Studium pro pohybově postižené

V rámci programu Škola bez bariér umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí školného po celou dobu studia.

Podmínky pro přiznání stipendia

 • úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních oborů stanovených příslušným rozhodnutím rektora
 • žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora
 • průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o stipendium)
 • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer), v němž uchazeč objasní svůj zájem o studium příslušného studijního oboru, do kterého se na MUP hlásí
 • motivační pohovor před komisí konaný v termínech přijímacích zkoušek
 • písemné doporučení subjektu zabývajícího se problematikou osob s pohybovým postižením

Přijímací zkoušky a motivační pohovory:

 • 6. 6. 2018
 • 27. 6. 2018
 • 19. 9. 2018
 • 10. 10. 2018

Podání přihlášek

 • nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek a motivačních pohovorů

Kontakt

Mgr. Bc. Vlasta Jindrová
studijní poradkyně MUP
e-mail: vlasta.jindrova@mup.cz
tel.: 725 101 558