Mediální studia - anotace předmětů

1. SEMESTR

Úvod do sociologie

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními znalostmi v sociologii. Kurz adresuje otázky vztahu jedince ke společnosti, způsobu hledání kompromisu mezi svobodnou vůlí jednotlivců a potřebou, aby ti se přizpůsobili životu mezi ostatními lidmi a institucemi, mechanizmům, jakými je jedinec socializován do své kultury a životních rolí jí požadovaných. Dále si všímá, jak je společnost organizována a strukturována, jak lidé mezi sebou jednají, jak společnost kontroluje chování jedince a jak ve společnosti fungují mocenské vztahy. Dalším důležitým tématem bude společenská změna.

Úvod do psychologie

Studující se mají prostřednictvím přednášek, seminářů a studia doporučené literatury seznámit se základními pojmy, tématy a problémy psychologických disciplin. Mají získat orientaci o psychologických základech lidského chování a prožívání. Předmět poskytuje výchozí orientaci v nejvlivnějších psychologických teoriích a koncepcích lidské osobnosti.

Kapitoly z kulturních a sociálních dějin do sklonku 19. století

Předmět je úvodem do problematiky „dlouhého“ 19. století v českých zemích, především z hlediska kulturních a sociálních dějin. Vybrané problémy, sahající od počátků osvícenství přes výklad procesů urbanizace po proměny pojetí vzdělanosti, budou probírány v širší středoevropské perspektivě.

Úvod do studia komunikace a médií

Posláním kurzu je vymezit základní obrysy studia komunikace a médií a seznámit posluchače se základy oboru mediální studia a jeho humanitní a sociálněvědnou tradicí. Kurz se soustřeďuje na výklad základních charakteristik mediální komunikace jako zvláštního a aktuálního typu sociální komunikace a seznamuje posluchače s pojmoslovím oboru, jeho základními koncepty a tematickými okruhy a s přístupy, které se do studia komunikace a médií promítají.

Četba a interpretace odborného textu

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s metodami práce s odborným textem. Hlavním přínosem by měla být zejména orientace v textu, porozumění jeho struktuře, schopnost vyzdvihnout hlavní teze, problémové pasáže, rozlišit reference od autorova vlastního stanoviska. V neposlední řadě by měli studenti ovládnout formální stránku odborného stylu, práci s poznámkami, literaturou, citací atd. natolik aktivně, aby byli schopni ji v budoucnu prakticky aplikovat např., v bakalářské práci nebo při vlastní publikační činnosti.

Český jazyk a stylistika

Kurz přibližuje stav současné češtiny psané i mluvené v různých komunikačních situacích ve vztahu ke spisovnému standardnímu vyjadřování. Posláním kurzu je nejen systematizovat dosud nabyté vědomosti studentů, ale také doplnit jejich znalosti o nové poznatky z výzkumu mluveného i psaného jazyka, korpusové lingvistiky a tzv. Konceptu minimální intervence. Studenti by měli plně obsáhnout funkční stylovou stratifikaci současné češtiny a seznámit se s teorií verbální komunikace a funkčně-komunikačním přístupem k jazyku, které se stanou východiskem pro výklady a analýzy různých mediálních textů.

2. SEMESTR

Úvod do politologie

Kurz nejprve seznámí studenty s oborem politologie, zasazením do společenskovědního komplexu, vývojem, mezinárodní klasifikací. Následně bude pozornost věnována hlavním prvkům studia politických systémů. Největší důraz bude kladen na otázky demokracie a nedemokratických režimů, aktéry politiky (strany, hnutí, zájmové skupiny) a volby a volební systémy a jejich vliv na politický a stranický systém.

Dějiny 20. století

Cílem předmětu je objasnění odlišností 20. století od předchozího vývoje v rovině hospodářské, demografické, sociální, politické a zejména velmocenské. Důraz bude kladen na kontinuitu a diskontinuitu, aby student pochopil kauzální závislosti vývoje ve vertikálním (časovém) i horizontálním (prostorovém) vymezení. Výklad se soustředí na hlavní události první poloviny 20. století, kataklyzma druhé světové války i následného rozdělení světa. Kurz završí výklad o proměnách a východiscích nového světového řádu a fenoménů přesahujících do 21. století (prohlubující se nerovnoměrnost distribuce světových zdrojů, chudoba, hrozby terorismem apod.)

Základy sociální komunikace

Cílem předmětu je vysvětlení sociálního chování jedince v interpersonálních vztazích, ve skupině a v davových situacích. Hlavní důraz je kladen na oblast sociální komunikace a na možnost využít získané poznatky v praxi. Předmět využívá dosavadních poznatků studentů z oblasti psychologie a dále rozvíjí jejich poznání v rámci komunikačního chování.

Dějiny českých a světových médií (do roku 1918)

Předmět se věnují především vývoji tištěných médií s hlavním důrazem na periodický tisk (noviny a časopisy). Výklad se soustřeďuje pouze na hlavní mezníky dějin médií a na politický, sociální a kulturní kontext; pozornost je věnována také technologiím, cenzuře, čtenářům a dalším jevům, které průběh a rozvoj ustavování periodického tisku ovlivnily a spoluutvářely. Předmět podává pouze základní přehled vývoje médií ve vybraných zemích, jako je Německo, Velká Británie, Francie ad., v porovnání s vývojem na území dnešní České republiky.

Základy novinářské práce

Kurz představí smysl novinářské práce, základní dovednosti novináře, fungování redakce a vydavatelství, bude se věnovat multimediální žurnalistice, internetu a sociálním sítím a v závěru trendům v oboru. Seminář je zaměřen na osvojení si základních praktických dovedností spojených s výkonem novinářského povolání. Předmět proto bude probíhat převážně jako praktické cvičení zaměřené na vlastní tvorbu studentů a jejich kritickou reflexi.

Současná česká literatura (pv)

Předmět poskytne studentům základní orientaci ve vztazích mezi aktuální domácí literární tvorbou a jejím mediálním pokrytím. Zmapuje území současné české literatury včetně jejích okrajů a poté na příkladech konkrétních literátů, děl a událostí prozkoumá různé funkce, které literatura ve společnosti plní.

Velké mediální aféry 20. století (pv)

Předmět seznámí studenty s výraznými společenskými, ekonomickými i politickými aférami, v nichž hrála důležitou roli média. Výklad bude omezen pouze na události, které se odehrály v průběhu 20. století. Předmět si klade za cíl ukázat studentům na konkrétních příkladech, jak mohou média ovlivňovat kulturní, ekonomické i politické dění ve společnosti, a případně určité události i přímo konstruovat. Setkání budou kombinovat výklad s diskusí.

3. SEMESTR

Základy práva

Předmět má studentům objasnit stěžejní právní terminologii a poskytnout přehled o základních právních disciplínách. V průběhu kurzu bude pozornost věnována terminologii obsažené v teorii práva a státovědě, jakož i vybraným odvětvím veřejného i soukromého práva, kterými jsou ústavní právo, mezinárodní právo veřejné, trestní právo a občanské právo. Speciální prostor bude rovněž poskytnut teorii lidských práv a jejich soudní ochraně. Vedle teoretického výkladu bude výuka zaměřena i na orientaci studentů v základních ústavních i odvětvových právních předpisech.

Kapitoly z dějin kultury I 

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodologií a instrumenty kulturní historie a s jejich pomocí uchopit dílčí témata – kapitoly, které budou vybrány z české i světové kulturní historie.Kurz nabídne výklad na příkladech z oblasti architektury, literatury, fotografie i filmu.

Dějiny českých a světových médií II (po roce 1918)

Předmět nabízí základní přehled o vývoji médií v českých zemích po roce 1918 v kontextu s vývojem médií ve světe. Důraz je kladen na historické, sociální, politické, kulturní a technologické souvislosti tohoto vývoje v daném období. Cílem kurzu je nabídnout posluchačům základní představu o přístupech k výkladu dějin médií a poskytnout jim charakteristiku tematických celků a hlavních etap ve vývoji médií českých a světových médií od roku 1918 do současnosti. Na konkrétních příkladech se tak předmět pokouší rozvíjet myšlení o roli a postavení médií vzhledem k dobovému společenskému kontextu.

Tvorba www stránky

Předmět je zaměřen především na základní dovednosti nutné pro tvorbu WWW stránek na tzv. klientské straně. Část časové dotace je věnována i seznámení se se serverovou stranou webových aplikací. Cílem výuky není osvojení si detailních technických znalostí, nýbrž získání přehledu o současných technologiích internetu. Předmět je prakticky orientovaný. Studenti budou v rámci semináře rozděleni do dvou skupin, které budou alternovat s předmětem Základy práce v AV médiích.

Základy práce v AV médiích

Seminář se bude zabývat prací televizního reportéra, okrajově i moderátora. Upozorní na specifika televizní žurnalistiky, etická pravidla, tzv. zpravodajskou licenci. Důležitou součástí budou i základy správného mluveného projevu a používání mateřského jazyka v televizi a osvojení si základů práce s AV technikou. Účastníci se dozvědí o rozdílech mezi zpravodajství v televizi veřejné služby a komerčních televizích a rozdílech mezi televizním zpravodajstvím a publicistikou.

Psychologie médií (pv)

Cílem předmětu je poskytnout psychologický pohled na fungování masových médií ve společnosti, a na způsob, jakým média člověka tvarují, motivují či uspokojují. V kurzu si studenti osvojí základní výzkumné metody mediální psychologie a seznámí se s vybranými otázkami vlivu médií, procesy stereotypizace a se základy psychologie reklamy.

Mediální kritika (pv)

Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studentů kriticky přistupovat k mediálním sdělením, a to zvláště ke sdělením nefiktivní (novinářské, resp. zpravodajské) povahy, s cílem dobírat se znalostí a dovedností nutných posouzení a vyhodnocení jejich kvality. Předmět tak směřuje k rozkrývaní pravidelností, stereotypů, předpojatostí, nepřesností, klišé či zjevných omylů v produkci žurnalistické povahy. Práce v semináři se soustřeďuje na sledování a rozbor aktuálního zpravodajství

4. SEMESTR

Právní aspekty mediální komunikace

Cílem kursu je seznámit studenty se základním právním rámcem v mediální oblasti. Ozřejmit jim duální systém vysílání, poukázat na rozdíly a smysl existence systému. Přiblížit stručně historii, vývoj v této oblasti, explikovat rozpad informačního monopolu. Představit posluchačům regulační orgány všech médií, jejich pravomoci, působnost, včetně aplikace v praxi. Do výuky je začleněna i obsahová analýza pořadů, vymezení pojmů, rozvoj komerční komunikace a její legislativní ukotvení. Pozornost je věnována i etickým kodexům a normám, a to jak v oblasti elektronických médiích, tak v tištěných médiích. Posluchač se seznámí se všemi základními zákonnými předpisy v oblasti médií.

Nová média

Cílem kurzu je poskytnout studentům vhled do studia nových médií a seznámit je se základními koncepty nových mediálních studií a tím ve studentech podpořit kritické a analytické myšlení o médiích. V rámci kurzu se studenti seznámí s některými právními, společenskými i estetickými důsledky nástupu nových médií.

Analýza médií

Předmět studenty seznámí se základními možnostmi mediální analýzy. Představeny budou nejrozšířenější metody, které se ve výzkumu médií používají, a to na všech základních úrovních mediálního procesu (výroba, obsah, příjem). Studenti se budou s výzkumnými metodami seznamovat prostřednictvím nejvýznamnějších výzkumů, které byly v mediálních studiích uskutečněny. Cílem kurzu bude také aplikace získaných dovedností na konkrétních postupech, které si studenti v rámci seminární výuky osvojí.

PR a řízená komunikace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními oblastmi náplně práce tiskových mluvčích a dalších pracovníků, kteří mají v institucích a organizacích na starosti styk s veřejností. Pozornost bude v průběhu kurzu zaměřena jak na teoretické pozadí oboru vztahu s veřejností (PR), tak také na praktické řešení jednotlivých dílčích postupů, které se v rámci komunikace s veřejností a s novináři používají. Studenti si na konkrétních příkladech vyzkoušejí, jak by měli na určité komunikační události reagovat a jak postupovat při dlouhodobější komunikaci s novináři. Studenti budou v kurzu analyzovat příklady ze současných českých médií, jejichž práce byla ovlivněna činností řízené komunikace.

Základy marketingové komunikace

Předmět studentům nabízí úvod do oboru marketingové komunikace a public relations. Kurz je strukturován tak, aby poskytl základní informace o moderní historii marketingové komunikace, jejím ukotvení v sociálních vědách, a základním členění. Věnuje se také praktickým aplikacím marketingových postupů v oblasti politické komunikace, filantropie a neziskových aktivit. Studenti se naučí identifikovat základní prvky firemní kultury a korporátní komunikace. Zároveň nabudou základní znalosti o legislativním rámci a etickém jednání v oblasti reklamy a podpory prodeje.

Sociální dimenze internetové komunikace (pv)

Kurz je zaměřen na představení současné sociálněvědní reflexe společenských efektů rozšíření technologií počítačem zprostředkované komunikace, specificky pak internetu. Studenti získají základní přehled o současných odborných diskusích a poznatcích spojených se společenskou dimenzí rozšíření informačních technologií. Důraz bude kladen na aktuálnost, empirickou evidenci a zprostředkování sociologického pohledu na zkoumaná témata.

Kapitoly z dějin kultury II (pv)

Kurz navazuje na sérii přednášek Kapitoly z dějin kultury I. Témata probíraná v přednáškách a seminářích jsou určena absolventům Kapitol I o hlubší průnik do souvislostí vývoje kultury a tentokrát se více orientují na problematiku populární, respektive alternativní kultury.

5. SEMESTR

Český politický systém

Cílem kurzu je seznámit studenty jednak s historickým vývojem českého politického, ústavního a stranického systému po roce 1989, a jednak se strukturou současného ústavního systému ČR. Přednášky se věnují problematice pádu komunistického režimu v roce 1989 a následného přechodu k demokracii, politické a ekonomické transformaci v Československu a ČR. Pozornost bude věnována také otázce rozpadu Československa. Dále analyzují český ústavní systém, a vývoj české politiky od roku 1993 do současnosti i otázce stavu české politické kultury.

Média a kultura

Cílem kurzu je seznámit studenty s dílčí problematikou začlenění médií do obecné sféry kultury. Student bude obeznámen s možnostmi definování kultury, respektive s jejími alternativními významy, a s několika koncepty teorie kultury. Metodologický aparát těchto konceptů bude demonstrován na problematice mýtu a mytizace v médiích a kultuře a na otázce teorie žánru a narativních postupů užívaných v mediálních sděleních. Zvláštní pozornost bude věnována hierarchii kultury a některým aspektům problematiky kultury populární.

Marketingový výzkum

Předmět studenty seznámí z marketingovým výzkumem trhu jako nástrojem marketingu, s jednotlivými druhy výzkumu trhu a možnostmi jejich uplatnění pro marketingové rozhodování. Obsah předmětu zahrnuje výběr souboru respondentů pro marketingový výzkum z hlediska jeho velikosti a způsobu výběru respondentů. Důraz je kladen na dotazování jako nejčastěji používanou metodu výzkumu trhu včetně jednotlivých způsobů dotazování. Studenti se seznámí s tvorbou dotazníku, jeho jednotlivými částmi a způsoby jeho vyhodnocení. V návaznosti obsah předmětu zahrnuje vysvětlení jednotlivých konkrétních výzkumů z hlediska jejich podstaty a vhodnosti uplatnění.

Management médií

Studenti se seznámí se základními typy mediálních organizací dle charakteru provozu a vzájemných odlišností – vydavatel, vysílatel, poskytovatel obsahu. V rámci předmětu se budou podrobněji věnovat jednotlivým disciplínám managementu médií, zejména managementu obsahu (editorial management), managementu výroby (production management), managementu prodeje/ distribuce (sales management) a marketingu mediální organizace. Samostatný celek bude věnován cílovým skupinám z hlediska různých složek mediální organizace, otázkám positioningu a brand managementu v médiích. Samostatné pasáže budou věnovány provozování klasických a digitálních (online) médií a dále specifikům řízení licencovaných médií.

Praktický projekt: tvorba a realizace komunikační strategie

Kurz je zaměřen na praktické plánování komunikační strategie instituce (komerční či nekomerční) v rámci integrované marketingové komunikace. Studenti se naučí teoretické modely a prakticky si vyzkouší na vlastním týmovém projektu vytváření a management komunikační strategie: od výzkumů, plánování, exekuci až po evaluaci komunikace. Každý seminář bude mít konkrétní výstup (v podobě zpracování úkolu v době výuky či do následující výuky). Na konci semestru budou výstupy sumarizovány a vytvoří konkrétní plán komunikační strategie vybrané instituce / produktu / služby. Součástí kurzu je také závěrečná prezentace strategie.

Komerční mediální výzkumy a jejich interpretace (pv)

V kurzu se studenti seznámí se stávající podobou českých komerčních mediálních výzkumů. Důraz bude kladen jak na objasnění principu jejich fungování, tak rovněž na jejich využitelnost v praxi. Na konkrétních ukázkách se pak studenti seznámí s tím, jakým způsobem lze data z komerčních výzkumů interpretovat. Tato dovednost bude následně vyžadována v rámci seminárních prací, které budou studenti plnit průběžně během seminářů.

Propaganda v demokratických režimech (pv)

Předmět je věnován způsobu provádění prorežimní či protirežimní propagandy a oslavných diskurzů v rámci demokratických režimů. Studovány budou jak diskurzy hájící a ospravedlňující konkrétní demokratické režimy, tak diskurzy k těmto režimům kritické. Studenti se seznámí s rolí oslav státních svátků, vzýváním historických osobností (a negací jiných) ve vybraných politických režimech demokratického typu. Rozebírány budou též některé aspekty volebních kampaní, ale nikoli z perspektivy politického marketingu. Posledním rozebíraným tématem bude otázka vylučování „nedemokratů“ a analýza tomu sloužících zdůvodnění.

6. SEMESTR

Média a reklama

Předmět je zaměřen na představení reklamy jako jednoho z klíčových faktorů, které ovlivňuje fungování médií. Věnovat se bude zejména rozličným náhledům na povahu reklamy ve vztahu k mediálním sdělením. Přiblíží také podstatu financování médií, jejich klíčové zdroje, rozdíly mezi jednotlivými mediálními typy (TV, tisk, rádio, internet). Na konkrétních příkladech pak popíše reklamní kampaně českých médií, ať už v době ustavování mediálního trhu po roce 1989, nebo v současnosti. Nabídne také ukázky nejúspěšnějších českých a zahraničních reklam a popíše jejich reklamní strategie.

Práce tiskového mluvčího

Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelený přehled o úlohách, které plní tiskoví mluvčí v různých typech organizací – ve státní správě, v neziskovém sektoru a v soukromé sféře. Studenti získají základní přehled o způsobu fungování médií z hlediska tiskového mluvčího a o vzájemném působení média-tiskový(á) mluvčí. Studenti se naučí základním principům media relations (vztahy a komunikace s médií) jako klíčové disciplíny v rámci oboru public relations. Seznámí se tak s celou škálou prací, které vykonávají tiskoví mluvčí a s rozsahem jejich odpovědnosti. Seznámí se s legislativním rámcem, vymezujícím práci médií a tiskových mluvčích a s etikou jejich práce. Posluchači si osvojí praktické dovednosti psaného i mluveného projevu při komunikaci s médií.

Mediální systémy a jejich proměny

Předmět je zaměřen na popis mediálních systémů a jejich komparaci. V průběhu přednášek budou představeny současné nejrozšířenější typy mediálních systémů. Popsány budou jejich charakteristické rysy a odlišnosti mezi nimi navzájem. Kurz se zaměří také na deskripci mediálních systémů ve střední a východní Evropě a důraz bude kladen také na objasnění rysů českého mediálního systému. Vedle popisu jednotlivých typů mediálních systémů se pozornost zaměří i na současné postavení mediálních institucí (zejména médií veřejné služby) a některých typů médií v zemích Evropské unie.

Základy filmové řeči 

Předmět je uvedením do základních figur filmového vyjadřování s naznačením jejich historického vývoje a estetického, eventuálně psychologického působení. Takto jsou pojednány velikosti záběrů, rakursy, pohyby kamery, střihová skladba, způsoby kompozice filmového obrazu a jeho případných stylizací prostředky předkamerovými (mizanscéna), optickými i laboratorními, event. prostředky elektronické úpravy. Do jisté míry se totéž vztahuje na zvukovou složku filmového díla. Výklad je doplněn bohatými praktickými ukázkami, na nichž se studenti v seminární části naučí analyzovat AV dílo z uvedených hledisek.

Osobnosti z dějin českých a světových médií (pv)

Kurz se zaměřuje na výklad a diskusi o významných postavách české a světové žurnalistiky, přednášky budou doplňovat poznání témat a budou připravovány podle volby postav. Studenti si vyberou na základě nabídky jednoho novináře a zpracují jeho biografii. Všímat si budou především dobového kontextu, periodika či periodik, pro které novinář pracoval, působení vybrané osobnosti zasadí do dobového politického, kulturního a sociálního prostředí. Půjde o novináře, kteří ve své době ovlivňovali postoje čtenářů, resp. veřejného mínění, resp. osobnosti, které ať již svou prací, nebo svými vystoupeními ovlivnily vývoj novinářského povolání.

Aktuální problémy současných českých médií (pv)

Předmět je zaměřen na rozvoj poznání současné české mediální scény a trendů v jejím vývoji na pozadí evropských a globálních tendencí ve vývoji médií. Předmět se realizuje ve třech vzájemně provázaných celcích, a to jako cvičení v průběžném a kritickém sledování české a světové mediální scény a její analýze, jako řetězový seminář umožňující posluchačům seznámit se formou besed s významnými aktéry současné české mediální scény (šéfredaktory, manažery, mediálními analytiky, mediálně orientovanými publicisty apod.) a s jejich pohledem na aktuální dění v mediální sféře a jako prostor pro prezentaci a obhájení původních týmových projektů popisujících tendence ve vývoji českých médií.

Demokracie a média (pv)

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními modely uspořádání médií v různých typech společenského zřízení (modely vztahu médií a společnosti), popsat rozdíly funkcí a chování médií v odlišných společenských systémech a především představit principy existence médií a jejich dopad na fungování demokratického zřízení. Kurz se bude rovněž věnovat pojetí veřejné sféry a jejího historického vývoje s ohledem na vývoj mediální komunikace a poukáže na vztah médií a veřejné sféry. Pozornost bude rovněž věnována i teorií odpovědnosti médií v demokratických společnostech a poukáže na etický rozměr žurnalistické práce.

Osobnosti současné světové mediální scény (pv)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými osobami, které svou činností výrazně ovlivnily světovou mediální scénu posledních let. Studenti budou stručně seznámeni s životem jednotlivých osob, důraz přitom bude kladem zejména na jejich aktivity v oblasti médií a jejich vliv na vývoj tohoto odvětví, v souvislosti s trendy, které jsou pro tuto oblast v posledních desetiletích typické (komercionalizace, konvergence, globalizace atd.).