O ústavu

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví. S ohledem na vývoj v tomto oboru u nás i ve světě se v nejbližší době počítá s  řešením otázek spojených s evropským soudním systémem ve vztahu k právům z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, právních aspektů marketingové komunikace a internetového a počítačového práva. Dosažené výsledky vyučujících a studentů jsou publikovány ve sbornících a odborných časopisech.

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) byl zřízen 12. září 2007 a je vysokoškolým ústavem ve smyslu zákona o vysokých školách. Ředitelem tohoto ústavu byl jmenován prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Současně se ÚPODV podílí na přípravě a zdokonalování akreditovaných studijních oborů Průmyslové vlastnictví (bakalářský obor) a Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (magisterský a doktorský obor) a připravuje podklady pro výuku i praktickou činnost budoucích absolventů MUP.

Dále se ÚPODV zaměřuje na programy celoživotního vzdělávání pro patentové a známkové zástupce a ostatní specialisty průmyslově právní ochrany, kteří pracují v průmyslové, výzkumné a obchodní sféře a pořádá semináře, konference a kurzy k otázkám licenčních smluv, oceňování nehmotného vlastnictví, elektronického obchodu aj.

ÚPODV mimo jiné zajišťuje spolupráci s Institutem průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a popřípadě i s dalšími pedagogickými a vědeckovýzkumnými pracovišti, která se zabývají právní ochranou průmyslového a jiného duševního vlastnictví (např. ČVUT Praha, Univerzita Karlova v Praze). Dále spolupracuje se zahraničními vysokými školami a institucemi, jako je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropská patentová organizace nebo Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) v Alicante.

Mezi základní úkoly ÚPODV patří i vytvoření systému pro uplatňování absolventů MUP, a proto spolupracuje s patentovými a známkovými zástupci, advokátními kancelářemi a dalšími podnikatelskými subjekty a průběžně je vytvářena databáze volných pracovních míst pro studenty a absolventy MUP.

V rámci tohoto ústavu bylo vytvořeno Regionální centrum patentových informací. ÚPODV vydává také odborný časopis Acta – Právní ochrana duševního vlastnictví.

SÍDLO ÚPODV

budova Metropolitní univerzity Praha
9. patro, kanceláře č. 903 a č. 904
Učňovská 1/100
190 00 Praha 9 – Jarov