International Relations

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evropy a dalších částí světa. Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu a zahraniční politiky nejen Československa/Česka, ale i světových velmocí. Studium poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických a dalších společenskovědních disciplín. Pozornost je věnována také teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů. Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky fundované poznatky, jež se týkají členství ČR v Evropské unii nebo souvisejí s konfliktním vývojem současných mezinárodních vztahů.

Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a čeští odborníci, kteří připravují studenty pro bezprostřední praxi, ale umožňují jim také získat nezbytnou sumu teoretických znalostí a praktických dovedností pro další studium. 

Studijní program: International Relations
Specializace: European Studies
Oblast vzdělávání: Political Sciences
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra International Relations and European Studies

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát Iberoamerických studií

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • veřejná správa
  • diplomacie
  • soukromé firmy
  • nevládní organizace
  • veřejné i soukromé výzkumné instituce
  • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
  • mezinárodní organizace
  • instituce EU
  • média

KONTAKT

Email: study@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškatest z anglického jazyka

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ústní pohovor

Ústní pohovor se zaměřuje na motivaci uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč může na základě doložení ověřené kopie certifikátu (ne staršího dvou let) o složení mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, City&Guilds) odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky, požádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.