Vnitřní oznamovací systém

 1. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zavedla Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.
 2. Jedná se o protiprávní jednání, které
  a) má znaky trestného činu,
  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - daně z příjmů právnických osob,
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - ochrany spotřebitele,
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - ochrany životního prostředí,
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 3. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 4. MUP přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro MUP vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. MUP vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.
 5. Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.
 6. Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle této směrnice je Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.
 7. Způsoby podání oznámení jsou:
  a) prostřednictvím emailu ochranaoznamovatelu@mup.cz
  b) osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
 8. Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840.