Mediální studia

Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška se bude skládat z:

(a) obhajoby rigorózní práce:

(b) vlastní odborné zkoušky:

Účastník rigorózního řízení odpovídá na jednu otázku z níže uvedených zkušebních okruhů ke státní rigorózní zkoušce. Otázka bude uchazeči zadávána komisí losem. Z losování budou vyloučeny otázky tematicky blízké vypracovávané rigorózní práci, aby se otázka týkala jiné oblasti než rigorózní práce.

ZKUŠEBNÍ OKRUHY

 • Vývoj odborného zkoumání médií. Přístupy k výkladu role médií v pojetí jednotlivých „škol“ (frankfurtské, torontské, birminghamské ad.) a tradic (kritická politická ekonomie komunikace, sémiotika, diskurzivní analýza ad.). Vývoj odborného zájmu o média v českém prostředí od počátků do současnosti
 • Studium chodu a fungování mediálních organizací a faktorů, které je ovlivňují. Mediální profese a jejich proměny v čase
 • Studium mediálních obsahů, resp. sdělení, a techniky či metody jejich analýzy
 • Studium publik, resp. uživatelů médií, a techniky jejich zkoumání. Recepce médií: kódování a dekódování mediálního sdělení, způsoby „čtení“ mediálních sdělení
 • Vývoj představ o vlivu masových a síťových médií na jednotlivce a společnost
 • Výklad specifik masové a síťové komunikace
 • Žurnalistika a její role ve společnosti. Žurnalistika a internetová médi: občanská žurnalistika, měnící se postavení novináře, interaktivita médií
 • Vztah médií a politického systému: čtyři teorie tisku, NWICO, Altschul, McQuail. marxistická teorie žurnalistiky, Nerone, Hallin-Mancini, Hardy
 • Vztah masových a síťových médií a kultury
 • Vztah masových médií a moci (hegemonie, ideologie, propaganda)
 • Etapy ve vývoji českých médií od počátků do současnosti a jejich charakteristika, vývoj struktury českých médií a proměny jejich řízení. Transformace českých médií po roce 1989: hlavní etapy vývoje a proměny vlastnické struktury od roku 1990 do současnosti
 • Vznik a vývoj elitního (seriózního) tisku a masových a bulvárních médií ve světě a v českém prostředí od počátků do současnosti
 • Vztah médií a veřejného mínění, autoři (Lippmann, Lazarsfeld, Habermas, Noelle-Neumannová aj.) a koncepty (stereotyp, názorový vůdce, spirála mlčení ad.)
 • Počátky, nástup a vývoj internetu ve světě a v českém prostředí do současnosti
 • Globalizace a konvergence médií. Prolínání hranic mezi jednotlivými médii, dopady globalizace médií.
 • Vývoj rozhlasového a televizního vysílání ve světě a v  českém prostředí
 • Role českých médií ve společensky významných situacích – vyberte si pro výklad jednu z následujících situací: (a) rok 1848, (b) Pražské povstání v květnu 1945, (c) srpen 1968 (d) listopad 1989
 • Role českých médií a světových médií ve společensky významných situacích (např. rok 1848, Dreyfusova aféra, období tzv. druhé republiky, Pražské jaro, válka ve Vietnamu, aféra Watergate, aféra Monica Lewinsky, Wikileaks)

NÁVRHY MOŽNÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ RIGORÓZNÍCH PRACÍ

 • Média a politika: Enterteinizace politické tematiky v televizním či internetovém zpravodajství
 • Vztah médií a politiky: Vybraná politická událost v mediálním zpracování
 • Emocionalizace veřejné sféry v televizních diskusních pořadech
 • Vliv blogosféry na politickou komunikaci
 • Proměny uživatelských návyků dětských uživatelů internetu
 • Srovnání tradic či postavení žurnalistiky ve vybraných evropských zemích
 • Postavení mediované populární kultury v životě současné mládeže
 • Dějiny českých a světových médií: např. analýza vybrané aféry 19. či 20. století
 • Dějiny českých a světových médií: např. monografie vybrané osobnosti či novinového titulu 19. či 20. století, popř. rozhlasu či televize
 • Humor a satira v médiích 19. až 21. století
 • Vztah literatury, výtvarného umění, filmu, divadla a médií: analýza uměleckého časopisu nebo umělecké školy, obraz médií v literárních či filmových dílech apod.

Online přihláška

Přihláška

Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:

 • název práce
 • vymezení tématu práce
 • teoretický rámec práce
 • použitá metodologie
 • seznam informačních zdrojů
 • orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží rovněž kopii obhájené diplomové práce.

Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem "magistr" doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). Tyto dokumenty mohou uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou kopii doložit u podpisu smlouvy. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phdr@mup.cz.