Evropská studia a veřejná správa

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Program nabízí vzdělání v oblasti Evropské unie, Rady Evropy a dalších evropských a mezinárodních organizací, vazeb mezi Evropskou unií, členskými státy a významnými centry mezinárodních vztahů, a to z pohledu politického, právního, ekonomického, geografického aj. Studium rozvíjí jednak znalosti evropské problematiky jako obecného základu oboru a dále dva speciální aspekty evropských studií – teritoriální a regionální studia a veřejnou správu v EU.

Absolventi programu Evropská studia a veřejná správa si odnesou do praxe podrobné teoretické i praktické znalosti a komparativní výhody z propojení jednotlivých  částí, které tvoří obsah studia.

Studijní obor: Evropská studia a veřejná správa
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra právních disciplín a veřejné správy

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – základní stupeň

Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – vyšší stupeň

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • instituce Evropské unie
  • mezinárodní organizace
  • mezinárodní a nadnárodní společnosti
  • ústřední a místní správní úřady
  • orgány územní samosprávy
  • vládní i nevládní organizace a instituce
  • média

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO