Acta MUP

Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Metropolitan University Prague Press,
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví, povoleno MK ČR pod č. E 19 472, ISSN 1804-6932

Recenzovaný časopis Acta MUP, jehož první číslo vyšlo koncem roku 2010, navazuje na řadu publikačních možností v oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Časopis je určen především k rozšíření publikačních možností studentů oboru Průmyslového vlastnictví ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví.
V časopise mají možnost publikovat články jak akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, tak studenti a odborníci z jiných vysokých škol, kteří se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. Vítány jsou i příspěvky ostatních odborníků jak z řad patentových zástupců, tak i specialistů z průmyslu a obchodu, kteří se teoreticky i prakticky zabývají touto problematikou. Více informací naleznete na http://www.actamup.cz.
Vychází dvakrát ročně, náklad 200 ks.
Redakční uzávěrka vždy k 1. březnu a 31. říjnu.

Acta MUP vychází také elektronicky v systému ASPI společnosti Wolters Kluwer.

Kontakt na redakci: Acta MUP
Metropolitní univerzita Praha
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
Šéfredaktor: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Výkonný redaktor: Ing. Marta Hošková
Kontakt: actamup@mup.cz
Redakční rada: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
doc. Ing. Karel Čada, prom.práv., Ph.D.
JUDr. Jan Hák, Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Pítra
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
prof. JUDr. Jiří Srstka
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Odborný editor: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Nakladatelský editor: Mgr. Stanislava Zahálková