Mezinárodní vztahy a evropská studia

Zaměření studia

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent schopen na patřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz je kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky tak, aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost.

Studium je realizováno ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i.

Studium je rozčleněno do bloků 


Blok I (povinné předměty 1. ročníku studia)

 • Filozofie společenských věd
 • Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace
 • Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ve 2. ročníku studia ještě tři předměty specializace, a to vždy alespoň jeden předmět z každého bloku:

Blok II (mezinárodní vztahy)

 • Mezinárodní bezpečnost
 • Mezinárodní vztahy a globální otázky
 • Teorie řešení konfliktů

Blok III (evropská integrace)

 • Institucionální struktura a rozhodovací procesy EU
 • Politiky Evropské unie
 • Aktuální výzvy integračního procesu EU
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Vyučovací jazyk: čeština, angličtina
Místo studia: Praha

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace
 • instituce EU
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (předseda)
prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., CSc.
doc. Mats Braun, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Online přihláškaPřihlášku ke studiu v doktorském studijním oboru může podat uchazeč, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium v magisterském stupni studia. Studenti, kteří absolvovali magisterské studium na vysoké škole v zahraničí, předkládají spolu s přihláškou doklad o nostrifikaci ukončeného zahraničního vzdělání.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 10.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 • strukturovaný životopis uchazeče
 • záměr disertace, včetně vymezení tématu práce, teoretického rámce práce, použité metodologie a orientačního časového rámce zpracování práce
 • seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu
 • soupis dosavadních odborných aktivit uchazeče, zejména publikační aktivity, účast na výzkumných projektech, účast na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.


1. kolo přijímacího řízení

1. kolo probíhá bez účasti uchazečů. Přijímací komise zhodnotí došlé návrhy disertačních prací, dosavadní vědecké aktivity a seznam přečtené literatury. Návrhy mimo obor MVES/IRES a nedostatečně rozpracované návrhy disertačních prací komise navrhne vyřadit z dalšího průběhu přijímacího řízení. Konečné rozhodnutí o vyřazení nebo nevyřazení přihlášky učiní u oborů MVES/IRES rektor MUP ve shodě s ředitelem ÚMV. Vyřazení uchazeči obdrží rozhodnutí rektora spolu se zdůvodněním vyřazení přihlášky. 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle MUP písemně dva týdny před konáním zkoušky všem, kteří podali písemnou i elektronickou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a úspěšně prošli 1. kolem přijímacího řízení. 

Před přijímací zkouškou uchazeč prokáže svoji totožnost a občanství (občanským průkazem, popř. cestovním pasem) a předloží další případné náležitosti uvedené v pozvánce k přijímací zkoušce.

Odborná zkouška

Zkouška se koná před přijímací komisí formou rozpravy k problematice studijního oboru, na který se uchazeč hlásí, a na základě písemných materiálů předložených k přihlášce k doktorskému studiu. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Odborná zkouška se koná v českém jazyce.

ZKOUŠKA z angličtiny

Zkouška sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu oboru a tématu projektu doktorské práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace a popřípadě z doplňujících gramatických otázek. 

Každá část přijímací zkoušky je hodnocena přijímací komisí zvlášť. Přijímací komise přidělí bodové hodnocení za jednotlivé části přijímací zkoušky a sestaví pořadí uchazečů sestupně od nejvyššího bodového zisku k nejnižšímu. Komise navrhne rektorovi MUP přijetí či nepřijetí uchazeče k doktorskému studiu. Vychází přitom z vypočteného bodového hodnocení přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním oboru.