Bezpečnost a technologie komunikace - anotace předmětů

I. SEMESTR

Úvod do studia

Cílem předmětu je seznámit studenty s akademickým způsobem práce. Studenti si osvojí dovednost psát odborné texty, a to včetně použití vhodných zdrojů, práci s katalogy a elektronickými databázemi, stanovením tématu a výzkumné otázky, správné citace textů apod. 

Základy studia bezpečnosti

Cílem kurzu je uvedení studenta do problematiky mezinárodní bezpečnosti a bezpečnostních studií. Student se seznámí se základními koncepty této disciplíny jako jsou terorismus, mezinárodní zločin nebo válka či mír a dozví se jakou roli hrají v mezinárodně bezpečnostním prostředí supervelmoci, mezinárodní organizace a zhroucené či nepřátelské státy. V neposlední řadě do celého systému zapadají aktéři jako jsou mezinárodní zločinecké organizace, zpravodajské služby nebo neziskové organizace. V závěru kurzu bude student schopen se zorientovat v roli celé škály aktérů v kontextu konkrétních lokálních nebo globálních bezpečnostních hrozeb.

Základy mezinárodních vztahů 

Základním cílem kurzu je zprostředkovat studentům vhled do problematiky oboru mezinárodních vztahů, jakožto nezávislé a samostatné vědecké discipliny. Bude představen předmět zkoumání a základní teoretické koncepty, jejichž pomocí je mezinárodní systém konceptualizován a interpretován tak, aby student získal základní orientaci, jež bude následně rozvíjena ve specializovaných předmětech bakalářského studia.

Historie komunikačních systémů

Kurz se zaměří na úvod do problematiky bezpečnosti a technologie z perspektivy bezdrátové komunikace. Důraz bude kladen na představení terminologie a vývojových a současných trendů v rozvoji komunikačních technologií. Kurs dále uvede studenty do sociálního kontextu rozvoje bezdrátové komunikace prostřednictvím vybraných studií. 

Základy programování

Předmět seznámí studenty s filozofií programování, tvorbou jednoduchých aplikací a základními programovacími prostředky. Důraz bude kladen na praktické algoritmy, použitelné pro bezpečnostní aplikace a struktury (maticové operace, rekurzivní algoritmy, atd.).

Signály

Předmět seznámí studenty s podstatou signálů, jejich reprezentací v elektronických komunikačních systémech a základy jejich zpracování. Důraz bude kladen na praktickou práci se signály – studenti budou sestavovat algoritmy pro generování signálů, výpočet spektra, číslicovou filtraci a grafickou reprezentaci signálů.

II. SEMESTR

Základy kybernetické bezpečnosti

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s nově vznikajícím oborem na poli mezinárodních vztahů, přiblížit problémy a nové hrozby, se kterými se státy i soukromý sektor potýkají a jaké případná eskalace kybernetického konfliktu může mít dopady na mezinárodní bezpečnost a stabilitu. Kurz se bude orientovat na analýzu perspektiv a rolí státního a nestátního aktéra v nově vznikajícím bezpečnostním prostředí a dilematy, které s sebou toto prostředí nese. Kurz se dále bude zabývat společenskými změnami v důsledku větší proliferace komunikačních technologií jako je decentralizace vládnutí, síťový charakter komunikace a šíření informací, charakterem a dynamikou moci, závislostí ekonomického systému na ICT technologiích a změnu charakteru kriminality.

Regionální bezpečnostní organizace

Kurz poskytne studentům komplexní úvod do problematiky regionálních bezpečnostních organizací. V úvodu se kurz věnuje historickým kořenům bezpečnostních organizací a tomu, jak fenomén bezpečnostní integrace vysvětlují hlavní teoretické přístupy v teorii mezinárodních vztahů. Kurz se dotkne i typologie bezpečnostních organizací a zakotvení jejich role v mezinárodním právu. Následně je diskutován vývoj a současné charakteristiky vybraných bezpečnostních organizací se speciálním důrazem na Evropskou unii, NATO a OSN. V závěru kurzu jsou studenti seznámeni s dalšími formami bezpečnostní spolupráce v mezinárodních vztazích a s obecnými trendy v politicko-bezpečnostní integraci.

Základy práva

Právo je normativním systémem, který reguluje život společnosti a vztahy uvnitř ní se utvářející, a to s cílem zajistit rovný přístup každého ke spravedlnosti, jeho základní práva, ale také vynutit základní povinnosti. Cílem studia v rámci tohoto předmětu je seznámit se rámcově se základními, nejdůležitějšími odvětvími práva a zásadami, na nichž jsou budována. Smyslem studia tohoto oboru je získat základní orientaci ve struktuře právního řádu a rovněž získat základní povědomí o podobě jednotlivých právních oborů.

Základy kryptografie

Předmět seznámí studenty s teoretickými základy kryptografických algoritmů, konkrétně s oblastmi aplikované matematiky potřebnými pro pochopení moderních šifrovacích a autentizačních mechanismů. Dále studenti získají základní přehled kryptosystémů používaných v praxi pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů. 

Komunikační systémy

Předmět seznámí studenty se základy komunikačních systémů jako obecného nástroje pro přenos zpráv se zaměřením na základní principy přenosu signálu po vedení a v rádiovém prostředí. Důraz bude kladen na praktická řešení komunikačních systémů, metody modulace a demodulace signálů a techniky zabezpečení datových zpráv z hlediska spolehlivého přenosu.

III. SEMESTR

Válka a technologie

Předmětem kurzu budou jak dopady nových technologií na formu vedení války, tak specifické technologické posuny ve výbavě armády, ale i nestátních aktérů, v dějinném pojetí a z toho plynoucí změna podoby války. V závěru kurzu bude důraz kladen na informační výhodu na bojišti, informacemi řízené systémy, možnosti zneužití informací u citlivých technologií a v neposlední řadě informační válku v podobě propagandy a manipulací s informacemi.

Základy statistiky

Cílem je seznámit studenty se základními statistickými a pravděpodobnostními pojmy, dále s možnostmi prezentace statistických dat, s principy zobecňování výsledků z výběrů a okrajově i s elementárními metodami analýzy dat. Kromě úvodu do statistického a pravděpodobnostního způsobu myšlení by studenti měli získat schopnost efektivního popisu dat (včetně grafických možností) a seznámit se s některými statistickými mírami používanými pro hodnocení a srovnání ekonomické úrovně různých zemí.

Mezinárodní právo veřejné

Cílem kurzu je seznámit posluchače s podstatou, strukturou a zákonitostmi fungování mezinárodního práva veřejného. Kurz je zaměřen zejména na obecnou část mezinárodního práva veřejného – po vymezení základních pojmů spojených s mezinárodním právem veřejným jsou stručně představeny historické proměny mezinárodního práva, dále jsou přiblíženy prameny mezinárodního práva a mezinárodněprávní normy. Podstatná část kurzu je věnována analýze subjektů mezinárodního práva, přičemž největší pozornost je věnována státu jako subjektu mezinárodního práva a mezinárodním organizacím. V rámci kurzu jsou dále řešena mj. témata mezinárodněprávní odpovědnosti a donucení či poměru mezinárodního a vnitrostátního práva.

Elektromagnetické vlny

Předmět seznámí studenty s podstatou elektromagnetických polí, elektromagnetických vln a jejich využitím pro drátový i bezdrátový přenos informace. Důraz bude kladen na praktickou práci – studenti sestaví algoritmy pro počítačové modelování polí, šíření vln a návrh jednoduchých anténních systémů.

Vyšší programování

Předmět seznámí studenty s pokročilými způsoby programování, tvorbou komplexních aplikací a současnými programovacími prostředky. Důraz bude kladen na praktické algoritmy a platformy, použitelné pro složitější aplikace.

Komunikační a distribuční sítě

Předmět seznámí studenty s obecnými principy komunikačních sítí a způsobu přenosu informace v komunikační síti. Důraz bude kladen na praktické využití sítí, architektury jejich řešení, přístupové metody a koexistence sítí.

IV. SEMESTR

Bezpečnost Evropské unie

Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky vývoje bezpečnostní politiky EU s ohledem na širší historický, politický a institucionální kontext. Co za typ aktéra je EU v mezinárodních vztazích? Jak se změnila její role v posledních dekádách? Jakým vývojem prochází evropské instituce v kontextu politické a bezpečnostní spolupráce? Jaké jsou hlavní aktivity EU v oblasti zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti? A jakým výzvám a problémům čelí bezpečnostní politika EU? Kurz bude zakončen simulací mezinárodního vyjednávání v rámci EU o vybraném problému bezpečnostní politiky.

Evropské právo

Předmět seznamuje s veřejnoprávní povahou a obsahem dvou evropských mezinárodněprávních systémů – systémem Rady Evropy a systémem Evropské unie. Zaměření předmětu především představuje Evropskou unii jako vertikální strukturní systém dělby moci ve struktuře veřejné správy Evropské unie a její vztah k suverenitnímu výkonu ústavní moci členskými státy. Podstatnou část výkladu pak tvoří pojetí tzv. institucionálního rámce EU tvořeného strukturou jejích orgánů moci – zejména Evropské rady, Rady EU, Evropské komise, Evropské centrální banky, Evropského ochránce práv a Soudního dvora EU. 

Sociologie technologie

Kurz si klade za cíl představit studentům sociologický pohled na svět moderních technologií. První část kurzu se věnuje vývoji teoretické reflexe role vědy a technologie, od osvícenství a „ideál rozumného člověka“ přes teorie vědeckých paradigmat T. Kuhna až po současné přístupy v rámci studia vědy a technologie. Kurz následně uvádí studenty do konstruktivistického a kritického pohledu na roli vědy a technologie, problematiky společensko-vědního zkoumání technologií a představuje metodu mapování kontroverzí. Poslední část kurzu je věnována společensko-politickým aspektům současné vědy a technologie.

Pokročilá kryptografie

Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti aplikované kryptografie. Cílem je seznámit studenty s teoretickými základy moderních kryptografických systémů, umožnit jim pochopit základní bezpečnostní principy a zhodnotit úroveň bezpečnostních mechanismů použitých v existujících informačních a komunikačních systémech. Studenti budou seznámení také s problematikou praktické implementace kryptografických systémů a budoucích trendů v kryptografii. 

Databázové systémy

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů. V kurzu budou vysvětleny základní pojmy, přičemž podrobně se kurz věnuje konceptuálnímu modelování a relačnímu modelu dat. Studenti budou seznámeni s principy a základní syntaxí jazyka SQL.

Počítačové sítě

Předmět seznámí studenty se základy počítačových sítí se zaměřením na popis funkce Ethernet a principů Internetu včetně základních služeb. Významnou součástí předmětu bude i problematika bezpečnosti přenosu informací v počítačových sítích, šifrovací a autentifikační přístupy s důrazem na praktická řešení.

V. SEMESTR

Psychologie médií

Cílem předmětu je poskytnout psychologický pohled na fungování masových médií ve společnosti, a na způsob, jakým média člověka tvarují, motivují či uspokojují. 

Základy managementu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí problematiky řízení podniku. Studenti jsou seznamováni s úlohou managementu v rozvoji podniku, s prvky systémového pojetí řízení podniku, s jednotlivými podnikovými činnostmi od operativní po strategickou úroveň, s tvorbu organizačních a řídících struktur, s úlohou manažera v procesu řízení a se zásadami zvyšování efektivnosti podnikatelských procesů.

Vnitřní bezpečnost České republiky

Kurz seznamuje s historickým vývojem, legislativním rámcem, tvorbou i praktickou realizací bezpečnostní politiky České republiky, přičemž se cíleně zaměřuje na dimenzi vnitřní bezpečnosti. Studenti se postupně obeznámí s tím, co je bezpečnost systém ČR a jak se vyvíjel. Dále bude pozornost věnována fungování integrovaného záchranného systému a specifické roli Hasičského záchranného sboru ČR v něm, organizaci, úkolům a činnostem Policie ČR, problematice zpravodajských služeb, úkolům armády v zajišťování vnitřní bezpečnosti a rovněž roli obcí a krajů. Součástí kurzu bude rovněž seminární část, jejímž cílem je praktickým způsobem procvičit znalosti získané v přednáškovém cyklu a interaktivním způsobem studenty seznámit s vytvářením bezpečnostní politiky ČR.

Bakalářský seminář

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností spojených s přípravou a finalizací původního odborného textu. Důraz je kladen na osvojení si zásad vyhledávání a kritické práce s prameny a sekundární literaturou ke zvolenému tématu. Předmět nemá – s výjimkou prvního setkání – pevnou časovou dotaci a je realizován formou individuálních konzultací s přiděleným vedoucím bakalářské práce, popřípadě s dalšími konzultanty. 

Webové prezentace

Předmět seznámí studenty se základními způsoby tvorby webových prezentací, technickými nároky, správou systémů a nástroji pro vývojáře. Důraz bude kladen na zabezpečení a odolnost vůči útokům a praktické využití redakčních systémů.

Bezpečnost informačních a komunikačních technologií

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s bezpečnostními mechanismy, které jsou používány v moderních operačních systémech (OS Windows, Linux a OS X). Důraz je kladen na šifrovací, autentizační mechanismy a technologie na filtraci síťového provozu, které jsou v moderních systémech standardně k dispozici. Studenti se seznámí s procesem návrhu a administrace počítačové sítě. Předmět dále pokrývá aspekty bezpečnostního testování a etického hackingu. 

VI. SEMESTR

Management ve veřejné správě

Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelenou soustavu informací vztahujících se k základním manažerským funkcím, jejichž znalost je nezbytná pro osvojení si moderních manažerských přístupů v organizačních jednotkách veřejné správy. Důraz je kladen na relevantní metody, nástroje a techniky managementu, které jsou v rámci modernizace veřejné správy teoreticky a prakticky podporovány. Jedná se zejména o aplikaci  manažerských koncepcí a postupů s dopady na  zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy a efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a účinnosti přijímaných manažerských opatření. Z těchto důvodů bude věnována zvláštní pozornost managementu změny, koncepci systémů managementu kvality, zejména modelu CAF, procesním přístupům, organizační kultuře  a technikám řízení lidských zdrojů v podmínkách organizačních jednotek veřejné správy. 

Právo informačních technologií

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o základních pojmech, systému, právních pramenech a specifikách práva informačních technologií. Studenti se seznámí s právní informatikou, problematikou domén, právní ochranou osobních údajů či licenčními smlouvami.

Privatizace bezpečnosti

Cílem kurzu je seznámit studenty s rolemi, které hrají při zajišťování bezpečnosti nestátní aktéři. V teoretické a komparativní linii budou studenti seznámeny s historickou i současnou problematikou privatizace, respektive pluralizace, zajišťování bezpečnosti, kterou v dnešní době nejsou schopni zajistit pouze veřejné bezpečnostní složky. Studenti budou seznámeni s multiplicitou a interakcemi státních a nestátních aktéru na národní i mezinárodní úrovni, včetně dnes velmi diskutované role soukromých vojenských a/nebo bezpečnostních společností. Vzhledem k zaměření studijního oboru bude primární pozornost věnována zejména problematice zajištění bezpečnosti tzv. kritické infrastruktury. 

Umělá inteligence

Předmět seznámí studenty se základy optimalizace a adaptace, z nichž vycházejí přístupy k počítačové inteligenci. Důraz bude kladen na praktické využití globálních a lokálních optimalizačních metod, na sestavení adaptivních algoritmů filtrace a na praktické vyzkoušení práce s umělými neuronovými sítěmi.

Technologicko-experimentální praxe

Součástí oboru je technologicko-experimentální praxe, která bude probíhat v posledním semestru studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V rámci této praxe budou studenti za pomoci experimentů a testů seznámeni s potenciálem špičkové technologické infrastruktury, což jim umožní lépe porozumět zranitelnosti i možnostem ochrany moderních komunikačních a dalších technologií.

Povinně volitelné předměty

Vztahy EU-Rusko 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Důraz bude kladen na historický vývoj vztahů mezi Evropou a Ruskem (ES/EU a SSSR/RF), na vymezení teoretického, institucionálního a politického rámce vztahů, na ekonomické, energetické a bezpečnostní otázky ve vztazích mezi EU a Ruskem a na bilaterální vztahy mezi vybranými státy Evropské unie a Ruskem. 

Bezpečnost v Asii 

Problematika bezpečnosti na Dálném východě (DV) a v jihovýchodní Asii (JVA, mimo jižní Asii, Střední východ a Střední Asii). Cyklus přednášek poskytne úvodní faktografické informace, výklad teoretického ukotvení a návaznost na globální bezpečnostní otázky. Hlavními tématy bude vzrůst Číny, trvající krize na Korejském poloostrově, Tchaj-wan a čínsko-americké vztahy, bezpečnost v prostoru zemí ASEAN, rusko-čínské vztahy a vznik Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) a proměna bipolárního bezpečnostního uspořádání v post-bipolární asijsko-pacifické oblasti. 

Energetická bezpečnost

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními předpoklady, koncepty a fakty o problematice energetické bezpečnosti, jak z hlediska jednotlivých světových regionů, tak z hlediska jednotlivých energetických surovin. Vzhledem k rostoucí spotřebě konvenčních energetických surovin, jejich klesající dostupnosti a intenzivnějšímu využívání obnovitelných a nekonvenčních zdrojů energie jsme svědky významného vývoje v oblasti zajištění energetické bezpečnosti. Cílem kurzu je předložit ucelený přehled problematiky produkce, přepravy a spotřeby energetických surovin v návaznosti na politické, ekonomické a bezpečnostní souvislosti.

Sociální dimenze internetové komunikace

Kurz je zaměřen na představení současné sociálně-vědní reflexe společenských efektů rozšíření technologií počítačem zprostředkované komunikace, specificky pak internetu. Studenti se zájmem o problematiku by v tomto kurzu měli získat základní přehled o současných odborných diskusích a poznatcích spojených se společenskou dimenzí rozšíření informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen na aktuálnost, empirickou evidenci a zprostředkování sociologického pohledu na zkoumaná témata. 

Bezpečnost webových aplikací

Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů v oblasti webových aplikací z pohledu typických útoků na webovou aplikace a způsobů obrany proti těmto útokům. V rámci kurzu budou prezentovány praktické příklady.

Logické programování

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalosti v oblasti Logického programování. Kurz je zaměřen na osvětlení principů a základních technik programování v jazyce Prolog, včetně teoretických základů jazyka Prolog a optimalizačních metod. Semináře probíhají u počítačů a jsou zaměřeny na programování v Prologu.

Optimalizace webových aplikací

Cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů v oblasti webových aplikací a prezentací. Kurz studentům poskytne komplexní pohled na postup tvorby webových aplikací. V rámci kurzu bude postupně představen životní cyklus vývoje webové aplikace včetně marketingových optimalizací i optimalizací pro typické či znevýhodněné uživatele. 

Strategický marketing

Předmět seznamuje posluchače s koncepcemi, principy a technikami moderního marketingu. Předmět se mimo jiné věnuje marketingovému auditu, odvětvové analýze, výrobkové a cenové strategii.