Mezinárodní obchod

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. Klade důraz na porozumění základním makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám.

Posluchači získají znalosti potřebné k pochopení základních makroekonomických otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. Studium programu jim poskytne potřebné vědomosti i k přípravě a realizaci mezinárodních obchodních a platebních operací podnikatelských subjektů či specifické znalosti mezinárodního marketingu a managementu. Součástí studia je odborná praxe v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách.

Studijní program: Mezinárodní obchod
Specializace: Podnikání v mezinárodním obchodě
Oblast vzdělávání: Ekonomické obory
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra mezinárodního obchodu

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • mezinárodní a nadnárodní společnosti
  • mezinárodní poradenské a konzultační firmy
  • podniky se zaměřením na zahraniční obchod
  • mezinárodně činné obchodní a výrobní organizace
  • média
  • instituce státní správy

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.