Interní grantový systém MUP – rok 2017

Údaje o čerpání Institucionální podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. za rok 2017

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2017 (SVVŠ) 2 916 270,- Kč
z toho využito na:  
Studentské projekty 2 878 270,- Kč
Organizaci studentské grantové soutěže 38 000,- Kč

Seznam studentských projektů

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

Bauerová Helena, PhDr., Ph.D.

Evropeizace vztahů EU a Turecka v kontextu politiky rozšiřování a migrační krize

96 511

Brunnerová Olga, Mgr.

Političtí podnikatelé, business-firm parties a problematika jejich etablování v politickém systému: ČR ve středoevropském srovnání

130 000

Černáková Nela, Mgr. 

Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním chování a jejich uplatnění v právu proti nekalé soutěži

180 000

Grünwald Richard, Mgr.

Vodní bezpečnost: role čínsko-myanmarské hydrokracie v rozvoji řeky Mekong

110 000

Hayat Arshad, Ing. MA. MSc

  

Evaluation of Institutions and its impact on Economic Performance

150 000

Hošková Marta, Ing.

Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek Společenství

126 250

Jakl Ladislav, Prof. Ing., CSc. 

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

166 250

Klíma Pavel, JUDr. et Mgr.

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

193 750

Kotyková Martina, Ing.

Ochrana duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií

92 500

Kouřil Michal, Mgr.

Proces demokratizace a jeho vliv na ozbrojené konflikty ve Svazové republice Myanmar

237 500

Larionova Liudmila, Mgr.

Soft Balancing in the Frame of Sino-Russian Strategic Competition

122 500

Machů Matěj, Mgr., Ph.D.

Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích

300 000

Niklesová Eva, Mgr., Ph.D.

Mediální konstrukce vlastenectví ve vybraných ruských médiích

25 000

O’Sullivan Miloslava, Mgr.

Feminist Security Scholarship and Its Influence on Gender, Peace and Security Policies of the EU, NATO and the OSCE

190 000

Pavlíčková Veronika, Mgr.

Systém právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN

112 500

Skoumal Jakub, Bc.

Mimetic isomorphism towards the Islamic State

77 500

Strnad Vladislav, MA

Social-cybernetic approach to the Visegrad Group: V4 as security and defence actor

83 634

Šípková Martina, Ing. MBA, Ph.D.

Vývoj, prosazování a formy kapitalismu na Indonéském souostroví od počátku kolonialismu po současnost

98 750

Šťovíčková Zina, Mgr.

Ovlivňování amerických prezidentských voleb ruskými hackery: komparativní analýza článků proruských a českých mainstreamových webů v období let 2016-2018

141 875

Volín Jan, PhD. doc. PhDr.

Systematické redukce strukturních slov v angličtině rodilé a české

125 000

Weinfurter Jaroslav, M.Sc., M.A.

Adaptive and Exaptive Discourse in International Relations

118 750

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 4
Kapitola (C): 0
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 0
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 0
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 1

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 2
Disertační práce: 0

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

kniha Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích vydaná v koedici s prestižním nakladatelstvím Wolters Kluver

Údaje o studentských vědeckých konferencí konaných s využitím podpory:

v daném roce nebyly