KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. Indie z vnitřní i vnější perspektivy

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2020. ISBN 978-80-7638-008-0

Cílem této publikace není poskytnout komplexní pohled na indickou politiku. Soustředí se na vybraná témata, jež dosud nebyla v české odborné literatuře takto vymezována. Kapitola věnovaná vnitropolitické situaci se soustředí na ideové i mocenské pnutí mezi v současné době dominantními politickými stranami, Indickým národním kongresem a Indickou lidovou stranou i politicko-myšlenkovými proudy, které reprezentují. Tato kapitola se tedy nezaměřuje na další zásadní aspekty vnitřní politiky, jako jsou menšinové politické proudy, např. muslimský nacionalismus nebo regionalistická hnutí, jež už byly v české odborné literatuře tematizovány dříve. Zkoumaná problematika – podobně jako otázky zahraniční politiky Indie ve druhé kapitole – je zasazena do historického kontextu, hlavní důraz je však kladen na vývoj v posledních dvou dekádách, tedy zatím nezpracované období. Další kapitola pak zohledňuje ekonomickou perspektivu a vývoj ekonomické politiky v 21. století. Podstatné je, že spojuje perspektivu ekonomickou i indologickou, autorka kapitoly má odborné zázemí v obou těchto disciplínách. Kapitola věnovaná genderovým vztahům, zejména postavení žen v indické společnosti, představuje danou problematiku nejen z hlediska deskripce faktů, ale v rámci teoretické perspektivy oboru genderových studií. Poslední kapitola nabízí pohled sociologie a sociální filosofie indické provenience, což by mělo umožnit hlubší přiblížení klíčových otázek indické společnosti, jak je vnímají odborníci a odbornice z pozice „inside“, tedy jejichž vlastní kulturně-sociální zkušenost vychází z indického kontextu.

Koupit