Studium pro pohybově postižené

V rámci programu Škola bez bariér umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí části školného po celou dobu studia. Stipendium je poskytováno ve formě prominutí 90% školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10% výše školného za akademický rok).

Podmínky pro přiznání stipendia

  • úspěšné absolvování přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých studijních programů stanovených příslušným rozhodnutím rektora
  • žádost o stipendium podle Stipendijního řádu MUP a příslušného rozhodnutí rektora
  • průkaz ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě (přikládá se k žádosti o stipendium)
  • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer), v němž uchazeč objasní svůj zájem o studium příslušného studijního programu, do kterého se na MUP hlásí
  • motivační pohovor před komisí konaný v termínech přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky a motivační pohovory

  • 12. 9. 2024

Podání přihlášek

  • nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek a motivačních pohovorů

Kontakt

Bc. Lukáš Tomeš, DiS.
studijní poradce MUP
mobil: 725 058 124
e-mail: lukas.tomes@mup.cz