Best School

Best School poskytuje vzdělávací a s tím spojené vedlejší služby, organizuje výukové a další vzdělávací programy ve spolupráci s MUP a se středními školami v zahraničí (Ukrajina, Kazachstán, Rusko atd.)

MUP uzavřela s Best School Smlouvu o spolupráci ve vzdělávací oblasti:

  • ve výuce českého jazyka pro cizince
  • ve výuce anglického jazyka
  • v odborném doplnění a rozšíření obsahu vzdělávacích programů studentů středních škol (účastníků vzdělávacích kurzů nebo letních škol MUP)
  • v seznámení s možnostmi studia na MUP

Best School оказывает образовательные и смежные услуги, организует обучающие и другие образовательные программы в сотрудничестве с МУП и со средними школами за границей (Украина, Казахстан, Россия и др.)

МУП заключил с Best School Договор о сотрудничестве в области образования:

  • изучение чешского языка для иностранцев
  • изучение английского языка
  • специализированная подготовка и профильное дополнение образовательных программ студентов средних школ (участников образовательных программ или летних курсов МУП)
  • ознакомительные программы о возможностях обучения в МУП