Mezinárodní vztahy a evropská studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evropy a dalších částí světa. Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu a zahraniční politiky nejen Československa/Česka, ale i světových velmocí. Studium poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických a dalších společenskovědních disciplín. Pozornost je věnována také teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů. Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky fundované poznatky, jež se týkají členství ČR v Evropské unii nebo souvisejí s konfliktním vývojem současných mezinárodních vztahů.

Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát Iberoamerických studií

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • veřejná správa
  • nevládní organizace
  • veřejné i soukromé výzkumné instituce
  • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
  • mezinárodní organizace
  • instituce EU
  • média

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.