ASMV kombinované studium - anotace předmětů

I. SEMESTR

ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ – ASIE

Kurz seznámí studenty se základními východisky, obsahem a vývojem oboru mezinárodních vztahů. Přednášky se zabývají tématy, jako jsou ontologická a epistemologická východiska, teorie IR a její vývoj skrze pohled na čtyři hlavní debaty, dále potom role základních aktérů, kterými jsou jedinci, státy nebo instituce a historickou genezi současného systému mezinárodních vztahů. Při zaměření na teorii a vývoj IR bude speciální pozornost věnována právě asijsko-pacifickému regionu. Kurz představí základní charakteristiky jednotlivých aktérů této oblasti a jejich zapojení do světové politiky.

POLITICKÁ A EKONOMICKÁ GEOGRAFIE ASIE

Cílem kursu politické a ekonomické geografie Asie je seznámit studenty se základy politické geografie. Po obecném úvodu (historický přehled oboru, základní teoretické koncepty) bude hlavní pozornost s ohledem na specializaci studentů věnována asijskému regionu a jeho specifikům.

ÚVOD DO STUDIA JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Kurs představuje uvedení do základních reálií nezbytných pro studium a pochopení historických, politických a kulturních souvislostí jihovýchodní Asie, její pevninské i ostrovní části. Přednášky proto budou zaměřeny na geografický a geopolitický přehled regionu, obyvatelstvo a jeho kulturu a hodnoty. Součástí kurzu bude také přehled historického vývoje. Studenti budou také seznámeni i se základními informačními zdroji, jako např. příručky, knihovny, odborná literatura a periodika.

ČÍNA: SPOLEČNOST A CIVILIZACE

Kurs si klade za cíl seznámit studenty se základy sinologické vědy, a to zejména s důrazem na kulturní a sociopolitická specifika. Absolvování kursu má studentům umožnit nejen lepší orientaci ve vnitročínských politických událostech, ale i prohloubit jejich znalosti v oboru čínské filosofie, literatury, politických a kulturních dějin. Důraz bude kladen zejména na vývoj a transformaci čínské společnosti v historické perspektivě. Jednotlivé přednášky a na ně navazující semináře jsou koncipovány tematicky

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKA

Přednáškový cyklus seznamuje studenty se základními historickými, kulturními a společenskými reáliemi Japonska, které jsou nutné pro další studium odborných předmětů.  Vzhledem k tomu, že u studentů se již předpokládá minimální znalost japonských reálií, cílem přednášek je především systematicky utřídit a doplnit jednotlivé informace a poukázat na jejich provázanost s reáliemi ostatních zemí východní Asie. Předmět podrobněji seznámí studenty se základními mechanismy fungování současné japonské společnosti, včetně teoreticko-metodologického rámce. Absolvent přednáškového cyklu by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech.

METODOLOGICKÝ SEMINÁŘ/AKADEMICKÉ PSANÍ

Tento kurz představuje studentům základní metodologie a metody využívané při vědecké práci v oblasti sociálních věd, zejména výzkumu mezinárodních vztahů. Studenti se seznámí se strukturou a postupem vypracování různých druhů vědecko-výzkumných projektů: návrh výzkumu, sběr dat, analýza dat a jejich prezentace. Přednášky poskytují přehled o běžně užívaných kvalitativních a kvantitativních výzkumných metodách a jsou doplněny také o jednotlivá praktická cvičení. Využití těchto znalostí se očekává zejména v samostatném zpracování diplomové práce.

II. SEMESTR

KOLONIALISMUS A POSTKOLONIÁLNÍ TEORIE

Skrze interpretaci prostřednictvím množství teorií představuje kurz stručnou historii a základní charakteristiky západních koloniálních impérií s cílem poskytnutí obecného přehledu o fenoménu kolonialismu a dalších souvisejících konceptů (kolonizace, dekolonizace, neokolonialismus, imperialismus, postkolonialismus). Přednášky vysvětlí teoretická a meta-teoretická východiska postkoloniálních studií, např. feminismu, genderových studií nebo multikulturalismu. Pozornost bude dále věnována tématům jako je identita, modernita, globalismus, kosmopolitismus, koncept moci, kulturní relativismus či universalismus.

ÚVOD DO STUDIA INDICKÉHO SUBKONTINENTU

Přednášky tohoto kurzu se zaměří na úvod do studia Indického subkontinentu v širším politickém, sociálním a kulturním kontextu. Kromě poskytnutí přehledu stručného historického vývoje budou v kurzu analyzovány také autochtonní indické náboženské systémy (hinduismus, buddhismus, džinismus a sikhismus. Tato náboženství jsou v rámci kurzu chápána jako komplexní rámce idejí, sociálních struktur a mocenských diskurzů ukotvených v širším politickém a sociálním kontextu. Hlavní pozornost bude potom věnována vývoji hindské společnosti a jejím tradičním hierarchiím včetně jejich transformace, dále hodnotovým systémům a filosofickým pramenům. Metodologicky staví přednášky na dekonstruktivistickém přístupu, který umožní náhled do indické společnosti a její kultury a zároveň umožní studentům reflektovat vlastní lokaci a pozicionalitu při studiu tohoto regionu.

ÚVOD DO STUDIA VIETNAMU

Kurs představuje uvedení do základních reálií nezbytných pro studium problematiky dané oblasti. Přednášky budou zaměřeny na geografický přehled Indočíny, administrativní dělení Vietnamu, obyvatelstvo, jeho kulturu a hodnoty. V rámci přednášek bude studentům poskytnut základní přehled historických událostí, jejichž znalost je nezbytná pro hlubší pochopení současné situace země. Důraz bude kladen na společenské a kulturní změny ve Vietnamu po příchodu Francouzů v 19. století do současnosti. Střet se západní kulturou měl zásadní dopad na povahu celé vietnamské společnosti, jejíž tradiční hodnoty se dostaly pod drobnohled. Na jednu stranu západní kultura narušila tradiční společenské vazby, na druhou stranu se střet s ní stal impulsem pro celou řadu společenských změn (především ve 20. a 30. letech 20. století), které do jisté míry vedly jak k první, tak i druhé indočínské válce. Znalost těchto procesů je zásadní i pro pochopení současné vietnamské společnosti. Přednášky se budou volně doplňovat s předmětem „Moderním politickým vývojem Indočíny“.

MODERNÍ POLITICKÝ VÝVOJ ČÍNY

Cílem kursu je seznámit studenty s moderními politickými dějinami Číny s důrazem na nejnovější období. Přednášky budou věnovány nejen moderním politickým dějinám, jež představují rámec transformace politického systému a mezníky vnitropolitického vývoje, ale i změnám v mezinárodním postavení Číny a společensko-ekonomickým otázkám.

MODERNÍ POLITICKÝ VÝVOJ INDONÉSIE

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními reáliemi země a dále pak klíčovými událostmi v Indonésii v 19., 20 a na začátku 21. století tak, aby získali ucelený obraz moderních indonéských dějin a hlavně samotné indonéské společnosti. Přednášky provedou posluchače obdobím vrcholného kolonialismu v Nizozemské východní Indii, jejíž teritoriální rozsah se stal modelem Indonéské republiky, a současně nastíní i domácí politické tradice a to, jak se snoubí právě s dědictvím holandské nadvlády. Větší část kurzu pak bude věnována postkoloniálnímu období, jeho hlavním érám a jejich odkazu pro žhavou současnost, jakož i aktuálním problémům a hrozbám. Součástí cyklu budou i přednášky týkající se postavení Indonésie v mezinárodních vztazích.

III. SEMESTR

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIE

Kurz bude zaměřen na získání základního povědomí o nerostně surovinovém a energetickém potenciálu regionů východní a jihovýchodní Asie, se zaměřením na surovinovou a energetickou bezpečnost, dále na informace o strategiích vybraných zemí obou regionů, surovinové a energetické diplomacii, základní informace o vztazích dalších globálních hráčů k regionu.

INDICKÝ SUBKONTINENT V MODERNÍ DOBĚ

Kurz tematicky naváže na Úvod do studia Indického subkontinentu. Z historického hlediska zahrne období od koloniálního období do současnosti (s důrazem na 20. století). Bude se zabývat otázkami tradice a modernity i emancipačních a reformních hnutí (politických a kulturních). Soustředí se na analýzy současné indické společnosti a politických systémů Indické republiky, Pákistánu a Bangladéše, ve stručném přehledu i menších zemí oblasti.

MODERNÍ POLITICKÝ VÝVOJ KOREJE

Přednáška si klade za cíl obsáhnout období od konce 19. století až po současnost. Největší pozornost je věnována modernizaci a pokusům o uhájení korejské samostatnosti, epoše anexe Koreje Japonskem (1910 – 1945) a poválečné době a jejímu složitému politickému vývoji.

MODERNÍ POLITICKÝ VÝVOJ JAPONSKA

Přednáška seznamuje studenty se základními mechanismy fungování japonského politického systému s hlavním důrazem na poválečný vývoj. Posluchači se seznámí s jednotlivými hráči na politické scéně a proniknou do podstaty procesů distribuce moci v kontextu vývoje poválečné japonské společnosti. Zvláštní pozornost je věnována také zahraniční a bezpečnostní politice Japonska s důrazem na nejnovější vývoj v regionu východní Asie. Přednáška předpokládá u posluchačů znalost základních historických, kulturních a společenských reálií v rozsahu předmětu Úvod do studia Japonska.

MODERNÍ POLITICKÝ VÝVOJ INDOČÍNY

V rámci této přednášky se studenti detailněji seznámí s významnými událostmi v Indočíně ve 20. století. V tomto regionu, který byl křižovatkou a místem střetu čínské a indické kultury, se z prastarých tradičních komunit v průběhu historie vyvinuly tři odlišné národní státy – Vietnam, Kambodža, Laos. Po úvodní hodině, která shrne hlavní milníky vývoje VN do 19. Století zaměříme naši pozornost na příchod Francouzů a založení Indočíny jako součásti Francouzské Unie. Pozornost bude též věnována dopadu koloniální politiky na politické uspořádání společnosti jednotlivých zemí a růst národního cítění. Dále bude postihnut vietnamsko- americký konflikt a jeho dopad na politické změny v oblasti.

IV. SEMESTR

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH

Kurz představí základní definiční pojmy související s problematikou řešení konfliktů v mezinárodních vztazích a jejich vývojem. Budeme analyzovat konflikt jako definiční termín a dále rozlišení konfliktů v mezinárodních vztazích. Přednášky se soustředí na možnosti institucí při řešení a prevenci konfliktů. Budeme analyzovat dostupná kritéria Organizace spojených národů jako arbitra mezinárodního míru. Důležitým aspektem pro zhodnocení úspěchů OSN bude definování rozličných nástrojů, které OSN a další instituce mají pro řešení konfliktů k dispozici. Další přednášky zaměřeny na jednotlivé geografické odlišnosti v případě vzniku a řešení konfliktů v Africe, Asii a Latinské Americe.

INTEGRAČNÍ PROCESY V ASIJSKO-PACIFICKÉ OBLASTI

Kurz prozkoumá historii integračních pokusů v Asii, představí základní teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace, které se dají použít pro osvětlení spolupráce v Asii a následně definuje základní organizace v bezpečnostní a ekonomické sféře, které v posledních dekádách vznikly. Zaměří se zejména na APEC, ASEAN, ARF, ale zmíní i ostatní z organizací, které v regionu působí – například TPP.

BEZPEČNOST V ASII

V rámci přednášek „Bezpečnost v asijsko-pacifickém regionu“ by studenti měli získat přehled o bezpečnostních problémech, se kterými se potýkají státy a jejich obyvatelstvo v asijsko-pacifickém prostoru. Cílem kurzu je poskytnout studentům určitý přehled o nejpalčivějších bezpečnostních otázkách, přičemž pozornost bude věnována jak interním, tak i regionálním a nadnárodním otázkám. Kurz je rozdělen na dva tematické okruhy. V první části bude pozornost zaměřena především na politiku velmocí (USA. Čína, Rusko, Indie) a jejich roli v udržování či narušování bezpečnosti v asijsko-pacifickém regionu. Druhá polovina přednášek se již více bude zabývat konkrétními bezpečnostními otázkami a potenciálními oblastmi konfliktu, jako např. korejský poloostrov, spory o teritoriální vody, nadnárodní problémy jako terorismus, energetická bezpečnost, otázky životního prostředí, demografické otázky a lidská bezpečnost atd.