Acta MUP

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Metropolitan University Prague Press,
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví, povoleno MK ČR pod č. E 19 472, ISSN 1804-6932

Recenzovaný časopis Acta MUP, jehož první číslo vyšlo koncem roku 2010, navázal na řadu publikačních možností v oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Časopis je určen především k rozšíření publikačních možností oboru Průmyslového a jiného duševního vlastnictví.
Časopis obsahuje články jak akademických pracovníků a doktorandů Metropolitní univerzity Praha, tak odborníků z jiných vysokých škol, kteří se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví, stejně jako patentových zástupců i specialistů z průmyslu a obchodu, kteří se teoreticky i prakticky zabývají touto problematikou. Více informací naleznete na http://www.actamup.cz.


Acta MUP vychází také elektronicky v systému ASPI společnosti Wolters Kluwer.

Kontakt na redakci: Acta MUP
Metropolitní univerzita Praha
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
actamup@mup.cz
Šéfredaktor: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Výkonný redaktor: Bc. Jakub Marek