Anglophone Studies

Zaměření studia

Program Anglophone Studies je koncipován jako interdisciplinární bakalářský studijní program, jehož absolventi se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa. Výuka a atestace probíhají výhradně v anglickém jazyce..

Studenti se v průběhu bakalářského studia zabývají širšími kulturními souvislostmi vývoje jednotlivých států daného teritoria. Studijní priority představuje dobrá znalost anglického jazyka, dále pak politického, kulturně-historického a ekonomického vývoje anglofonních zemí.

Přednášky a semináře vedou k prohlubování znalostí v oblasti historie, výtvarného umění, hudby, filmové a divadelní tvorby, jakož i literatury v anglofonních zemích. Absolventi bakalářského studia získají jazykové kompetence na pokročilé úrovni jak v mluveném, tak i písemném projevu (výstupní úroveň B2+/C1).

Studijní program: Anglophone Studies
Oblast vzdělávání: Filologie, Politické vědy
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra anglofonních studií

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
  • grantové agentury
  • média
  • české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
  • cestovní ruch
  • diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

písemný test z anglického jazykaOnline přihláška

Test se zaměřuje na gramatické a lexikální jevy.

Písemný test z anglického jazyka může být prominut při podání žádosti s úředně ověřenou kopií certifikátu - ne staršího dvou let - o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky.

ústní zkouška

Během ústního pohovoru je posuzována výslovnost a vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.

Vstupní úroveň komunikativní kompetence v jazyce musí odpovídat minimálně úrovni B2 v receptivních dovednostech a úrovni B1 v produktivních dovednostech dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Důležité

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

 

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje