Nabídka dlouhodobých odborných stáží ve španělském Alicante a v německém Mnichově

MUP – EU IPO Pan-European Seal Programme

Metropolitní univerzita Praha se stala členem Pan-European Seal Traineeship Programmme – Programu dlouhodobých odborných stáží v Evropě. Tento evropský program dlouhodobých odborných stáží je komplexní program v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, který spojuje akademickou obec a pracovní trh duševního vlastnictví.

Je podporován partnerstvím dvou největších světových úřadů duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) v Alicante (Španělsko) a Evropským patentovým úřadem (EPO) v Mnichově (Německo), spolu s jejich strategickými partnerskými univerzitami.

Program Pan-evropských dlouhodobých stáží pokrývá mnoho akademických oblastí. Na základě tohoto programu se mohou mladí, vysoce nadaní absolventi univerzit, nebo studenti v posledním roce studií (Bc., Mgr., Ph.D.), zajímat o placené dlouhodobé stáže v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (ochranné známky a designy)-EU IPO nebo v Evropském patentovém úřadě v Mnichově-EPO. To jim pomůže vstoupit do otevřených dveří konkurenčního světa v oblasti duševního vlastnictví pomocí hodnotných pracovních profesionálních zkušeností, které při těchto odborných stážích získají .

Ti, kteří se zajímají o účast na stážích podle tohoto programu v jednom z těchto evropských úřadů, by měli předložit písemnou přihlášku každoročně do 30. června na Katedru průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha pv@mup.cz. Přihlášky by měly obsahovat CV, doklad o znalosti alespoň jednoho z úředních jazyků EU IPO nebo EPO, dopis vysvětlující motivaci pro účast na této stáži a uvedení instituce, které se dává přednost, tj. EU IPO nebo EPO. (nejméně 4000 znaků), kopii diplomu nebo seznam absolvovaných zkoušek (u studentů v posledním roce studií) a potvrzení prokazující, že přihlašovatel úspěšně absolvoval zvolený on-line kurz EU IPO nebo EPO.

Přihlášky budou hodnoceny podle následujících podmínek: prokázaný zájem o právo duševního vlastnictví, osvědčení o absolvování zvolených EPO nebo EU IPO on-line školících kurzů (popřípadě obou) , znalost nejméně jednoho z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština nebo alespoň na úrovni B1 pro EU IPO; angličtina němčina nebo francouzština na úrovni B1 pro EPO). Účast v Erasmu nebo jiných podobných výměnných programech a další jazykové znalosti se budou považovat za výhodu. EPO a EU IPO si vyhrazují právo přezkoumat výsledky výběrového řízení. Katedra průmyslového vlastnictví MUP provede užší výběr z přihlášených zájemců, který poskytne EU IPO nebo EPO a tyto instituce vyberou vhodné kandidáty.

Registrace na on-line školících kurzech: zaregistrujte se kliknutím na horní pravý roh na webových stránkách Pan-European Seal Programme a zvolte zaregistrování jako „Member of the Pan-European Seal Programme“

EU IPO´s Academy Learning Portal - OALP

EPO online training

Soubor IP výuky

Úspěšným přihlašovatelům bude nabídnuta smlouva o pracovní stáži u EU IPO nebo EPO na dobu 12 měsíců počínaje zářím nebo říjnem a poskytnut příspěvek ve výši 1000 EUR měsíčně.

Více informací je k dispozici na https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851