Regionální studia a mezinárodní obchod - anotace předmětů

I. SEMESTR

Mikroekonomie II.

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným pojetím mikroekonomie. Kromě tradičních modelů chování spotřebitele a firem a modelu všeobecné rovnováhy, jejichž znalost je nutná pro schopnost porozumět pokročilejším přístupům z oblasti mezinárodního obchodu a financí, je do kurzu zařazen i úvod do problematiky teorie her a behaviorální ekonomie. Zvláštní pozornost je věnována i problematice ekonomie (asymetrických) informací. Absolvování kurzu by studenty mělo vybavit základy potřebnými jak pro další studium pokročilé ekonomické teorie, tak pro aplikovanou analýzu řady reálných ekonomických situací. Náplň kurzu je svým charakterem ekvivalentní standardním moderním kurzům mikroekonomie na tzv. „intermediate level“ vyučovaným na této úrovni studia na většině zahraničních univerzit.

Mezinárodní obchod

Cílem předmětu je doplnit a aktualizovat základní znalosti z oblasti teorií mezinárodního obchodu a praktických metod v zahraničně obchodní činnosti. Tento předmět pomáhá studentům doplnit si a aktualizovat základy, které by v těchto oblastech měli mít z bakalářského stupně studia, aby mohli úspěšně pokračovat v dalších navazujících magisterských kurzech.

Finanční právo

Cílem úvodní části předmětu je seznámit studenty s obecnou částí finančního práva, tj. s pojmy finance, finanční vztahy, finanční činnost i se samotným pojmem finanční právo, s prameny, postavením a systémem finančního práva. Výklad je rovněž zaměřen na finančně právní vztahy s důrazem na subjekty těchto vztahů. Dále jsou předmětem podrobnějšího výkladu jednotlivé oblasti finančního práva, a to rozpočtové právo, včetně fondovního hospodaření a rozpočtového procesu, daňové a poplatkové právo, včetně práva procesního (daňový řád), celní právo, právo měnové, devizové a konečně právo finančního trhu. Výklad daňového práva je doplněn o řešení příkladů z praxe. 

Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě

Předmět se zaměřuje na objasnění základních pojmů v oblasti autorského práva, práva na ochranu technických řešení (patenty a užitné vzory), průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu, obchodní tajemství a know-how, a to v kontextu vztahů s mezinárodním prvkem. Soustředí se na právní úpravu těchto vztahů v ČR, v evropském i v mezinárodním měřítku. Zabývá se otázkami licenčních smluv se zvláštním zřetelem na smlouvy s mezinárodním prvkem, prosazování práv z duševního vlastnictví, oceňování nehmotných statků a průmyslově právními rešeršemi se zaměřením na průmyslově právní nezávadnost. Stručně je zmíněna i problematika nekalé soutěže a právní prostředky proti nekalosoutěžnímu jednání. Závěrečná část se soustředí na mezinárodní smlouvy, podrobněji je probírána dohoda TRIPS a výklad se zaměřuje i na mezinárodní mnohostranné smlouvy, především v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Předmětem výkladu jsou i otázky mezinárodní a evropské harmonizace právní úpravy v této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována unijní právní úpravě.

Rozhodování při riziku

Cílem předmětu je přiblížit studentům pravděpodobnostní způsob myšlení při rozhodování a tím zvýšit schopnost lidí nacházet a provádět vhodná rozhodnutí při daných podmínkách a důsledcích. Výklad kurzu je zaměřen na objasnění podstaty rozhodovacích postupů, různá rozhodovací krité¬ria a na výhody využití bayesovského přístupu při rozhodování. Úvodem jsou připomenuty a vysvětleny základy pravděpodobnostního počtu. Další výklad je zaměřen na tabulky výnosů a ztrát, nejpoužívanější rozhodovací kritéria, význam a možnosti využití přesných či výběrových informací, dále na rozhodovací stromy, problematiku užitečnosti při rozhodování a na význam vlastností lidí, odpovědných za optimální rozhodnutí při existenci rizika a nejistoty.

Úvod do statistiky

Cílem předmětu je usnadnit všem magisterským studentům lepší proniknutí do statistického i do pravděpodobnostního způsobu uvažování, respektive lépe proniknout do dalších dvou kvantitativně orientovaných předmětů v následujících semestrech studia (Marketingová rozhodnutí a data; Statistické nástroje analýzy dat). Tento předmět je do studijního plánu zařazen jako volitelný, tj. nemusí jej absolvovat ti studenti na MUP, kteří již na bakalářském stupni absolvovali předmět Základy statistiky, resp. předmět Statistika mezinárodního obchodu. Nemusí jej využít ke zvýšení svých znalostí ani bakaláři z jiných vysokých škol, absolvovali-li úspěšně během svého studia tento či jiné obsahově podobně zaměřené předměty. Povinný je však pro všechny ostatní (viz poznámka ve studijním plánu). 

II. SEMESTR

Makroekonomie II.

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným pohledem na teorie fungování národního hospodářství. Kurz navazuje na předchozí kurz makroekonomie na bakalářské úrovni, jednotlivá témata však výrazně doplňuje a rozšiřuje. Obsah a úroveň kurzu odpovídá úrovni „intermediate“ rozšířené o alternativní perspektivy a praxi s analýzou dat reálných ekonomik.

Optimalizační metody

Cílem předmětu je seznámit studenty s optimalizačními modely pro řízení ekonomických procesů s využitím programového vybavení na počítačích. Pro tento předmět se předpokládá znalost základního matematického a statistického aparátu.

Mezinárodní měnové systémy

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodních měnových systémů a mezinárodních finančních vztahů.  Kurz studenty seznamuje s pojmy jako měnové systémy, či měnové unie, a detailněji se pak věnuje vývoji mezinárodního měnového systému od počátku 20. století až do současnosti. 

Mezinárodní právo

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mezinárodního práva veřejného, které jsou relevantní pro obor Regionální studia a mezinárodní obchod, a dále se základy mezinárodního ekonomického práva. Pozornost je věnována problematice pramenů mezinárodního práva, subjektů (zejména států a mezinárodních organizací), odpovědnosti a donucení atp. V rámci mezinárodního ekonomického práva se předmět zaměřuje zejména na právo Světové obchodní organizace, včetně řešení sporů, na rozvojovou problematiku a na ochranu mezinárodních investic.

Světová ekonomika II.

Předmět navazuje na kurz Světová ekonomika vyučovaném na bakalářském stupni studia. Prohlubuje studentovy znalosti v oblasti sílících tendencí v rozvoji světového hospodářství – tj. v oblasti rostoucí interdependence ekonomik, ekonomické globalizace a ekonomické regionalizace, resp. liberalizace mezinárodního obchodu a pohybu výrobních faktorů. Podrobněji je pozornost věnována měnící se úloze hlavních subjektů ve světovém hospodářství a novým jevům v jednotlivých formách mezinárodních ekonomických vztahů při zdůraznění jejich regionální dimenze. Kurz se v závěru zaměřuje na komparativní ekonomiku, tj. srovnává vývoj v jednotlivých regionech světa. 

Statistické nástroje analýzy dat

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat data z marketingových i jiných výzkumů, včetně doprovodných komentářů a správných interpretací výsledků. Pro tento účel je nutné seznámení se základními technikami, nástroji a metodami statistické analýzy dat. Od popisné statistiky, potřebné pro kvalitní prezentaci dat, přes zobecňující úsudky z výběrů na cílové populace, až k metodám prosté, vícenásobné i vícerozměrné analýzy dat. 

III. SEMESTR

Diplomový seminář I.

Předmět seznamuje studenty s formálními náležitostmi diplomové práce a se základními i pokročilejšími metodami zpracovávání odborného textu.

Finanční a kapitálové trhy

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a základními principy fungování finančního trhu a jeho segmentů, s jeho funkcemi, strukturou, institucionálním uspořádáním a s investičními instrumenty, které jsou na finančních trzích obchodovány, a to včetně globálních a specifických faktorů, jež determinují vývoj cen těchto instrumentů, ale i výnos, riziko a likviditu s nimi spojené. Pozornost je věnována rovněž globalizaci finančních trhů a problematice mezinárodního investování.

Region Evropa - komparace ekonomik EU

Předmět studenty seznamuje s vývojem evropských ekonomik (EU-27). Jeho cílem je podat nejen informace o hospodářském vývoji jednotlivých členských zemí, ale především vystihnout rozdíly či naopak společné postoje k evropské ekonomické integraci, identifikovat tzv. národní zájmy v ekonomicko-sociální sféře a pomocí komparace jednotlivých ekonomik poskytnout analýzu jejich postupné konvergence. Komparace ekonomik je prováděna na základě dvou hlavních komparativních kritérií – institucionálních, ekonomických.

Techniky mezinárodního obchodu II.

Předmět obsahově navazuje na kurz Techniky mezinárodního obchodu v bakalářském stupni studia. Jeho smyslem je navázat na předmět se základní tématikou tohoto zaměření přednášený v bakalářském studiu, rozšířit a prohloubit znalosti posluchačů a připravit je na praktickou realizaci komerční činnosti takovým způsobem, který je obvyklý v Evropské unii, a současně poukázat na některá specifika při obchodování se třetími zeměmi.

Marketingová komunikace

Předmět Marketingová komunikace navazuje na základní znalosti studentů z předešlých kurzů marketingu a poskytuje jim prostor pro praktické aplikace při tvorbě reklamních kampaní, řízení značky, nákupu médií a podpoře prodejních aktivit. Na případových studiích a ukázkách konkrétních mediálních kampaní u nás i v zahraničí se studenti naučí, jak komunikaci správně zacílit, naplánovat, realizovat, finančně pokrýt a vyhodnotit. Studenti budou též prakticky procvičovat uplatňování prostředků podlinkové komunikace v distribuci a vytvářet modelové projekty zaměřené na budování vztahů s veřejností (PR). Vyzkouší si komunikační aktivity při účasti firmy na výstavách a veletrzích a seznámí se s případy použití marketingových prostředků v oblasti politiky a propagandy. Poslední výukový blok je věnován etickým otázkám a vlivu marketingové komunikace na všeobecné vztahy ve společnosti.

IV. SEMESTR

Diplomový seminář II.

Kurz probíhá formou osobních konzultací studentů se svými vedoucími diplomových prací. Zápočet student získá za řádné a včasné odevzdání diplomové práce. 

Rozvojová ekonomika

Předmět se zaměřuje na základní ekonomickou charakteristiku rozvojových ekonomik, problematiku jejich ekonomické zaostalosti a rozvoje a na vnitřní a vnější faktory jejich ekonomického rozvoje. V rámci seminářů jsou obecné poznatky z přednášek aplikovány na jednotlivé rozvojové regiony, resp. specifické skupiny rozvojových zemí.

Vnější ekonomické vztahy EU

Předmět začíná klasifikací nástrojů, které EU má na základě primárního práva k dispozici. Seznamuje s podstatou fungování jednotlivých vnějších politik, s důrazem na historické, ekonomické a politické souvislosti jejich vzniku a realizace, a dále na používané nástroje, jimiž jsou tyto politiky uskutečňovány. Zvláštní pozornost se věnuje výchozím podmínkám utváření dvoustranných a mnohostranných vztahů EU s třetími zeměmi (skupinami zemí) a seznámení se s klíčovými fakty ohledně významu jednotlivých zemí a regionů světa z hlediska zájmů EU, režimu vztahů vůči nim a zhodnocení perspektivy pro EU, resp. ČR jako obchodních partnerů.

Analýza trhů cenných papírů

Cílem předmětu je získat, popř. prohloubit a procvičit znalosti o metodách, způsobech a postupech pro analyzování cenných papírů se zaměřením zejména na akciové a dluhové instrumenty a poté se pokusit o praktickou aplikaci teoretických poznatků na vybraný akciový titul nebo dluhopis a trh. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni s podstatou a s nejpoužívanějšími metodami a technikami fundamentální, technické a psychologické analýzy. Pozornost je také věnována datové základně využívané zmíněnými analýzami a vybraným analytickým problémům.