Ověřování znalosti českého jazyka

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.

Uchazeči, kteří nemají český nebo slovenský jazyk jako svůj rodný jazyk a hlásí se ke studiu v českém jazyce, nekonají přijímací zkoušky. Nicméně po přijetí ke studiu programu v českém jazyce, tedy po zahájení výuky, dojde k ověření úrovně znalosti českého jazyka. V případě, že student bude dosahovat pro studium nedostatečné úrovně znalosti českého jazyka, bude mu v prvním roce studia předepsán navíc předmět Čeština pro zahraniční studenty.

Ověřování znalosti českého jazyka

Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke studiu oborů v českém jazyce musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě.

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je A2 podle Společného evropského referenčního rámce - uchazeč rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají; dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech; umí popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Znalost českého jazyka mohou uchazeči prokázat jedním z následujících způsobů:

  • vykonáním přijímacího testu na MUP v rámci termínů přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia zaměřeného na komunikativní dovednosti, který se skládá ze dvou částí:
    • porozumění mluvenému slovu (poslech audionahrávky)
    • porozumění psanému textu (každodenní život v ČR, např. osobní dopis, inzerát, popis v turistickém průvodci aj.)
  • doložením ověřené kopie dokladu o složení státní jazykové zkoušky z českého jazyka
  • doložením ověřené kopie certifikátu z českého jazyka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze s dosaženou úrovní B2 min. na 70%
  • doložením kopie certifikátu cizích jazyků MUP na úrovni B1
  • doložením ověřené kopie dokladu o úspěšném absolvování předchozího studia na střední škole nebo na vysoké škole v bakalářském či magisterském stupni studia v českém nebo slovenském jazyce

Ověřování znalosti českého jazyka proběhne formou testu na porozumění textu. Test trvá 30 minut = 10 minut poslech + 20 minut čtení. Úlohy k textům jsou doplňovací nebo výběr z více možností, přičemž jen jedna možnost je správná. Uchazeči o studium programu Mediální studia navíc absolvují před komisí krátký pohovor (cca 10 minut) na obecné téma.