Politologie

Státní rigorózní zkouška

 • Rigorózní zkoušku skládá účastník/ce rigorózního řízení po odevzdání rigorózní práce
 • Zkouška se skládá ze dvou oddělených ústních částí, které jsou hodnoceny samostatně. První část zkoušky je obecná a zaměřuje se na základní orientaci v politické vědě a jejích hlavních podoborech. Druhá část je specializační, kdy účastník/ce rigorózního řízení volí ze čtyř nabízených oblastí právě jednu dle vlastní preference.
 • Jak pro obecnou část zkoušky, tak pro povinně-volitelnou specializační zkoušku je účastníkovi/ci rigorózního řízení v předstihu nabídnut orientační seznam knižních zdrojů pro studium. V průběhu zkoušky by měl/a účastník/ce rigorózního řízení prokázat znalost tématiky, jíž se dané publikace věnují. Předpokládá se, že účastník/ce rigorózního řízení je seznámen s obsahem všech publikací předepsaných k obecné zkoušce a polovinou publikací ke zvolené zkoušce specializační. Jako alternativu či komplement může účastník/ce rigorózního řízení před zkouškou komisi předložit vlastní seznam nastudované literatury – její obsah by se nicméně měl tematicky krýt s hlavními oblastmi studia, jak je vymezuje předepsaná literatura.
 • Obě zkoušky probíhají formou rozpravy, kdy členové komise na základě seznamu zdrojů položí v rámci každé z otázek 1–3 základní dotazy, resp. navrhnou témata k prezentaci orientace účastníka/ce rigorózního řízení v rámci dané oblasti politické vědy.

Doporučená literatura

1. Obecná část – zkoušku koná každý/á účastník/ce rigorózního řízení

Berg-Schlosser, Dirk – Stammen, Theo (2000): Úvod do politické vědy. Praha: ISE.
Cabada, Ladislav – Charvát, Jakub – Stulík, Ondřej (2015): Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Praha: Aleš Čeněk a MUP Press.
Dahl, Robert. A. (1995): Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing.
Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří: (1994). O přechodech k demokracii. Praha: SLON.
Fiala, Petr – Strmiska, Maxmilián (2009): Teorie politických stran, 2. vydání. Brno: Barrister & Principal.
Heywood, Andrew (1994): Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing.
Novák, Miroslav et al. (2011): Úvod do studia politiky. Praha: SLON.
Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON.

2. Povinně-volitelná část – účastník/ce rigorózního řízení volí jednu ze čtyř nabízených částí, resp. oborových specializací

a) Komparativní politologie

Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr – Štefek, Martin (2012): Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada.
Charvát, Jakub a kol., Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě, Praha, MUP Press.
Lijphart, Arend (1984): Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven and London: Yale University Press.
Müller, Wolfgang C. – Strøm, Kaare (eds.) (2000): Coalition Governments in Western Europe. Oxford University Press.
Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: SLON.
Novák, Miroslav a kol. (2006): Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: SLON.
Poguntke, Thomas – Webb, Paul (2005): The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press.
Sartori, Giovanni (2005): Strany a stranické systémy. Brno: CKD.
Vodička, Karel – Cabada, Ladislav (2011): Politický systém České republiky. Historie a současnost, 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Portál.

b) Politická teorie a politická filosofie

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu. Praha: Oikoymenh.
Aristoteles (1998): Politika. Praha: Nakladatelství Rezek.
Aron, Raymond (1993): Demokracie a totalitarismus. Brno: Atlantis.
Burke, Edmund (1997). Úvahy o revoluci ve Francii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Hobbes, Thomas (1941): Leviathan neboli o podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: Melantrich.
Locke, John (1992): Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda.
Machiavelli, Nicolló (1995): Vladař. Praha: Ivo Železný.
Mill, John Stuart (1992): Úvahy o vládě ústavní. Praha: Svoboda.
Müller, Karel (2002): Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton.
Platón (2001): Ústava. Praha: Oikoymenh.
Platón (1997): Zákony. Praha: Oikoymenh.
Popper, Karl R. (1994): Otevřená společnost a její nepřátelé I, II. Praha: Oikoymenh.
Rawls, John (1995): Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing.
Rousseau, Jean Jacques (1989): Rozpravy. Praha: Svoboda.
Rousseau, Jean Jacques (1949): O společenské smlouvě, neboli O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.
Swift, Adam (2005): Politická filozofie. Praha: Portál.
Tocqueville, Alexis de (1992): Demokracie v Americe I, II. Praha: Lidové noviny.
Weber, Max (1998): Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh.

c) Geopolitika, politická geografie a regionalismus

Cabada, Ladislav – Šanc, David a kol. (2011): Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk.
Cabada, Ladislav – Walsch, Christopher. (2017): Od dunajské federace k Visegrádu … a zpět. Staré a nové modely středoevropské spolupráce. Praha: Libri a MUP Press.
Glassner, Martin I. (1997): Political Geography. John Wiley and Sons.
Gray, C. S., Sloan, G. (eds.) (1999): Geopolitics, Geography and Strategy. Frank Cass.
Hnízdo, Bořivoj (1995): Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: ISE.
Jehlička, P. – Tomeš, J. – Daněk, P. (2000): Stát, prostor, politika. Přírodovědecká fakulta UK Praha.
Waisová, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů. Plzeň: Aleš Čeněk.
Waisová, Šárka a kol. (2009): Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk.

d) Moderní a soudobé dějiny Evropy

Aron, Raymond (1999): Historie XX. století. Praha: Academia.
Brown Archie (2011): Vzestup a pád komunismu. Praha: Jota.
Gilbert, Felix – Large, David Clay (2003): Konec evropské éry: dějiny Evropy 1890-1990. Praha: Mladá fronta.
Hobsbawm, Eric (1998): Věk extrémů: Krátké dějiny 20. století 1914–1991. Praha: Argo.
Judt Tony (2017): Poválečná Evropa. Praha: Prostor.
Kennedy, Paul (1996): Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, od kapitoly 4.
Křen, Jan (2005): Dvě století střední Evropy. Praha: Prostor.
Luňák Petr (1997): Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri.
Rychlík, Jan (2012): Češi a Slováci ve 20. století, Spolupráce a konflikty 1914-1992, Praha: Vyšehrad.
Vykoukal Jiří – Litera Bohuslav – Tejchman Miroslav (2000): Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: Libri.
Wandycz, Piotr (2004): Střední Evropa v dějinách. Od středověku do současnosti, Praha: Academia, kapitoly 5–8.

NÁVRHY MOŽNÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ RIGORÓZNÍCH PRACÍ

 • Postmoderní stát a masová politika
 • Ústavní inženýrství ve střední Evropě
 • Transformační a konsolidační procesy ve středovýchodní Evropě
 • Volební reformy a efektivita vládnutí
 • Koaliční vládnutí ve středoevropských evropských zemích
 • Problematika vládních modelů v parlamentních systémech
 • Teorie koalic a její aplikace: konkrétní případové studie středoevropských zemí
 • Nová sociální hnutí – jejich vliv na formu a témata politického  jednání
 • Nedemokratické režimy ve 21. století – případ středovýchodní Evropy a postsovětského prostoru
 • Hybridní demokracie jako produkt přechodu k demokracii
 • Současné teorie přechodů k demokracii
 • Stranická soutěž ve středovýchodní Evropě: role nových politických stran
 • Strany mezery ve stranicko-politických systémech střední Evropy
 • Problematika „vyrovnávání se s dědictvím komunistického režimu“ jako fenomén demokratické transformace
 • Komparace role tzv. hnutí za národní rekonstrukci při utváření stranického systému po roce 1989 ve dvou vybraných zemích střední Evropy
 • Možnosti a limity aplikace teorií totalitarismu při analýze komunistických režimů ve střední Evropě
 • KSČM a teorie antisystémové strany
 • Racionalizovaný parlamentarismus: jeho možnosti a limity v zemích středních Evropy
 • Faktory ovlivňující stabilitu koaličních vlád ve vybraném regionu (např. Visegrád, Pobaltí, býv. Jugoslávie)
 • Vliv fragmentace stranického systému na formování a stabilitu vládních koalic v České republice
 • Vliv a role hlavy státu při formování vlád / koalic v parlamentních režimech (případová studie)
 • Strany národnostních menšin ve vládních koalicích v postkomunistické Evropě po roce 1989

Online přihláška

Přihláška

Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:

 • název práce
 • vymezení tématu práce
 • teoretický rámec práce
 • použitá metodologie
 • seznam informačních zdrojů
 • orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží rovněž kopii obhájené diplomové práce.

Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem "magistr" doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). Tyto dokumenty mohou uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou kopii doložit u podpisu smlouvy. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phdr@mup.cz.