O centru

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum pro studium mediální kultury je vědecké pracoviště katedry Mediálních studií MUP sdružující odborníky z oblasti mediálních studií, specializujících se na zkoumání veřejných komunikačních praktik v prostředí minulých i současných forem české mediální kultury. Centrum pro studium mediální kultury se zaměřuje na tzv. „mediální problematiku“, respektive na „myšlení o médiích“ v tuzemském prostředí. Na straně jedné se výzkumní pracovníci zabývají genealogií samotného teoretického zájmu o média, na straně druhé analyzují (nejen) současné mediální obsahy a jejich socio-kulturní determinace, které vedou k analýze fyziognomie mediální kultury.

CÍLE VÝZKUMU

Cílem CSMK je přispívat k porozumění české mediální kultury ve dvou rovinách. V societální rovině si CSMK klade za cíl prozkoumat stav a dynamiku dobové mediální produkce jako důležitého sociokulturního faktoru. Za tímto účelem studuje historické proměny média jako zprostředkovatele komunikace disponujícího určitou diskursivně danou sémantickou „mocí“. Ta se projevuje jako v rámci historickém, tak současném.

Cílem výzkumu je primárně analýza vztahu mezi médii, kulturou a společností, přičemž interdisciplinární zaměření jednotlivých výzkumníků umožňuje prozkoumat široké pole témat a vzájemně se prostupujících fenoménů (od současné populární kultury, přes proměny vizuální komunikace až k dějinně zakotveným představám o společenském významu a funkci médií/žurnalistiky).

MOTIVACE VÝZKUMU

CSMK studuje vliv různých forem komunikace na utváření populární kultury. Tento výzkum je synchronní i diachronní. CSMK zkoumá aktuální proces proměny medializace (vizualizace, virtualizace atd.) i její historická východiska. Proměna mediálního ekosystému vlivem digitálních médií vede k nutnosti tázání se po existenci nových forem mediace, recepce a distribuce mediálního obsahu, stejně tak po tázání se na strukturu proměny mediálního publika.

VÝZKUMNé SPECIALIZACE

Odborné směrování CSMK těží z výhod interdisciplinarity. CSMK pracuje s celou škálou výzkumů diskursu, reprezentace, interpretace, publika, subkultur, masové a populární kultury atp. CSMK sdružuje specialisty z oblasti filozofie médií, sociologie, antropologie, lingvistiky a historie. Pluralita těchto vědeckých přístupů zabezpečuje mezi členy CSMK flexibilní dialog, podněcující invenční způsob myšlení. Záměrem takto konstituované plurality odborných hlasů je kritika projevů totalitarismu v historicky nových formách mediální kultury.

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) vzniklo v roce 2013 v návaznosti na předchozí výzkum médií v Institutu pro média (IPM).