územních celků.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • instituce Evropské unie
 • mezinárodní organizace
 • mezinárodní a nadnárodní společnosti
 • ústřední a místní správní úřady
 • orgány územní samosprávy
 • vládní i nevládní organizace a instituce
 • média

Studijní program: Evropská studia a veřejná správa
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • vrchní komisař analyticko-právního oddělení Policie ČR
 • vedoucí správního odboru MěÚ
 • office manager právní kanceláře

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.