O centru

Funkce centra a zaměření jeho činnosti

  • Centrum je integrující vědeckovýzkumnou skupinou sdružující interní a externí pracovníky katedry právních disciplín a veřejné správy, případně jiných kateder MUP nebo dalších přizvaných externistů,
  • Centrum koncipuje, projednává a organizuje vědeckou činnost zaměřenou na granty, konference, publikace a pod., tak, aby byl účelně naplňován obsah dokumentu ADZ, včetně grantového či RIVového směřování katedry,
  • Centrum posuzuje úroveň a zabezpečení vědeckého obsahu výuky oborů Veřejná správa a Evropská studia a veřejná správa v souladu s jejich akreditací.

Obsahový záměr vědeckovýzkumného zaměření centra

  • Centrum porovnává vybrané systémy veřejné správy v Evropě z hlediska jejich institucionálních modelů, pravomocí a procesních vztahů veřejné správy,
  • Centrum vybírá a porovnává vybrané institucionální a procesní otázky veřejné správy České republiky s určitými modelovými řešeními v Evropě,
  • Centrum analyzuje a vybírá aktuální otázky průniku pravomocí orgánů veřejné správy Evropské unie a orgánů, případně resortů veřejné správy České republiky,
  • Centrum analyzuje vybrané aktuální otázky veřejné správy Evropské unie,
  • Centrum posuzuje vhodnost a účelnost témat bakalářských a magisterských prací studentů katedry, případně dalších vědeckých a pedagogických otázek činnosti katedry.