Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies

STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA

Kromě obhajoby rigorózní práce jsou uchazeči zadávány zkušební komisí dvě otázky vycházející z níže uvedených tematických okruhů s ohledem na téma vypracovávané rigorózní práce tak, aby se alespoň jedna otázka týkala jiné oblasti mezinárodních vztahů než téma rigorózní práce.

ZKUŠEBNÍ OKRUHY

 • Funkce společenských věd.
 • Teorie mezinárodních vztahů; teoretické přístupy k otázkám MV a evropského integračního procesu.
 • Mezinárodní bezpečnost; bezpečnostní dilema, bezpečnostní společenství, bezpečnostní studia, činitelé bezpečnostní politiky, dimenze bezpečnosti a bezpečnostní politiky hrozby a rizika v 21. století.
 • Institucionální struktura a rozhodovací procesy EU; formální a neformální kanály mocenských proudů, teoretické koncepty evropské integrace, rozhodovací procesy v ES/EU, vztahy mezi aktéry rozhodovacího procesu, formování a reformulování primárního legislativního rámce ES/EU, otázky legitimity, demokratického deficitu a projekce budoucího vývoje.
 • Politiky Evropské unie; analýza vybraných politik v kontextu aktuálních výzev rozhodovacího procesu v EU s přihlédnutím též na jejich vazby na financování z rozpočtu EU.
 • Současné integrační procesy v EU; interakce ekonomických a politických faktorů, vnitřních a vnějších, jakož i faktorů institucionálních, souvisejících s transformací EU.
 • Mezinárodní organizace (MO); teoretický rámec fungování MO; rozbor struktury a fungování významné MO (OSN, NATO, OBSE apod.).

NÁVRHY MOŽNÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ RIGORÓZNÍCH PRACÍ

 • Filozofie společenských věd
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
 • Mezinárodní bezpečnost
 • Mezinárodní organizace
 • Evropská bezpečnost
 • Komparace demokracií v evropském kontextu
 • Politiky Evropské unie
 • Současné integrační procesy v EU
 • Institucionální struktura a rozhodovací procesy v EU

Online přihláška

Přihláška

Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:

 • název práce
 • vymezení tématu práce
 • teoretický rámec práce
 • použitá metodologie
 • seznam informačních zdrojů
 • orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží rovněž kopii obhájené diplomové práce.

Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem "magistr" doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). Tyto dokumenty mohou uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou kopii doložit u podpisu smlouvy. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phdr@mup.cz.