O centru

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum pro studium mediální kultury je vědecké pracoviště katedry Mediálních studií MUP sdružující odborníky z oblasti mediálních studií, specializujících se na zkoumání veřejných komunikačních praktik v prostředí minulých i současných forem české mediální kultury. Takto profilovaný výzkum se snaží zjistit, do jaké míry je medializace v českém kulturním prostředí determinována dobovým nastavením diskursivních regulativů (cenzura, dohled, kritika atd.) a politicky privilegovanými trendy masové komunikace (normalizace, amerikanizace, globalizace atd.).

CÍLE VÝZKUMU

Cílem CSMK je přispívat k porozumění české mediální kultury ve dvou rovinách. V societální rovině si CSMK klade za cíl prozkoumat stav a dynamiku dobové mediální produkce jako důležitého sociokulturního faktoru. Za tímto účelem studuje historické proměny média jako zprostředkovatele komunikace disponujícího určitou diskursivně danou sémantickou „mocí“. V individuální rovině je cílem CSMK přispívat k porozumění komplexnímu problému mediální kultivace jednotlivce. Soustřeďuje se na studium mediální gramotnosti, chápané jako soubor komunikačních kompetencí umožňujících jednotlivci účinné a svébytné zacházení s médii.

MOTIVACE VÝZKUMU

CSMK studuje vliv různých forem komunikace na utváření populární kultury. Tento výzkum je synchronní i diachronní. CSMK zkoumá aktuální proces proměny medializace (vizualizace, virtualizace atd.) i její historická východiska - a to ze dvou důvodů. Jednak proto, aby ukázalo, jak v nových mediačních podmínkách efektivně zprostředkovat své myšlení druhým. A taky proto, aby přispělo k poznání historicky nových problémů a rizik, spjatých s uplatňováním nových způsobů manipulace. Ve snaze ukázat, že každá nová mediálně komunikační praxe umožňuje nové způsoby manipulace, CSMK přihlíží k politickým aspektům komunikační pragmatiky. Hledá uspokojivou odpověď na otázku: kdy a jak se komunikace mění v manipulaci?

VÝZKUMNé SPECIALIZACE

Odborné směrování CSMK těží z výhod interdisciplinarity. CSMK pracuje s celou škálou výzkumů diskursu, reprezentace, interpretace, publika, subkultur, masové a populární kultury atp. CSMK sdružuje specialisty z oblasti mediální filosofie, sociologie a sociální psychologie, antropologie, lingvistiky a historie. Pluralita těchto vědeckých přístupů zabezpečuje mezi členy CSMK flexibilní dialog, podněcující invenční způsob myšlení. Záměrem takto konstituované plurality odborných hlasů je kritika projevů totalitarismu v historicky nových formách mediální kultury.

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) vzniklo v roce 2013 v návaznosti na předchozí výzkum médií v Institutu pro média (IPM).