Studium pro pohybově postižené

V rámci programu Škola bez bariér umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí části školného po celou dobu studia. Stipendium je poskytováno ve formě prominutí 90% školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10% výše školného za akademický rok).

Podmínky pro přiznání stipendia

  • úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních programů stanovených příslušným rozhodnutím rektora
  • žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora
  • průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o stipendium)
  • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer), v němž uchazeč objasní svůj zájem o studium příslušného studijního programu, do kterého se na MUP hlásí
  • motivační pohovor před komisí konaný v termínech přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky a motivační pohovory:

  • 5. 6. 2019
  • 26. 6. 2019
  • 18. 9. 2019
  • 14. 10. 2019

Podání přihlášek

  • nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek a motivačních pohovorů

Kontakt

Mgr. Bc. Vlasta Jindrová
studijní poradkyně MUP
e-mail: vlasta.jindrova@mup.cz
tel.: 725 101 558