Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví - anotace předmětů

I. SEMESTR

Národní,regionální a mezinárodní ochrana PV

Základním cílem kurzu je prohloubit již dříve získané znalosti studujících o národních, regionálních a mezinárodních úpravách právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, tj. o právní ochraně vynálezů, včetně biotechnologických vynálezů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Cílem kurzu je vyrovnat dříve získané znalosti a přehled posluchačů o systémech průmyslově právní ochrany z hlediska uzavřených mezinárodních úmluv a existujícího stavu ve světě a proniknout více do zásad, na jejichž podkladě je tento systém koncipován do té míry, aby byli schopni se získanými poznatky teoreticky pracovat a vyvozovat vlastní názory a závěry. Měli by také umět aplikovat různé teoretické přístupy na praktické otázky mezinárodních vztahů v oblasti právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví a jejich prosaditelnosti v obchodní a hospodářské praxi. Kurz by měl vytvořit znalostní a teoretickou základnu pro hlubší studium v navazujících kurzech tohoto studijního oboru.

Úvod do studia mezinárodních vztahů

Základním cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými metodami empirického výzkumu mezinárodních vztahů a se základy akademického psaní (academic writing). Kurz rozvíjí schopnost formulovat vlastní výzkumný záměr a prezentovat jeho výsledky. Kurz je rozdělen do třech částí. V první části jsou formou přednášek představeny hlavní metodologické přístupy, které jsou usouvztažněny s hlavními teoretickými přístupy. Zvláštní pozornost je věnována operacionalizaci modelů teorie racionální volby, které představují vyhraněné metodologické alternativy současného výzkumu mezinárodních vztahů. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami akademického psaní. Ve druhé části jsou na seminářích rozebírány významné empirické příspěvky v oboru mezinárodních vztahů. Na těchto případových studiích jsou ukázány aplikace metodologických přístupů a zásad akademického psaní. Ve třetí části studenti prezentují výsledky vlastních výzkumných záměrů.

Evropská ekonomická integrace

Kurz bude reflektovat skutečnosti rozšířené EU 27, její zvýšenou ekonomickou heterogenitu a očekávané dopady na profilování praktikovaných politik EU. Zejména lze očekávat některé nové momenty v instrumentariu řady politik, které budou již vycházet z nové finanční perspektivy EU, rozvržené na období 2007 – 2013 a z rozpočtu EU na rok 2008. V tomto kontextu bude věnována zvláštní pozornost politikám tzv. Prvního pilíře; zvláštní pozornost bude věnována jednotnému vnitřnímu trhu, regionální a strukturální politice a financování jednotlivých politik. Výklad politik úvodem zahrne též stručně jejich historii ES včetně střetů členských států ES/EU o jejich nasměrování a jejich účinnost. Nepůjde však o pouhý popis, ale o kritickou analýzu jednotlivých etap včetně postupného rozšiřování členské základny EU. Struktura kurzu navazuje na disciplíny EU v Bc. stupni zejména hlubším záběrem a zahrnutím podstatně širšího okruhu politik, včetně specifik rozhodovacího procesu v interakci institucí EU a členských států. Vždy se bude komentovat i relevance tématu z pozice nových členských států vůbec a ČR zvláště.

Evropský soudní systém

Kurz má posluchačům poskytnout znalosti o soudním systému v Evropě, zejména v rámci Evropské unie, ve vazbě na národní soudní soustavy v členských státech. Mimořádná pozornost pak bude věnována soudnímu systému v Evropské unii pokud jde o rozhodování o právech z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Cílem je jednak prohloubit již získané znalosti a zejména provést analýzu mezi jednotlivými soudními systémy z hlediska mezinárodního, regionálního a národního.

Mezinárodní patentová ochrana - PCT

Kurz navazuje na bakalářský kurz Přihlašování vynálezů a užitných vzorů v zahraničí. Vzhledem k rozšiřující se mezinárodní směně hmotných i nehmotných statků je kladen důraz na hlubší poznání zásad obsažených ve Smlouvě o patentové spolupráci PCT (Patent Cooperation Treaty) a kombinaci tohoto systému s přihlašováním na základě Úmluvy o udělování evropských patentů. Pozornost se věnuje teoretickým i praktickým otázkám a postupům při získávání a udržování průmyslové právní ochrany, spolupráci s domácím přihlašovatelem a se zahraničními patentovými zástupci. Samostatná část se věnuje ekonomickým otázkám přihlašování do zahraničí, zejména platební a poplatkové agendě a udržování udělené právní ochrany, zejména ve vztahu k právní ochraně národní cestou a kombinaci ochrany podle Smlouvy o patentové spolupráci a Úmluvy o udělování evropských patentů. Oproti bakalářskému kurzu se daná látka pojednává i z hlediska teorie mezinárodních smluv a vzájemných vazeb mezi uzavřenými mezinárodními úmluvami, zejména Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Smlouvou o udělování evropských patentů.

II. SEMESTR

Mimoevropské systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví

Základním cílem kurzu je seznámit studenty se systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví v mimoevropských zemích, zejména s anglo-americkým a s regionálními africkými systémy ARIPO a OAPI, jihoamerickým Andean Paktem, argentinsko-brazilským a paraguayským harmonizačním protokolem MERCOSOUR, severoamerickou úmluvou mezi USA, Kanadou a Mexikem o volném obchodu NAFTA a Pan-Americkou konvencí o ochraně obchodu a ochranných známek. Studujícím bude dán přehled o ochraně duševního vlastnictví v Číně. Tyto systémy, dosud se lišící od soustav právní ochrany průmyslového v evropských zemích, nabývají významu při rozšiřující se globalizaci mezinárodního obchodu. Pokud jde o systém Spojených států severoamerických, bude pozornost zaměřena zejména na otázku práva na patent, tedy na „first to invent“ a na to navazující řízení, která se ve Spojených státech uskutečňují a které jsou důležité pro přihlašovatele patentů z ostatních částí světa.. Taktéž zásady definování předmětu ochrany vykazují podstatné rozdíly, s nimiž se studující musí seznámit, aby pochopili i navazující otázky, jako rozsah udělené právní ochrany a tedy i práva z udělených patentů. V souvislosti s tím budou probrány specifické otázky právní úpravy a rozhodovací praxe v Kanadě a ve Velké Británii.

Teorie mezinárodních vztahů

Cílem kurzu je proniknout hlouběji do problematiky oboru a rozšířit tak základní chronologický přehled, který již studenti budou mít. Studenti by po absolvování kurzu nejen měli být schopni pochopit souvislosti mezi jednotlivými teoriemi, ale měli by také umět aplikovat různé teoretické přístupy na praktické otázky mezinárodních vztahů. Struktura kurzu se výrazně liší od kurzu bakalářského především v tom, že se vývoji zkoumání mezinárodních vztahů nevěnuje v chronologickém pořádku, ale zaměřuje se postupně na jednotlivá paradigmata a debaty mezi nimi i uvnitř každého z nich. Největší pozornost se soustředí na nejnovější TMV, zejména sociální konstruktivismus. Vzhledem k aktuálnosti evropského integračního procesu bude dostatečný prostor věnován i teoriím integrace, a to jak přístupům starším (funkcionalismus, federalismus), tak i novějším (nový institucionalismus, teorie mnohaúrovňového vládnutí). Kurz se také bude zabývat sebereflexí oboru jako celku a jeho interakcí jak s praxí, tak i ostatními společenskovědními obory. Kurz je doplněn semináři, které analyzují základní texty TMV a v nichž budou mít studenti možnost prodiskutovat sporné otázky.

Evropský a evroasijský patentový systém

Kurz se zabývá specifickými otázkami evropského a evroasijského patentového systému a navazuje na znalosti získané při předchozím bakalářském studiu. V rámci navazujícího magisterského stupně však dosud získané znalosti prohlubuje natolik, aby byli posluchači schopni teoretických a komparačních úvah jak mezi evropským a evroasijským systémem, tak pokud jde o vazby na obecné mezinárodní úmluvy z oblasti průmyslového vlastnictví. Stranou se neponechávají ani organizační regionální struktury vytvořené k realizaci těchto systémů. Vzhledem k tomu, že Česká republika je již od 1.července 2001 členem Úmluvy o udělování evropských patentů, je nutno se zabývat otázkami, které postupně vyvstávají v řízení o evropských patentových přihláškách a o validacích evropských udělených patentů v jednotlivých členských zemích. V rámci teoretických rozborů bude prováděna komparace evropského a evroasijského patentového systému a jejich vztah k celosvětovému systému založeném na Smlouvě o patentové spolupráci. Teoretické závěry ve vztahu k těmto dvěma systémům budou aplikovány i na vývoj příprav komunitárního patentu. Absolvent předmětu získá informace o dvou nejvýznamnějších regionálních systémech ochrany vynálezů, tj. evropském patentovém systému, založenému na Úmluvě o udělování evropských patentů z roku 1973, a euroasijském patentovém systému, založenému na Euroasijské patentové dohodě z roku 1994. Tyto systémy přitom pokrývají teritorium, které je z hlediska ekonomických zájmů České republiky rozhodující resp. perspektivní. Rozsah získaných informací zahrnuje veškeré otázky spojené s fungováním těchto systémů v současnosti, včetně uvažovaných změn, a dovoluje tak absolventům aplikaci těchto systémů v praxi.

Antimonopolní právo a práva z duševního vlastnictví

Kurz seznámí se základními otázkami práva na existenční ochranu hospodářské soutěže. Naváže na poznatky z kurzů, které se zabývají různými druhy práva duševního vlastnictví. Objasní poměr mezi těmito právy, jež poskytují určitý - časově ohraničený - monopol na užití výsledků tvůrčí činnosti a právem soutěžním, jež má bránit těm monopolistickým tendencím, jež jsou ekonomicky a společensky nepřijatelné.

Vztah nekalé soutěže a práv k průmyslovému vlastnictví

Kurz je věnován vztahu dvou samostatných a zároveň si obsahově blízkých právních úprav. Jejich společným rysem je rozsáhlé použití tak zvaných neurčitých právních pojmů (generální klauzule, princip dobré víry a dobrých mravů a jiné otevřené právní koncepty). Ty musí být v jednotlivých případech vykládány soudy a správními úřady. Způsob jejich výkladu a praktického uplatnění značně záleží na národních právních i obecně kulturních tradicích. I v teorii se rozlišují určité regionální modely uvedených právních úprav, které se projevují zejména v odlišných akcentech na ty či ony cíle, jež jsou oběma druhy právních úprav sledovány. Popis těchto modelů bude východiskem kurzu. V jeho dalším průběhu se bude vycházet z poznatků o průmyslových právech, které posluchači získali již v jiných předmětech. Pozornost se pak zaměří na podrobnější výklad práva proti nekalé soutěži a typické druhy nežádoucího soutěžního chování (klamavé, parazitní i nepřiměřeně agresivní praktiky). Posluchači také získají poznatky o problémech i výsledcích harmonizačního úsilí v právu proti nekalé soutěži (Pařížská unijní úmluva, Směrnice 84/450/EHS ve znění Směrnice 97/55/ES o klamavé a srovnávací reklamě, Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, dohoda TRIPS) i o některých novějších zahraničních úpravách v právu nekalé soutěže.

Právní ochrana duševního vlastnictví na Slovensku (pv)

Kurz se zaměří na rozbor právní úpravy právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví ve Slovenské republice. Analýza se zaměří na vztah slovenské právní úpravy k úpravě existující v České republice, v kontextu k úpravě v rámci Evropské unie a úpravám v ostatních zemích. Věcná náplň předmětu je rozdělena na část práv autorských a práv souvisejících a na část, která se zabývá průmyslově právní ochranou, zejména technických řešení formou ochrany patentem a zápisem užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení. Na závěr kurzu se studenti seminární formou seznámí s rozhodovací Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky a slovenských soudů v oblasti porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Střední Evropa (pv)

Kurz je věnován problematice politického vývoje regionu střední Evropy. Přednášky pokryjí problematiku vývoje střední Evropy ve 20. století, s důrazem na zahrnutí regionu do sovětské sféry vlivu po roce 1945 a vliv SSSR na region, proces přechodu k demokracii a následný vývoj jak z vnitropolitického tak mezinárodněpolitického hlediska (integrace do euroatlantických struktur, vytváření regionálních uskupení atd.). Druhý blok bude věnován současnému politickému vývoji ve střední Evropě, zejména v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku (podle časových možností bude možno podívat se stručně na Pobaltí a vybrané státy jihovýchodní Evropy). Závěr kurzu bude mít do jisté míry „prognostický“ charakter, neboť se bude zabývat budoucností regionu.

III. SEMESTR

Mezinárodní ekonomické vztahy

Tento kurz je postaven v širším obecném pojetí, jímž označujeme vzájemné vazby jednotlivých subjektů světového hospodářství. MEV vyjadřují míru kooperace a vzájemné interdependence jednotlivých národních ekonomik svým významem přesahující čistě ekonomické aspekty, ale zasahující do strategických a tudíž i politických rozhodnutí. Jde o mj. o proces konvergence vývoje hospodářských cyklů v jednotlivých zemích včetně snazšího přenosu ekonomických jevů, vyšší citlivost na krizové projevy. Cílem jednosemestrálního kurzu je nasměrovat pozornost studentů na propojenost ekonomických jevů s realizovanou politikou, na strategické aspekty hospodářských procesů, na nutnost kooperace při řešení problémů světové ekonomiky.

Mezinárodní systémy průmyslově právních informací

Cílem předmětu je seznámit posluchače s různými strategiemi provádění průmyslově právních rešerší, pro něž je nezbytná podrobná znalost mezinárodních systémů patentových a známkových informací. Posluchači by si v průběhu studia měli rozšířit své znalosti získané v bakalářském stupni a být schopni porovnávat jednotlivé systémy a kvalifikovaně se rozhodovat pro relevantní zdroje dle typu a účelu rešerše. Pozornost bude zaměřena jak na volně dostupné internetové zdroje informací, tak na systémy poskytované komerčními databázovými centry. Právě tito poskytovatelé zprostředkovávají přístup do databází s tzv. přidanou hodnotou, v nichž je, na rozdíl od bezplatných systémů, možné provádět rešerše v plných textech, vyhledávat prostřednictvím rejstříků, speciálních kódů a číselníků. Znalost těchto zdrojů je pro provádění přesných sofistikovaných rešerší zvláště v některých oborech (např. chemie) nepostradatelná. Teoretický rozbor jednotlivých mezinárodních databázových systémů bude kromě obsahové analýzy dat, retrospektivy a teritoriálního záběru doplněn o výklad speciálních dotazovacích jazyků. Jejich důkladné pochopení umožní studentům flexibilně reagovat při řešení konkrétních rešeršních zadání.

Obchodní závazkové vztahy

Základním cílem kurzu je rozšíření a prohloubení dosavadních znalostí civilního práva, zejména v oblasti závazkových vztahů, které vznikají při podnikání. Důraz je pak kladen na možnosti nakládání s průmyslovými právy v podnikatelské praxi. Předmět se orientuje na témata vyplývající především z právní úpravy čtvrté části nového občanského zákoníku – relativní majetková práva (vyjma Dílu 2 Hlavy III). Dále je podáván výklad vybraných souvisejících základních ustanovení občanského zákoníku z jeho části první. Výuka se zabývá zásadami závazkových vztahů (smluvního práva) obsažených v hlavě první čtvrté části zákona, zejména uplatňováním zásady autonomie vůle stran. Důraz je kladen na podrobný výklad vzniku závazků a obsahu smluv, jejich možné změny. Dále se pojednává o způsobech zániku závazků a jejich zajištění. Předmětem výuky jsou i odpovědnostní závazkové vztahy. V další části výuky je podáván výklad jednotlivých závazků (smluv), které se dotýkají podnikání a průmyslového vlastnictví, tedy smluv, které se v mezinárodních a regionálních vztazích průmyslového vlastnictví nejčastěji užívají, tj. kupní smlouva, smlouva o dílo, pacht závodu, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, smlouvy bankovní, tichá společnost, kontrolní činnost atd. Podán je i stručný výklad možných forem přechodů průmyslových práv, jako jsou přeměny společností nebo smlouva o koupi závodu či přechod v rámci exekuce či úpadku. Rovněž je výklad zaměřen na základní rozdíly mezi předchozí právní úpravou závazků v Obchodním zákoníku, neboť smlouvy uzavřené do konce roku 2013 se budou vesměs řídit původní právní úpravou. Cílem kurzu je zdůraznit význam změněné právní úpravy s přihlédnutím ke značné dispozitivitě sjednávání smluv v obchodních vztazích při zachování dobrých mravů a propojit tak teoretické znalosti studentů s praxí při koncipování smluv v podnikatelské praxi. Kurz by měl po jeho absolvování umožnit studentům vytváření návrhů smluv pro obchodní praxi s přihlédnutím k nakládání s průmyslovými právy při podnikání. Tento kurz by měl vytvořit pro studenty teoretickou i praktickou základnu pro hlubší studium a pro jejich uplatnění v obchodněprávní praxi.

Internetové a počítačové právo

Předmět se zabývá zejména právními vztahy, které vznikajíc při užívání počítačové sítě Internet, zejména pak při obchodování (např. uzavíráním smluv na Internetu, problematikou peer to peer sítí, apod.) a komunikaci, ochranou domén a doménových jmen. Stranou pak nezůstávají ani podstatné otázky ochrany autorských děl zpřístupněných prostřednictvím Internetu, ochrany osobních údajů a dat, jakož i určení rozhodného prává na Internetu (včetně problematiky sudiště). Při výuce bude kladen důraz zejména na odpovědnostní aspekty a problematiku dokazování právních skutečností souvisejících s Internetem. V rámci výuky budou též analyzovány příslušné směrnice ES a související zahraniční a mezinárodní normy.Studentům budou vždy (nejpozději týden předem) rozdávány tématické okruhy a seznam souvisejících norem na následující seminář (na požádání je lze též zasílat elektronickou poštou). Za hlavní cíl předmětu je tematický navázat na výuku dosud vyučovaných předmětů a s využitím základních znalostí se zabývat právem Internetu a jeho doprovodnými právními vztahy (např. reklamou na Internetu, elektronickým publikování na Internetu [e-ziny, portály], rozhlasovým a televizním vysílání na Internetu, apod.). Základním cílem však je zejména zlepšit schopnost orientace v tomto - opravdu velmi průřezovém - právním oboru (systému práva).

Rozhodování sporů z práv k duševnímu vlastnictví

Kurz se zabývá specifickými otázkami rozhodování sporů k duševnímu vlastnictví a navazuje na předmět prosazování práv z průmyslového vlastnictví v předchozím bakalářském studiu. V rámci navazujícího magisterského stupně však rozsah znalostí rozšiřuje o širší vědní základ, o další obory práv k duševnímu vlastnictví a to především o právo autorské. Zaměřuje se především na praktickou realizaci příslušných právních předpisů v oblasti práva k duševnímu vlastnictví se zásadním přihlédnutím k právu Evropské unie. Součástí je i rozměr daný velkým počtem mezinárodních smluv v této oblasti práva, kterými je Česká republika vázána. Cílem je vysvětlit možnosti použití právních prostředků při řešení sporů z duševního vlastnictví a možnosti využití právních prostředků při smírných řešeních. Kurz se neomezuje pouze na možnosti využití před správními orgány, orgány činnými v trestním řízení, ale velkou pozornost věnuje i řešení sporů před soudy a Evropským soudním dvorem. Objasňuje též uplatnění případné náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění .Zaměření na praktickou aplikaci právních předpisů dovoluje tak absolventům bezproblémovou aplikaci těchto otázek v praxi.

IV. SEMESTR

Evropská patentová judikatura

Absolvent předmětu získá přehled o nejvýznamnějších judikátech, tj. rozhodnutích a stanoviscích Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu, včetně systému jejich vyhledávání on-line a jejich dopadem na rozhodovací praxi jak v Evropském patentovém úřadu, tak i v národních patentových úřadech členských zemí Evropské patentové úmluvy. Dále pak získá informace o budoucím systému Evropského patentového soudnictví, který se stane integrální součástí rodícího se komunitárního patentového systému.

Oceňování práv k duševnímu vlastnictví

Předmět se zabývá otázkami spojenými s hodnocením a oceňováním předmětů zahrnovaných do oblasti duševního vlastnictví, zvláště pak předmětů chráněných prostředky průmyslového práva a know-how. Praktické uplatnění předmětů průmyslových práv, zejména jejich transfer, uplatnění v účetnictví, v rámci daňových soustav a vztahů souvisejících s obchodními společnostmi vyžadují, aby práva tohoto charakteru byla oceněna. Metody, způsoby a zvláštní přístupy k hodnocení a oceňování majetkových práv jsou obsahem tohoto kurzu. Jeho součástí je osvětlení právního zázemí problematiky ohodnocování a oceňování majetkových práv, včetně porovnání přístupů a modelů, které zatím teorie a praxe pro tyto účely shromáždila.

Komunitární známková a vzorová judikatura a praxe

Komunitární známková vzorová judikatura se významně dotýká problematiky volného pohybu zboží v evropském hospodářském prostoru, hospodářské soutěže a neoprávněného užití ochranné známky. V rámci judikatury Evropského soudního dvora bylo proto vybráno a přeloženo více jak 50 vybraných rozhodnutí, která významným způsobem ovlivňují rozhodovací praxi soudů a rozhodování Úřadu průmyslového vlastnictví ve správním řízení. Jde o výběr ze stěžejních rozhodnutí Evropského soudního dvora, nejčastěji se vztahem k řízení o zápisu ochranných známek Společenství, k výkladu směrnice 89/104/EHS, k právní problematice průmyslových vzorů a dodatkovým ochranným osvědčením. Tato rozhodnutí budou v rámci tohoto předmětu analyzována a porovnávána s českou rozhodovací praxí a vyvozována teoretické závěry pokud jde o jejich budoucí aplikaci. Tato rozhodnutí budou průběžně doplňována o nejnovější významná rozhodnutí. Nedílnou součástí uvedeného předmětu bude i problematika prosazování práv k duševnímu vlastnictví, jejímž cílem je zajistit vysokou, rovnocennou úroveň ochrany duševního vlastnictví ve vnitřním trhu.

Specifické aspekty českého patentového a známkového systému

Základním didaktickým posláním kurzu je poskytnout studujícím širší a současně hlubší poznatky o národním patentovém a známkovém systému v České republice. Přes pokročilou harmonizaci patentových a známkových systémů ve světě zachovává si český národní systém zvláštní aspekty veřejnoprávní ochrany průmyslového vlastnictví, které jsou dány jednak dlouholetou tradicí v rámci kontinentálního systému ochrany a dále pak specifikou postavení orgánu veřejné správy do jehož působnosti tato ochrana náleží. Kurz je zaměřen převážně na teoretické otázky práv k průmyslovému vlastnictví, jejichž znalost vytváří podklad pro rozvíjení analytických schopností studujících.

Diplomový a státnicový seminář

Diplomový a státnicový seminář je určen pro studenty, kteří zpracovávají magisterskou práci a připravují se na státní zkoušky. Studenti mají možnost v rámci tohoto semináře konzultovat metodologické, praktické i teoretické otázky a aspekty své magisterské práce a konzultovat problémy s přípravou na státní závěrečné zkoušky. V rámci diplomového semináře se probírá metodika přípravy a vlastního zpracování diplomové práce, včetně studijní a rešeršní přípravy a formálních požadavků na úpravu práce. Pokud jde o přípravnou fázi směřující ke zpracování závěrečné diplomové práce, věnuje se pozornost výběru literatury k jednotlivým zadaným tématům a rešerším pro získání potřebných podkladů, a to jak z papírových klasických fondů, tak pomocí elektronických prostředků. Probírají se otázky tak zvaných malých a velkých citací, jejich použitelnost a uvádění v práci. Rovněž tak pokud jde o seznam použité literatury uváděné v závěrečné části práce. Mimořádná pozornost se věnuje koncipování návrhu osnovy práce posluchačem, její projednání s vedoucím práce a vlastnímu zpracování jednotlivých částí práce a jejich vyváženosti ve vztahu k zadání práce. Těžiště diplomového semináře spočívá v řešení otázek s jednotlivými diplomanty, a to jak otázek formálních, tak pokud jde o věcné zaměření obsahu jednotlivých částí práce, včetně závěru a přípravy k obhajobě práce v rámci státní závěrečné zkoušky. V rámci semináře se probírají ve spolupráci se studenty stanoviska k jednotlivým vypsaným státnicovým otázkám.