Regional Studies and International Business

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Struktura oboru obsahově navazuje na bakalářský stupeň studia oboru Mezinárodní obchod. Obor je však určen i pro absolventy jiných bakalářských programů s orientací na mezinárodní ekonomii, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní obchod nebo mezinárodní podnikání, kteří si chtějí prohloubit své odborné vzdělání právě v těchto oblastech. Magisterský stupeň studia dále prohlubuje jejich teoretické znalosti a analytické dovednosti, zejména v oblasti práce se statistickými daty, současně je také detailněji seznamuje s ekonomickým vývojem v různých regionech světa a přináší poznatky z oblasti regionálních studií a mezinárodního práva. Obor je zakončen získáním titulu Ing.

Studijní obor: Regional Studies and International Business
Studijní program: International Economic Relations
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra mezinárodního obchodu

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • mezinárodní a nadnárodní společnosti
  • mezinárodní poradenské a konzultační firmy
  • podniky se zaměřením na zahraniční obchod
  • mezinárodně činné obchodní a výrobní organizace
  • média
  • instituce státní správy

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKAOnline přihláška

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ÚSTNÍ POHOVOR O MOTIVACI KE STUDIU

DŮLEŽITÉ

Písemná zkouška může být prominuta při podání žádosti s úředně ověřenou kopií certifikátu - ne staršího dvou let - o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, City&Guilds) odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

http://www.mup.cz/o-studiu/prijimaci-rizeni/nostrifikace/