Mezinárodní obchod - anotace předmětů

I. SEMESTR

Zde jsou uvedeny anotace povinných předmětů vyučovaných dle studijního plánu platného od roku 2014/2015.

Úvod do studia

Kurz seznamuje studenty 1. ročníku oboru mezinárodní obchod se zásadami a formou studia na vysoké škole, se strukturou a chodem MUP, s oborem Mezinárodní obchod, či s možností studia v zahraničí. Semináře jsou prakticky založené a jejich smyslem je seznámit studenty s metodami učení, s metodami týmové spolupráce, s prací s odborným textem a s ústními prezentacemi.

Matematika pro ekonomy I.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními matematickými pojmy a metodami, které se dají použít v ekonomii, zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními, v nichž si studenti osvojí praktické používání matematických metod. Během kurzu se studenti seznámí se základními matematickými pojmy užívanými v ekonomických aplikacích a naučí se řešit základní úlohy v oblasti lineární algebry, diferenciálního počtu jedné a více proměnných, integrálního počtu a lineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Úvod do studia mezinárodního obchodu

Jedná se o úvodní předmět v oboru mezinárodní obchod. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti mezinárodního obchodu a základními početními operacemi, které se budou vysvětlených pojmů týkat. Po absolvování získají studenti základní znalosti potřebné k zvládání dalších odborných i všeobecných předmětů. Studenti porozumí grafům a statistickým údajům vykazovaným v odborných publikacích.

Mikroekonomie I.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi, a tím vytvořit předpoklady pro studium dalších ekonomických disciplin. Důraz je kladen na pochopení ekonomického myšlení a schopnost aplikovat základní mikroekonomické modely na reálné situace.

Politická a ekonomická geografie světa

Kurs politické a ekonomické geografie světa seznamuje posluchače se základními politickými a ekonomickými realitami v územních souvislostech. Dokládá, že prostor je nedílnou součástí socioekonomické reality, kterou může stimulovat v pozitivním či negativním smyslu. Poskytuje základ pro pochopení makroekonomických i politických skutečností v globálním i regionálním průmětu. Cílem kursu je objasnění prostorové organizace socioekonomického systému a informace o změnách na politických mapách regionů plynoucích z vlivů geografického prostředí, charakteru populace a politických koncepcí.

II. SEMESTR

Matematika pro ekonomy II.

Výuka je projektována tak, že matematické pojmy budou zavedeny verbálně, nikoli formálně matematicky. Platnost takto zavedených pojmů bude oproti exaktně matematicky definovaným pojmům omezena na ty případy výskytu daného pojmu, s nimiž se student a budoucí ekonom nejspíše setká. Kurz obsahuje témata jako jsou funkce, derivace a integrály.

Základy managementu

Kurz představuje základy managementu. Seznamuje studenty se základy manažerského rozhodování, komunikace a komunikačních nástrojů, s kontrolou řízení lidských zdrojů či se strategickým managementem.

Makroekonomie I.

Předmět seznamuje posluchače se všemi nejdůležitějšími okruhy makroekonomické problematiky. Pozornost je věnována mimo jiné hrubému domácímu produktu, inflaci, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, měnovému kurzu, platební bilanci, mezinárodnímu obchodu, ale také možné úloze vlády a centrální banky v ekonomice. Přednášky jsou vhodně doplněny aktuálními statistickými daty, která mohou pomoci osvětlit a oživit probíranou teorii.

Informatika pro ekonomy

Předmět je zaměřen na získání praktických uživatelských dovedností při práci s osobním počítačem. Od počátku akcentuje komunikační a informační roli osobního počítače ve vazbě na internet s použitím prostředků elektronické pošty a WWW prohlížeče. Posluchači se dále seznámí se třemi základními typy uživatelských aplikací, které představují textový editor (MS Word), tabulkový kalkulátor (MS Excel) a program na přípravu prezentací (MS PowerPoint).

Podniková ekonomika

Předmět seznamuje studenty se základy podnikové ekonomiky v návaznosti na předmět mikroekonomie, kdy získané znalosti prohlubuje a prakticky konkretizuje na hospodářskou praxi České republiky. Předmět se věnuje jednotlivým formám podnikání v ČR, včetně klasifikace podniků, podmínkám pro založení a vznik podniku, jakožto dalším fázím životního cyklu podniku (růst, stagnace, krize, sanace apod.). Studenti se seznámí s majetkovou a kapitálovou strukturou podniku a její optimalizací, jednotlivými podnikovými činnostmi i specifiky podnikání ve vybraných odvětvích české ekonomiky.

Základy marketingu

Studenti se seznámí s tvorbou marketingové strategie firmy a nástroji pro aktivní působení na trh. V souladu s profilem absolventa studijního programu a oboru bude proveden stručný výklad úlohy mezinárodní spolupráce pro úspěšné podnikání firmy. Studenti se dále seznámí s koncepty B2B a B2C, se základy marketingové analýzy, či s podstatou marketingového plánu.

III. SEMESTR

Základy práva

Předmět má studentům objasnit stěžejní právní terminologii a poskytnout přehled o základních právních disciplínách. V průběhu kurzu bude pozornost věnována terminologii obsažené v teorii práva a státovědě, jakož i vybraným odvětvím veřejného i soukromého práva, kterými jsou ústavní právo, mezinárodní právo veřejné, trestní právo a občanské právo. Speciální prostor bude rovněž poskytnut teorii lidských práv a jejich soudní ochraně. Vedle teoretického výkladu bude výuka zaměřena i na orientaci studentů v základních ústavních i odvětvových právních předpisech, jejichž detailnější poznání je prostředkem k řešení praktických příkladů z oblasti ústavního, trestního i občanského práva.

Mezinárodní obchod I.

Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky mezinárodní ekonomie v širokém smyslu slova. Kurz by měl poskytnout studentům především seznámení se základními pojmy a teoretickými přístupy k problematice mezinárodního obchodu a mezinárodní makroekonomie a poskytnout jim tak základ pro navazující kurzy zaměřené na aplikovanou analýzu a práci s reálnými daty. Kurz odpovídá svým zaměřením a úrovní úvodním kurzů „International Economics“ vyučovaných ve většině podobných programů (s výjimkou témat obchodní politika a ekonomická integrace, kterým je věnován zvláštní kurz) a obsahuje tři základní bloky – úvod do problematiky mezinárodní ekonomie, přehled teorie mezinárodního obchodu a úvod do problematiky mezinárodní makroekonomie.

Počet pravděpodobnosti

Cílem předmětu je získat pravděpodobnostní způsob myšlení, který patří k všeobecnému vzdělání a je nezbytnou podmínkou úspěšné výuky kvantitativních předmětů. Kurz se zaměřuje na témata jako podmíněná a úplná pravděpodobnost, Bayesův  vzorec a jeho využití, diskrétní a spojitá náhodná veličina apod.

Peníze, banky a finanční trhy

Kurz seznamuje studenty s fungováním finančního a bankovního trhu v ČR. Zaměřuje se na otázky bankovní regulace a dohledu, efektivnosti českého bankovního systému, finančními trhy a nástroji, či měnovou politikou ČNB.

Účetnictví

Kurz seznamuje studenty se základy účetnictví. Studenti se seznámí se základní účetní dokumentací, porozumí pojmům jako dlouhodobý majetek, materiálové zásoby, krátkodobý finanční majetek, s výkazy typu rozvaha, či účetní uzávěrka nebo závěrka.

Světová ekonomika

Předmět seznamuje studenty s reálným sociálně ekonomickým systémem – světovou ekonomikou. Vysvětluje příčiny vzniku tohoto systému, definuje jeho prvky a stručně se zabývá vztahy mezi nimi. Následně studenty seznamuje s vývojem v tzv. centrech světové ekonomiky – USA, Japonsko a Evropa, dále se zabývá rozvojovými ekonomikami, zejména pak nově vznikajícím tzv. asijským centrem, a transformujícími se ekonomikami. V poslední části nastiňuje výhled pro vývoj světové ekonomiky do budoucna.

IV. SEMESTR

Základy statistiky

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními statistickými pojmy a metodami, které se dají použít v ekonomii, zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními, v nichž si studenti osvojí praktické používání statistických metod. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni orientovat se v základních statistických pojmech a efektivně pracovat s běžnými statistickými daty. Během kurzu se studenti seznámí se základními pojmy popisné statistiky, s pojmem korelace a regrese, s časovými řadami a jejich základními charakteristikami a s metodami statistického srovnávání - s indexy množství a úrovně, a to souhrnnými a individuálními, jednoduchými a složenými, s indexy v mezinárodním obchodě a měřením inflace.

Mezinárodní finance

Cílem kursu je seznámit studenty se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí. V první části kurzu se věnuje procesu nastolování rovnováhy v uzavřené a v otevřené ekonomice, a to prostřednictvím základních rovnovážných modelů využívaných v měnové teorii. V navazující pasáži věnované měnové politice v otevřené ekonomice se zabývá problematikou platební bilance a měnového kurzu. Ve druhé části kurzu se věnuje analýze devizového trhu a devizových operací a v návaznosti na to i mezinárodnímu investování a významu euroměnových a eurokapitálových trhů.

Mezinárodní obchod II.

Kurz Mezinárodní obchod II. navazuje na kurz Mezinárodní obchod I. Důraz je kladen na aplikaci znalostí získaných v kurzu Mezinárodní obchod I. a na jejich využití při studiu jednotlivých nástrojů a dopadů obchodní politiky.

Obchodní právo

V rámci výuky budou mít posluchači možnost srovnání s ustanoveními Občanského práva, seznámí se s řešením problémů daných praxí, v návaznosti na procesní normu - Občanský soudní řád - uplatnění hmotně-právního nároku u soudu. Vzhledem k důležitosti předmětu Obchodního práva- jeden z pilířů platného práva bude v rámci výuky kladen důraz na řešení aktuálních problémů daných praxí, dotazy posluchačů budou v rámci výuky zodpovídány. O problémech se povede diskuze.

Základy rozvojové ekonomiky

Kurz seznamuje studenty se základy oboru rozvojová ekonomika. Vymezuje specifický segment světové ekonomiky – rozvojové země z hlediska geografického, demografického, sociálního a ekonomického. Definuje vybrané problémy vývoje těchto zemí a seznamuje studenty se základními charakteristikami jednotlivých rozvojových regionů, včetně vymezení jejich hlavních problémů ekonomického rozvoje.

V. SEMESTR

Bakalářský seminář I.

Předmět seznamuje studenty s formálními náležitostmi bakalářské práce a se základními metodami zpracovávání odborného textu.

Právo mezinárodního obchodu

Kurz se zaměřuje na výklad základních pojmů práva mezinárodního obchodu. Studentům bude nabídnuta orientace v systému norem, platných v mezinárodním hospodářském a obchodním styku, stejně jako praktický pohled na jejich aplikaci v mezinárodním obchodě.

Mezinárodní obchod III.

Cílem předmětu je využít znalostí z předmětů Mezinárodní obchod I, Mezinárodní obchod II, Makroekonomie a Statistika pro konjunkturní analýzu konkrétního teritoria nebo konkrétního trhu zboží. Studenti prokáží schopnost pracovat s originálními statistickými prameny, kombinovat různé zdroje a analyzovat výsledná data. Studenti vytipují pro konkrétní teritorium nebo konkrétní trh zboží faktory, které je ovlivňují, vytvoří soustavu vhodných ukazatelů, provedou analýzu chování teritoria nebo trhu zboží v konjunkturním cyklu a pokusí se o prognózu budoucího vývoje.

Mezinárodní marketing

Cílem kursu je seznámit studenty se základy mezinárodního marketingu. Studenti se seznámí s jeho podstatou a významem pro stanovení správné podnikatelské strategie. Poznají podstatu marketingového výzkumu v mezinárodním obchodu a význam a možnosti použití jednotlivých složek marketingového mixu. Předmět úzce navazuje na předcházející znalosti studentů z předmětu Základy marketingu.

Techniky mezinárodního obchodu

Účelem kurzu je seznámit posluchače s technikou standardních i některých zvláštních obchodních operací. Důraz je kladen zejména na obchod hmotnými statky, a to na volbu obchodní metody, sestavení kupní smlouvy v souladu s aktuálně platnou legislativou, stanovení ceny, volbu dodací a platební podmínky. Dále je cílem kurzu seznámit posluchače s úlohou logistických, skladovacích, přepravních, celních, kontrolních a pojišťovacích operací v mezinárodním obchodě. Zmíněna jsou i specifika obchodních operací nehmotnými statky a operace, používané při obchodování v podmínkách ekonomik méně rozvinutých států. Kurz

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami mezinárodního obchodního jednání a sociálně-kulturními odlišnostmi a jejich vlivem na strategii a taktiku při obchodním jednání se zahraničními partnery.

Instituce a rozhodování v EU

Hlavním cílem kurzu je rozšířit znalosti studentů o rozhodovacím procesu a institucionální struktuře Evropské unie (dále EU). Studenti budou seznámeni s historickým vývojem klíčových institucí EU (zejména Rady, Evropská komise, Evropského parlamentu a Soudní dvůr EU), jejich strukturou, cíli a postavením v celkové hierarchii EU. Určitá pozornost bude věnována rovněž dalším institucím EU (Evropský účetní dvůr, Evropská centrální banka, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů aj.). Zvláštní pozornost bude věnována výkladu vzájemné součinnosti jednotlivých klíčových institucí EU při přijímání rozhodnutí při řádném legislativním postupu. Zmíněny budou rovněž některé případy aplikace zvláštního legislativního postupu. Průběžná pozornost bude věnována zastoupení České republiky jakožto členského státu EU v jednotlivých institucích.

VI. SEMESTR

Bakalářský seminář II.

Kurz probíhá formou osobních konzultací studentů se svými vedoucími bakalářských prací. Zápočet student získá za řádné a včasné odevzdání bakalářské práce.

Mezinárodní management

Cílem kursu je přiblížit studentům problematiku rostoucího vlivu globalizace a důsledků globalizace pro podnikatelskou sféru a seznámit je s problematikou řízení v podmínkách nadnárodních firem. Studenti získají znalosti o vytváření korporací, o jejich organizační struktuře, o jednotlivých manažerských činnostech v multikulturním prostředí. Seznámí se s problematikou řízení mezinárodních lidských zdrojů a významem podnikové kultury v mezinárodním prostředí.

Evropská ekonomická integrace

Cílem předmětu je seznámit posluchače v první části kurzu s integračními fázemi, historií evropské integrace a s institucionálním rámcem EU včetně základních rozhodovacích procesů. Ve druhé části se kurz zaměřuje na evropský rozpočet a na finančně nejnáročnější sdílené politiky EU – zemědělská a regionální. V závěru se kurz zaměří na problematiku sdílených politik EU – vývoj vnitřního trhu + evropské měnové unie a Lisabonské strategie.

Platební metody mezinárodního obchodu

Kurz seznamuje studenty se základními platebními metodami běžně používanými v mezinárodním obchodě. Studenti se tak seznámí s mezinárodním platebním stykem, s jeho možnými riziky, s dokumentárním akreditivem, s možnostmi financování mezinárodního obchodu, stejně tak i např. se základy směnečného či šekového práva.