Evropská studia a veřejná správa - anotace předmětů

I. SEMESTR

Institucionální rámec evropské ekonomické integrace

Kurs seznamuje studenty s právními a politologickými aspekty institucionálního rámce EU a rozhodovacích procedur na různých politických úrovních EU. Vychází ze základních znalostí, které studenti nabyli během bakalářského studia. Výklad jednotlivých problémů bude prováděn na analýze příkladů s cílem pochopit politickou strukturu i fungování EU a celkový politický systém EU v kontextu evropských a národních institucí a orgánů. Pozornost je věnována rovněž právnímu prostředí integrace. Přednášky se zaměří na hlavní instituce a na hlavní problémy. Doplňující informace studenti získají samostatně z doporučené literatury. Student připraví týmovou prací jeden referát za semestr. Referáty budou známkovány.

Teorie a dějiny veřejné správy

Kurs se zabývá vybranými tématy správní vědy jako disciplíny, která studuje - s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení - uspořádání a fungování veřejné správy. Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy. Objasňují se také základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR.

Regionální rozvoj EU

Cílem kursu je seznámit studenty s hospodářskou, sociální a regionální soudržností Evropské unie. Studenti by měli získat orientaci v postavení evropského regionu v kontextu globální ekonomiky a diferenciaci členské základny a regionálních celků Evropské unie. Kurs bude věnován také objasnění souvislostí mezi ekonomickou a sociální základnou EU a nastavením hospodářských nástrojů Evropské unie.

Urbánní antropologie a veřejná správa

Kurz se soustředí na definici a specifika městského života a městské sociability a jejího usměrňování, na vývoj městského života a městské správy v českém prostředí v historické perspektivě a na důsledky urbanizace. Důraz je kladen též na otázky spojené s migrací ve městě a s integrací imigrantů do městského prostředí.

Sociální zabezpečení v EU

Kurz se zaměřuje na výklad právní úpravy sociálního zabezpečení v mezinárodních dokumentech, pramenech práva Evropské unie a jednotlivých členských států Evropské unie, respektive Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Základ přednášek představuje rozbor koordinace sociálního zabezpečení v EU a komparace systémů sociálního zabezpečení ve vybraných státech Evropy. V kurzu se předpokládá práce s českými a v případě zájmu částečně zahraničními materiály.

Správní právo

Kurz Správní právo je určen studentům magisterského studia, kteří nemají zkoušku ze správního práva, popř. se s tímto právním odvětvím na bakalářském stupni nesetkali. Účelem je poskytnout důležité poznatky o správním právu, právní úpravě organizace veřejné správy, hlavních formách činnosti veřejné správy, především rozhodování ve správním řízení, řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí ve správním soudnictví a vybraných právních zárukách zákonnosti ve veřejné správě. To vše s cílem vytvořit odborný základ pro navazující kurz zařazený do 2. ročníku - „Vybrané aspekty evropského správního práva“.

II. SEMESTR

Politiky EU I.

Cílem kursu je seznámit studenty s principy fungování těch politik EU, jež mají zásadní význam pro prohlubování integrace. Účelem je podat informace o vývoji jednotlivých politik, prioritách, cílech a používaných nástrojích. Důraz je kladen na aktuální vývoj příslušných sektorů, včetně strategických plánů. Důraz je kladen především na společné politiky a finanční mechanismy Evropské unie. Objasněny budou také dopady rozšíření Evropské unie na cíle a mechanismy vybraných politik.

Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy EU

Kurz seznámí posluchače s hlavními aspekty programování na úrovni Evropské unie. Analyzovány budou zejména hlavní nástroje využívané na úrovni členských států a spolufinancované EU (Strukturální fondy) a komunitární programy. Součástí předmětu bude vazba projektů a rozvojových fondů EU a politiky soudržnosti EU. Akcent bude kladen na principy programování na úrovni EU a následně na úrovni členských států. Kurz bude prakticky zaměřen na praktické aspekty realizace projektů a uplatnění rozvojových fondů v ČR.

Politická geografie EU

Kurs umožňuje studentům ukázat teritoriální aspekty procesu evropského politického a ekonomického sjednocování. Jedním z nejviditelnějších aspektů integračního procesu je neustálý nárůst členů a tím i měnící se zakotvení integrovaného celku v teritorialitě Evropy a nejbližších regionů, jimiž jsou Středomoří a postsovětský prostor. Pozornost bude věnována i problematice státu, hranic, vztahu centrum – periferie, politicko-geografickým problémům obyvatelstva a vlivu teritoriálních a demografických faktorů na vznik, existenci a stabilitu státu. Diskutovány budou aktuální změny a problémy na politické mapě EU v komparaci se světem.

Regionální analýza

Obsahem kursu je prezentace myšlenkových přístupů i praktických postupů využitelných jak v oblasti územně analytických prací, tak následném praktickém řešení problémů lokálního a regionálního rozvoje. Cílem kursu je seznámit posluchače se základními metodami, ukazateli a úskalími hodnocení a komparace územních celků, dále se základními existujícími zdroji informací včetně možností jejich vyhledávání v dostupných IS a GIS na internetu. Kurs není orientován pouze na získání základních poznatků a osvojení si základní terminologie, ale především na schopnost aplikace jednoduchých metod regionální analýzy, schopnost jejich vyhodnocení a verbální interpretace výsledků. Vybraná úvodní a stěžejní témata budou odpřednášena, ostatní témata si studenti osvojí na základě samostudia dodaných textů či doporučené rozšířené literatury.

Cenné papíry v ČR a EU a jejich správa (pv) 

Počátky evropanství a péče o věci veřejné (pv)

Smyslem kurzu je za prvé do jisté míry kompenzovat všeobecné nedostatky klasického vzdělání, které tvoří pilíř evropské kultury. Hlavní a nejdůležitější náplní však je představit nejrůznější myšlenkové proudy a tradice antického Řecka, které dohromady vedly k tzv. Řeckému zázraku, vzniku nového, evropského modu lidské existence. Toto vědomí a sebeporozumění má přitom od počátku výrazný politický rozměr, takže zájem o náležité spravování věcí veřejných zprvu splývá s péčí a pěstováním vlastního lidství.

Správní problematika v diplomatické a konzulární službě (pv)

Kurz se zaměřuje na organizaci konzulární služby a zejména na provádění správních úkonů konzulárními úřady. V úvodu kurzu je vysvětlen význam diplomatických a konzulární styků, jejich navazování a současný stav konzulárních styků ČR. Studenti jsou seznámeni s právní úpravou diplomatických a konzulárních styků a jejich vývojem. Další část je věnována organizaci konzulární služby, funkci diplomatických misí s důrazem na konzulární a správní funkce včetně konzulárních poplatků s využitím praktických příkladů. Významným tématem jsou také diplomatické a konzulární výsady a imunity a mezinárodně právní úprava diplomatické a konzulární korespondence. V poslední části kurzu je pojednáno o diplomatickém protokolu.

Metody v sociální antropologii a jejich aplikace (pv) 

Střední Evropa v EU – aspekty veřejné správy (pv)

Kurs uvádí studenty do dynamického procesu modernizace veřejné správy ve středoevropském prostoru. Jeho těžištěm je komparace komunální politiky České republiky s vybranými aspekty komunální politiky některých středoevropských států (Slovensko – přímá volba starostů, Maďarsko – odlišné volební systémy pro obce různé velikosti, Bavorsko a Hesensko - volební reformy, panašování a kumulování hlasů, reformy obecních pořádků). Kromě samotné veřejné správy na lokální úrovni a jejích politických aspektů se budeme zabývat i významem reformních trendů jako je například New Public Management, europeizace, meziobecní spolupráce, municipalizace apod.

Sociologie politiky a medií (pv)

Záměrem kursu je seznámit studenty se sociálními aspekty politické činnosti a vlivu médií. Zvláštní pozornost bude věnována průřezovým tématům moci a autority, meziosobní a masové komunikace apod. V kurzu se studenti obeznámí zejména s historickými i empirickými poznatky o politickém chování; problematikou masové a politické kultury, ideologií a veřejného mínění; perspektivou elit a hnutí, občanskou participací, politickou kulturou a utvářením politické kultury v ČR; problematikou médií v industriální a postindustriální společnosti, mediálními účinky na společnost a politiku jako i s politickým marketingem. Cílem kursu je přispět k lepšímu porozumění politickým a mediálním mechanismům, využitelnému v politické, marketingové či mediální praxi jeho posluchačů.

Moc a právo v evropské politické tradici (pv) 

Integrace ČR do EU

Kurz seznámí posluchače s nejširšími souvislostmi integrace ČR do EU. Součástí bude analýza vývoje vztahů ČR a evropské integrace před vstupem, jednání do vstupu i podmínky členství ČR v EU. Předmět se bude zabývat také členstvím ČR v EU z pohledu jednotlivých politik a vývoje EU.

Sociální zabezpečení v Latinské Americe

Tento kurz se soustředí na rozvoj latinskoameriských systémů sociálního zabezpečení. Zabývá se sociálním zabezpečením v některých státech Latinské Ameriky, například v Argentině, Bolívii, Chile, Kolumbii, Ekvádoru, Peru, Uruguaji. Subsystémy sociálního zabezpečení, na které se kurz zaměřuje, jsou: důchodový systém, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, systém rodinných dávek a mateřské pojištění. Cílem přednášek je provést komparaci sociálních systémů, určit pořadí zemí podle úrovně sociálního zabezpečení, ukázat na shodné i odlišné rysy a vymezit soudobé trendy ve sledované oblasti. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět současnému vývoji těchto systémů sociálního zabezpečení v Latinské Americe.

III. SEMESTR

Politiky EU II.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s politikami EU (obchodní, energetická, dopravní, rozšíření a sousedská). V druhé části kurzu bude věnována vnějším ekonomickým vztahům EU a pozici EU ve světě včetně zaměření na konkurenční výhody Unie. V závěru kurzu bude diskutována aktuální socioekonomická situace členských států EU.

Právní aspekty politik EU

Kurz navazuje na základy evropského práva. Zabývá se hmotněprávními i procesněprávními aspekty realizace společných politik. Zaměřuje se tak nejen na prohloubení teoretických základů, ale i na rozbor praktických příkladů, zejména z judikatury Evropského soudního dvora. Cílem je posílit samostatnou orientaci studentů při práci s evropským právem v oblastech dotčených jednotlivými společnými politikami a podmínkách právního řádu ČR. Důraz je proto kladen také na vnitrostátní aplikační aspekty: implementaci, interpretaci a vynutitelnost norem unijního práva.

Etika a boj proti korupci v EU

Etika a boj proti korupcím v EU je ročníkovým kurzem pro posluchače 2. ročníku magisterského studia Evropská studia a veřejná správa. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy problematiky etiky a boje proti korupci ve veřejné správě, jejími formami při politickém rozhodování, rozdělování veřejných financí a justici, a nástrojích používaných v protikorupční politice doma i v zahraničí. První část kurzu se bude věnovat obecné charakteristice korupce, jejím projevům, měření a přístupu k jednotlivým protikorupčním nástrojům. Druhá část kurzu se zaměří na projevy korupce v jednotlivých oblastech veřejné správy a politice. V rámci seminářů budou probrány některé z největších českých i mezinárodních kauz.

Vybrané aspekty evropského správního práva

Cílem kurzu je poskytnout hlubší informace o systémech správního práva v Evropě, správním právu Evropské unie a správním právu z pohledu Rady Evropy. Předmětem výkladu je, mimo jiné, srovnání vybraných aspektů správního práva, včetně vazeb mezi veřejnou správou a soudní soustavou ve státech Evropské unie.

Čína a EU - aspekty veřejné správy (pv) 

Regionální sociologie (pv)

Kurs seznamuje posluchače s hlavními pojmy a tématy sociologie prostoru a prostředí, seznamuje se sociálními procesy a sociálními aktéry, kteří ovlivňují ekonomický rozvoj regionů. Posluchač je také obeznámen se základními sociologickými metodami terénního výzkumu, sociologickým pojetím regionu jak z hlediska socioprostorové struktury, tak i z hlediska vývojového. Struktura výuky zajišťuje profesní přípravu v oblasti sociálního, sociokulturního a politického života.

Migrace v Evropě a veřejná správa

Cílem předmětu je představit historický a politický kontext migrace v rámci Evropské unie, resp. v kontextu České republiky. V rámci kurzu bude věnován prostor k analýze projevů, příčin a důsledků migrace, se kterými se musí vyrovnávat jak samotní migranti, tak občané a veřejná správa států, do kterých migranti směřují. Výuka nastíní rovněž otázky legální i nelegální migrace, zaměří se i na problematiku azylantů, uprchlíků, migrační a azylovou politiku ČR. Studenti by se měli rovněž seznámit s procesy legalizace pobytu cizinců, azylovou politikou, ale i s různými (často odlišnými) politickými koncepty a náhledy na integraci cizinců obecně.

Metody sociální analýzy

Vedle základní terminologie seznamuje kurs posluchače s nejpoužívanějšími kvalitativními metodami analýzy sociálního prostředí, sociální jevů a procesů, s možnostmi a způsoby tvorby sociálních ukazatelů a s nejrůznějšími přístupy používanými v oblasti teorie i praxe. Praktickou součást kursu pak tvoří orientace na hlavní aktéry výzkumů sociální problematiky v Česku a Evropě, na realizované mezinárodní výzkumy a nejvýznamnější zdroje dat.

Komunikace s novináři 

Předmět Komunikace s novináři má za cíl seznámit studenty s hlavními oblastmi náplně práce tiskových mluvčích a ostatních pracovníků, kteří mají v institucích a organizacích na starosti styk s veřejností. Pozornost bude v průběhu kurzu zaměřena jak na teoretické pozadí oboru vztahu s veřejností (PR), tak také na praktické řešení jednotlivých dílčích postupů, které se v rámci komunikace s veřejností a s novináři používají. Studenti si na konkrétních příkladech vyzkoušejí, jak by měli na určité komunikační události reagovat a jak postupovat při dlouhodobější komunikaci s novináři.

Francie v EU – Aspekty veřejné správy

Obsahem předmětu Francie v EU jsou aspekty veřejné správy. Předmět je členěn do čtyř kapitol, resp. 14 témat. Cílem kurzu je prezentovat ucelený obraz současné Francie, zejména z pohledu problematiky veřejné správy a přiblížit studentům problematiky související s francouzskými specifičnostmi. V úvodní kapitole je podán přehled francouzského politického vývoje od roku 1870 do šedesátých let 20. století. Na tento výklad navazuje kapitola o současném politickém systému Francie s důrazem na exekutivní moc, legislativní moc a státní správu. Ke komplexnímu pochopení celé problematiky je nutná znalost současné sociální a ekonomická situace Francie a její pozice v globalizovaném světě. V poslední kapitole je výklad zaměřen na Franci v evropském a světovém kontextu a na francouzskou zahraniční politiku.

Latinská Amerika a Evropská unie

Kurz poskytuje zasvěcené informace o zemích Latinské Ameriky, a to z pohledu politického, ekonomického, demografického a kulturního, rozebírá regionální integrační seskupení, podává přehled o vzájemných vztazích mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií a zamýšlí se nad perspektivami dalšího vývoje. Navazuje na znalosti studentů získané studiem prvního ročníku magisterského oboru Evropská studia a veřejná správa zaměřeným na Evropskou unii.

Rusko a EU - aspekty veřejné správy (pv) 

IV. SEMESTR

Česká politika v EU 

Informační systémy veřejné správy a e-Government

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o možnostech e-Governmentu a jeho vývoje jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s konkrétními příklady úspěšných českých i evropských projektů e-Governmentu. Absolvent kurzu získá komplexní přehled o možnostech efektivního využití informačních systémů ve veřejné správě v ČR i v zahraničí s tím, že bude moci následně sám překonávat překážky budování efektivní veřejné správy založené na využití informačních a komunikačních technologií. Z národního pohledu bude pozornost věnována především legislativnímu podkladu e-Governmentu a informačních systémů veřejné správy a následně jednotlivým projektům, jako jsou Datové schránky, Czech POINT či Portál veřejné správy. Z evropského hlediska bude pozornost kurzu zaměřena na institucionální zajištění e-Governmentu v Evropské unii, na otázky přístupnosti webových stránek dle mezinárodních standardů jako je W3C.

Státnicový seminář

Seminář je věnován prohloubení poznatků týkajících se politik Evropské unie a evropského právního a správního prostoru v souvislosti s otázkami, které tvoří obsah státních magisterských zkoušek z oboru Evropská studia a veřejná správa.

Mezinárodní daňové právo (pv) 

Environmentální politika v EU a globalizace (pv)

Kurz je zaměřen na vývoj politiky životního prostředí Evropské unie v éře globalizace. V úvodu bude diskutován pojem „globalizace“ a její environmentální dopady. Historie a vývoj environmentální politiky ES bude dokumentován jednotlivými „Akčními programy životního prostředí ES“ a jejich měnícími se akcenty, stejně jako harmonizačními principy a pravidly této politiky. Zvýšená pozornost bude věnována strategii udržitelného rozvoje jako rámci environmentální politiky ES a diverzifikovaným nástrojům a subjektům této politiky. Relativně samostatný blok bude představovat výklad práva životního prostředí ES, jeho pramenů a systému, který představuje důležitou součást environmentální politiky ES. V závěru budou diskutovány nástroje environmentální politiky, napomáhající zmenšovat rizika, která globalizační procesy ve sféře ochrany životního prostředí vyvolávají.

Sociální a ekonomická geografie EU

Kurz je zaměřen na pochopení vztahu mezi geografickými aspekty, respektive prostorem a sociálně ekonomickými aktivitami v rámci EU. Kurs se věnuje otázkámgeografii obyvatelstva EU, sídel EU a zemědělství EU, geografii průmyslu EU, obchodu a služeb EU, geografii dopravy EU a cestovního ruchu EU.

Ekonomická analýza veřejné správy (pv) 

Ústavní vývoj USA (pv)

Cílem předmětu je poskytnout studentům informaci o ústavním vývoji USA v širším kontextu společenského vývoje. Výuka probíhá rozborem a následnou diskusí nad materiály, které zrcadlí tento vývoj od koloniálních počátků až po současnost, se zvláštním důrazem na roli Nejvyššího soudu USA jako garanta americké ústavnosti.

Blízký východ a EU – politické a právní vztahy (pv)

Kurs seznamuje posluchače se vztahy mezi Evropskou Unií a regionem Blízkého východu. Studenti získají základní znalosti politických, ekonomických, kulturních a právních reálií. Hlavní důraz je kladen na současný stav EU – blízkovýchodních vztahů (Barcelonský proces, EU – středomořské partnerství). 

NEJSOU VE STUDIJNÍM PLÁNU:

Evropské právo

Kurz je určen studentům magisterského studia, kteří nemají zkoušku z evropského práva, popř. se s evropským právem na bakalářském stupni nesetkali. Účelem je poskytnout poznatky důležité pro správné pochopení dalších kurzů, zejména „Právních aspektů politik EU“ a „Vybraných aspektů evropského správního práva“.

Česká republika v EU

Cílem kurzu je objasnění vývoje vztahů České republiky a Evropské unie v průběhu uplynulých let. Značná pozornost bude věnována vyjednávání vstupu kandidátských zemí do EU, podmínkám Smlouvy o přistoupení a problematice tzv. přechodných období. Kurs se rovněž zaměří na institucionální zajištění členství v EU a na problematiku působnosti evropského práva na našem území po vstupu České republiky do Unie. Stranou naší pozornosti nezůstanou ani postoje české politické reprezentace k otázkám budoucnosti Evropy, dlouhodobá koncepce postoje ČR k problematice reforem jednotlivých evropských politik, začlenění do schengenského systému, vstup do eurozóny, přístup k návrhu nového smluvního rámce EU a hospodářská role ČR ve strukturách EU.

Humanitární právo (pv)

Stále větší a širší zapojování složek IZS a občanských sdružení do mezinárodní pomoci při katastrofách a ozbrojených konfliktech si vyžaduje elementární znalosti Mezinárodního humanitárního práva (MHP, synonyma jsou "válečné právo", "právo ozbrojeného konfliktu"), které je součástí mezinárodního práva zabývající se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem je maximálně humanizovat. Právo krizových situací je součástí zvláštní části správního práva. Potřeba jeho studia je reakcí na současný vývoj ve společnosti a v životním prostředí, kdy lze předpokládat zvýšená rizika plynoucí z možných teroristických útoků, živelných pohrom a průmyslových havárií. Výklad předmětu bude zaměřen na otázky mezinárodního humanitárního práva a souvisejících institutů práva českého. Blok Mezinárodního humanitárního práva je zaměřen na seznámení s Ženevskými a Haagskými úmluvami a postavení Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Českého Červeného kříže. Aktuálně je do tohoto bloku zařazeno téma o terorizmu z pohledu humanitárního práva. Blok práva krizových stavů je zaměřen zejména na složky a činnosti IZS a ochranu obyvatelstva s důrazem na nevojenské krizové stavy.

Lidská práva v mezinárodních dokumentech (pv)

Kurz je zaměřen na seznámení se s prameny lidských práv v mezinárodním právu, jejich systematiku a vymezení vůči českému právnímu řádu (ústavnímu právu i jednotlivým právním odvětvím). Dále je kurz zaměřen na jednotlivé skupiny práv a práva skupin osob s návazností na vnitrostátní právní řád především ve veřejné sféře co do formálního zajištění, skutečného výkonu a systémového zajištění. Pozornost bude též věnována rozmanitým kontrolním mechanismům (vnitrostátním i mezinárodním) a jejich skutečné efektivitě. Kurz má vést k pochopení kategorie lidských práv jako kategorie právní, která však má několik systémů (jejich komparace) a jejich provádění v ČR.