JAKL, Ladislav. Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-17-5

Tato kolektivní monografie zahrnuje výsledky tvůrčí práce specialistů z oblasti práv na ochranu průmyslového vlastnictví, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili zejména na problémy právní ochrany ochranných známek a průmyslových vzorů. Zájemci o ochranu svých označení a průmyslových vzorů v zahraničí se do značné míry zaměřují na analýzu evropské regionální ochrany prostřednictvím Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a designy) – OHIM ve španělském Alicante a na ochranu těchto předmětů průmyslového vlastnictví prostřednictvím tohoto úřadu. Protože se rozhodovací praxe českého Úřadu průmyslového vlastnictví přizpůsobuje rozhodovací praxi tohoto evropského úřadu, některé příspěvky se na jeho rozhodovací praxi zaměřují. Jelikož se v současné době připravuje celá řada změn, zejména v oblasti ochranných známek, zaměřila se tvůrčí činnost autorů předkládaných příspěvků i na tyto připravované změny.