Uznávání atestací z VŠ a VOŠ

Postup pro uchazeče, kteří žádají o uznání atestací z VOŠ nebo z jiné VŠ na MUP

Uchazeč, který studoval jinou VŠ či VOŠ a chce požádat o uznání atestací z předchozího studia, musí být nejprve řádně přijat ke studiu na MUP (viz Přijímací řízení). Poté, co uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu zvoleného oboru a obdrží rozhodnutí o přijetí, dostaví se na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích. Na studijním oddělení podepíše smlouvu o studiu (podmínkou pro uzavření smlouvy je uhrazení školného, případně jedné splátky školného při rozložení platby na dvě splátky), podá vyplněnou žádost o uznání atestací a doloží další požadované doklady o předchozím studiu v souladu s příslušným rozhodnutím rektora.

Žádost o uznání atestací

Žádosti se podávají na formuláři Žádost o uznání atestací výhradně prostřednictvím studijního oddělení. V žádosti musí být správně vyplněny všechny kolonky, a to včetně názvů předmětů na MUP a jejich atestací. Povinnou součástí žádosti je originál nebo ověřená kopie dokladu o absolvování předmětu, o jehož uznání student žádá, potvrzený razítkem a podpisem oprávněné osoby příslušné instituce. K žádosti musí být rovněž přiložen sylabus (podrobný popis obsahu a rozsahu) absolvovaného předmětu.

O rozhodnutí prorektora MUP o uznání/neuznání atestací bude student vyrozuměn písemně. Pro podrobnější informace a pro získání příslušných studijních plánů jednotlivých oborů se prosím obraťte na studijní oddělení.