Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Státní rigorózní zkouška

Ústní odborná zkouška se skládá z předmětu Národní, mezinárodní a regionální ochrana průmyslového vlastnictví. Otázka bude uchazeči zadávána komisí i s ohledem na téma vypracovávané rigorózní práce a k oblasti mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví.

ZKUŠEBNÍ OKRUHY

 • Evropská integrace v oblasti průmyslového vlastnictví
 • Mezinárodní vztahy a průmyslové vlastnictví v mimoevropských zemích
 • Vliv mezinárodních vztahů na oblast duševního vlastnictví v jihoasijských zemích
 • Vztah evropského a evroasijského systému právní ochrany průmyslového vlastnictví
 • Mezinárodní organizace působící v oblasti průmyslového vlastnictví
 • Evropský patent a jeho účinky v zemích Evropské unie
 • Ochranná známka a design Společenství
 • Smlouva o patentové spolupráci a její význam pro právní ochranu vynálezů
 • Společenské a politické aspekty konstituování patentu EU s jednotným účinkem
 • Dodatková osvědčení na léčiva a přípravky na ochranu rostlin
 • Právní ochrana označení
 • Označení původu a zeměpisná označení a jejich právní ochrana
 • Vztah užitného a průmyslového vzoru
 • Souběh autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslovým vzorem
 • Doménová jména, jejich registrace a spory o domény
 • Rozdíly mezi autorskoprávní a průmyslově právní ochranou
 • Plagiáty a citace z hlediska autorského zákona
 • Nekalá soutěž a průmyslově právní ochrana
 • Know-how a obchodní tajemství
 • Licence, převody a zástavy práv k průmyslovému vlastnictví
 • Mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • Severoamerický systém ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • Mimoevropské systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví
 • Ochrana práv z průmyslového vlastnictví v jihoamerických státech
 • Ochrana práv z průmyslového vlastnictví v Africe a v arabských státech
 • Podstata tzv. Londýnského protokolu k aplikaci čl. 65 EPC
 • Globalizace mezinárodního obchodu a Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Politické a ekonomické aspekty konstituování patentu Společenství (s jednotným účinkem)
 • Průmyslově právní databáze v Evropě a USA a jejich význam pro rozvoj ekonomiky
 • Systémy průmyslově právních informací

Potřebnou literaturu najdete např. v příručce Jakl, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – Repetitorium, vydala MUP v roce 2011; k dostání v knihovně MUP Dubečská 900/10 Praha – Strašnice, nebo k zapůjčení v příruční knihovně Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví na Jarově, 9. patro.

NÁVRHY MOŽNÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ RIGORÓZNÍCH PRACÍ

 • Vliv mezinárodních vztahů na oblast duševního vlastnictví v jihoasijských zemích
 • Vztah evropského a evroasijského systému právní ochrany průmyslového vlastnictví
 • Společenské a politické aspekty konstituování patentu Společenství
 • Vztah mezi mezinárodními smlouvami a národními právními předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Revize Úmluvy o udělování evropských patentů
 • Vývoj a aspekty konstituování patentu Společenství
 • Ochranná známka a design Společenství
 • Zápis netradičních označení do rejstříku ochranných známek
 • Označení původu a zeměpisná označení v podnikatelské praxi
 • Doménová jména a jejich vztah k ochranným známkám
 • Souběh autorsko právní ochrany a ochrany průmyslovým vzorem
 • Řešení sporů v oblasti doménových jmen
 • Nekalá soutěž a průmyslově právní ochrana
 • Know-how a obchodní tajemství
 • Oceňování práv k duševnímu vlastnictví
 • Dohoda o právních aspektech práv z duševního vlastnictví a její vliv na ekonomický rozvoj ve světě
 • Severoamerický systém ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • Mimoevropské systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví
 • Vztah mezi evropským, severoamerickým a japonským patentovým systémem a jejich vliv na mezinárodní obchodní vztahy
 • Vztah rozvoje v jihoamerických státech k ochraně práv z průmyslového vlastnictví
 • Podstata tzv. Londýnského protokolu k aplikaci čl. 65 EPC
 • Globalizace mezinárodního obchodu a Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Vliv politických a ekonomických vztahů na konstituování patentu Společenství
 • Vliv ochrany průmyslového vlastnictví na ekonomický rozvoj v arabských státech
 • Průmyslově právní databáze v Evropě a USA a jejich význam pro rozvoj ekonomiky
 • Informační systémy v oblasti průmyslových práv