Mezinárodní vztahy a evropská studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, významných států a oblastí v evropském regionu a současně se zaměřuje na světová mocenská centra. Magisterské studium prohlubuje  znalosti klíčových teoretických předmětů mezinárodních vztahů s důrazem na komplexní problematiku evropského integračního procesu v jeho právních, institucionálních a ekonomických aspektech. Dále se zaměřuje na rozhodovací procesy, tj. na zahraniční politiku Československa/Česka i velmocí, jako jsou Spojené státy americké a Rusko. Zabývá se členstvím České republiky v Evropské unii a neopomíjí konfliktní vývoj současných mezinárodních vztahů. Velká pozornost je věnována také teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů.

Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 
2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát bezpečnostních studií

Certifikát Iberoamerických studií

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • veřejná správa
  • nevládní organizace
  • veřejné i soukromé výzkumné instituce
  • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
  • mezinárodní organizace
  • instituce EU
  • média

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO