Mediální studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Bakalářský studijní program Mediální studia kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým humanitně a společenskovědně orientovaným vzděláním, převážně zaměřeným na studium dějin a současné podoby mezilidské komunikace. Vedle profesní přípravy chce tento program nabídnout především solidní základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích komunikačních projevech, o masových a síťových médiích a jejich roli ve společnosti a o postavení těchto médií v životě jednotlivce. Profesní příprava je zaměřená na osvojení základních dovedností spojených s výkonem novinářského povolání, prací v reklamě a marketingu a působením v různých pozicích v audiovizuálních a internetových médiích. 

Studijní obor: Mediální studia
Studijní program: Mediální a komunikační studia
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra mediálních studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Mediální specializace Žurnalistika

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • mediální organizace – vydavatelství, televize, rozhlasová stanice, internetové portály
  • komunikační agentury – PR, reklama
  • tiskové odbory na pozicích tiskových mluvčích státních, samosprávních i soukromých institucích
  • PR v soukromém, veřejném i státním sektoru
  • agentury pro průzkum trhu a veřejného mínění

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Test z anglického (případně německého) jazykaOnline přihláška

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.