Souhlas s podmínkami akce

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzuji, že tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dotazníku správcem údajů Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., se sídlem Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3, společností zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789 (případně zaměstnanci správce údajů) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto dotazníku, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely akce z důvodu sdělování informací týkajících se akce. Sumarizované údaje z tohoto dotazníku mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru. 

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A S DOKUMENTACÍ AKCE

Potvrzuji, že uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, pro účely zasílání informací o akci, novinkách a aktuálním dění na Metropolitní univerzitě Praha. 

Dále tímto ve smyslu ustanovení § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuji souhlas k tomu, aby Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., pořídila na uvedené akci fotografie a/nebo audiovizuální záznam, na nichž budu zachycen/a, a aby Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., za účelem propagace akce a další vlastní propagace, informačními účely a vědeckými, výukovými a výzkumnými účely tyto fotografie a audiovizuální záznam užívala obvyklými technickými prostředky a formami. Tento souhlas je udělen bezúplatně a není omezen co do množstevního omezení ani místního omezení, je však časově omezen na dobu 5 let; po uplynutí této doby smí být fotografie a audiovizuální záznam přístupny v elektronickém i fyzickém archivu.