Interní grantový systém MUP – rok 2019

Základní rysy interního grantového systému na MUP v roce 2019:

  • Soutěž je organizována pro návrhy projektů s dobou řešení 12 měsíců.
  • Termín pro předkládání návrhů projektů je 16. 5. 2019.
  • Počátek řešení projektů je stanoven na 1. 10. 2019.
  • Konec řešení interního grantu je stanoven na 30. 9. 2020.
  • Výše poskytovaných finančních prostředků činí max. 186 tis. Kč na jeden interní grant, v případě odůvodněných nákladnějších výzkumných cest a pobytů lze požádat o navýšení celkové dotace na jeden grant až do výše 250 tis. Kč.
  • Maximální výše stipendia pro jednoho studenta činí 10 tis. Kč/měsíc, tedy 120 tis. Kč/rok.
  • Celková částka na akademického nebo vědeckého pracovníka v rámci jednoho projektu je stanovena na 1,5 tis. Kč/měsíc, tedy 18 tis. Kč/rok.
  • Cestovné, materiální náklady, resp. služby – a náklady na ně tvoří max. 48 tis. Kč, v případě požadavku na navýšení nákladů projektu o nadstandardní prostředky na cestovné max. 112 tis. Kč. Prostředky na tyto aktivity lze zpravidla čerpat až od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce zahájení řešení projektu.
  • Každý interní grant musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV, přičemž preferovány jsou výstupy s mezinárodním přesahem.

Vyhlášení 2. kola interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2019 a 2020

 

Interní grantový systém MUP 2019 - návrh projektu

Internal grant system MUP in 2019 - project proposal