Průmyslové vlastnictví - anotace předmětů

I. SEMESTR

Dějiny státu a práva

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Teorie práva a právní filosofie 

Základy ekonomiky I. 

Úvod do systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví

Předmět poskytuje na samém počátku studia posluchačům přehled o platných právních úpravách v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví, tedy vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů ve světě. Podává se přehled o vývoji a formách právní ochrany vynálezů a ochranných známek v předchozích stoletích, jako je Benátský zákon o ochraně vynálezů z roku 1474, o anglickém zákonu Statute of monopolies a systémech, které předcházely dnešní soustavě práv na označení. Podává se přehled o v předchozím století užívaných systémech anglosaského, francouzského a německého patentového práva a přehled o používaných systémech registrace dnešních ochranných známek. Na historický vývoj navazuje přehled o novodobých systémech právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví v jednotlivých státech a o principech, které se vyvinuly a byly zakotveny v rámci Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, o současných regionálních systémech a o mezinárodními smlouvami upravených možnostech přihlašování předmětů průmyslových práv v zahraničí. Vychází se z pojmu průmyslově právní ochrany, v kontextu na pojem duševního vlastnictví a ze základních principů ochrany průmyslového vlastnictví, jak byly zakotveny v základních úmluvách na ochranu průmyslového vlastnictví, a jak byly rozvinuty v druhé polovině dvacátého století, včetně charakteristiky regionálních systémů průmyslově právní ochrany. Stranou se neponechávají ani tendence v této oblasti.

Výpočetní technika

Předmět je zaměřen na získání praktických uživatelských dovedností při práci s osobním počítačem. Od počátku akcentuje komunikační a informační roli osobního počítače ve vazbě na Internet s použitím prostředků elektronické pošty a WWW prohlížeče. Posluchači se dále seznámí se třemi základními typy uživatelských aplikací, které představují textový editor (MS Word), tabulkový kalkulátor (MS Excel) a program na přípravu prezentací (MS PowerPoint). Výuka je v rozhodující míře vedena projektovou formou. Posluchačům se nejprve stručně vysvětlí základní postupy práce s určitým typem aplikačního programu. Poté se jim zadají projekty, pro jejichž zpracování nestačí jen využít vysvětlených postupů, ale podle potřeb zadaného projektu jsou vedeni k cílené exploraci daného aplikačního programu a s podporou vyučujícího získávají další potřebné dovednosti. Podle úrovně předchozích znalostí, zájmu studentů a potřeb studijního oboru může vyučující upravit proporce jednotlivých partií obsahu předmětu.

Dějiny evropského myšlení

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

II. SEMESTR

Občanské právo

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Ústavní právo a základy legislativy

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Logické postupy při práci s vynálezy a vzory

Výklad k danému předmětu vychází z pojmu nehmotných statků a jejich systému. Pojem duševního vlastnictví jako součást majetku, vysvětlení otázky vlastnictví. Podává se přehled o vývoji autorského práva a porovnávají se koncepce autorského práva ve světě. Vychází se z nové koncepce autorského zákona, provádí se výklad základních pojmů, jako autorské dílo, souborné dílo, díla spojená, audiovizuální dílo, počítačový program, databáze-její struktura a obsah. Pozornost se věnuje otázkám vztahu autorského práva k Internetu a právům souvisejícím s právem autorským, tj. právy výkonných umělců, právy ke zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, televiznímu a rozhlasovému vysílání. Součástí náplně předmětu je i problematika kolektivní správy autorských práv a ochranné organizace autorské a dále i ústavní a veřejnoprávní ochrana duševního vlastnictví, tiskový zákon, ochrana kulturních památek a sbírek muzejní povahy, jejich dovoz a vývoz. V návaznosti na probíranou látku se dále probírají trestní činy a přečiny, mezinárodní právo soukromé v oblasti autorského práva a příslušné mezinárodní smlouvy. Samostatná část se věnuje otázkám ochrany osobnosti. Listině svobod, ochraně osobních údajů,, svobodnému přístupu k informacím a specifickým systémům právní ochrany informací, v návaznosti na Směrnice ES o ochraně osobních údajů a Konvence Rady Evropy.

Základy ekonomiky II. 

Evropská ekonomická integrace

Obsah kurzu je zaměřen na evropskou ekonomickou integraci, na analýzu těch integračních politik, jež mají zásadní význam pro prohlubování integrace. Důraz je kladen na aktuální vývoj příslušných sektorů včetně strategických plánů.

Evropská ekonomická integrace

Kurz bude reflektovat skutečnosti rozšířené EU 27, její zvýšenou ekonomickou heterogenitu a očekávané dopady na profilování praktikovaných politik EU. Zejména lze očekávat některé nové momenty v instrumentariu řady politik, které budou již vycházet z nové finanční perspektivy EU, rozvržené na období 2007 – 2013 a z rozpočtu EU na rok 2008. V tomto kontextu bude věnována zvláštní pozornost politikám tzv. Prvního pilíře; zvláštní pozornost bude věnována jednotnému vnitřnímu trhu, regionální a strukturální politice a financování jednotlivých politik. Výklad politik úvodem zahrne též stručně jejich historii ES včetně střetů členských států ES/EU o jejich nasměrování a jejich účinnost. Nepůjde však o pouhý popis, ale o kritickou analýzu jednotlivých etap včetně postupného rozšiřování členské základny EU. Struktura kurzu navazuje na disciplíny EU v Bc. stupni zejména hlubším záběrem a zahrnutím podstatně širšího okruhu politik, včetně specifik rozhodovacího procesu v interakci institucí EU a členských států. Vždy se bude komentovat i relevance tématu z pozice nových členských států vůbec a ČR zvláště.

Politologie (pv) 

Sociální ekonomika (pv) 

III. SEMESTR

Správní právo I.

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Obchodní právo

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Autorskoprávní ochrana a práva související

Výklad k danému předmětu vychází z pojmu nehmotných statků a jejich systému. Pojem duševního vlastnictví jako součást majetku, vysvětlení otázky vlastnictví. Podává se přehled o vývoji autorského práva a porovnávají se koncepce autorského práva ve světě. Vychází se z nové koncepce autorského zákona, provádí se výklad základních pojmů, jako autorské dílo, souborné dílo, díla spojená, audiovizuální dílo, počítačový program, databáze-její struktura a obsah. Pozornost se věnuje otázkám vztahu autorského práva k Internetu a právům souvisejícím s právem autorským, tj. právy výkonných umělců, právy ke zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, televiznímu a rozhlasovému vysílání. Součástí náplně předmětu je i problematika kolektivní správy autorských práv a ochranné organizace autorské a dále i ústavní a veřejnoprávní ochrana duševního vlastnictví, tiskový zákon, ochrana kulturních památek a sbírek muzejní povahy, jejich dovoz a vývoz. V návaznosti na probíranou látku se dále probírají trestní činy a přečiny, mezinárodní právo soukromé v oblasti autorského práva a příslušné mezinárodní smlouvy. Samostatná část se věnuje otázkám ochrany osobnosti. Listině svobod, ochraně osobních údajů,, svobodnému přístupu k informacím a specifickým systémům právní ochrany informací, v návaznosti na Směrnice ES o ochraně osobních údajů a Konvence Rady Evropy.

Patentové právo I.

Předmět poskytuje studujícímu výklad platné čs. právní úpravy v oblasti ochrany vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a topografií polovodičových výrobků. Poskytuje se přehled o významu ochrany duševního vlastnictví, o zvláštnostech ochrany nehmotného vlastnictví a důsledcích této ochrany; jejím fungování. Posluchači jsou seznamováni s postavením a úlohou Úřadu průmyslového vlastnictví jako ústředního orgánu státní správy a registračního místa pro jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, pro vedení celostátních rejstříků (rejstříky jako veřejné knihy), pro vedení fondu patentové literatury. Vymezují se práva duševního vlastnictví v kontextu jednotlivých právních oborů. Provádí se srovnání jednotlivých předmětů průmyslově právní ochrany, tj. vynálezů, včetně biotechnologických, , užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků a nových odrůd rostlin. Probírají se podmínky pro udělení jejich právní ochrany, výluky z ochrany, ochrana podnikových vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků. Na základě platných právních předpisů se probírají dále otázky spojené s výlučnosti práv z udělených právních ochran, a dále procesní otázky řízení o udělení právní ochrany, jako jsou lhůty v řízení obecně, prominutí zmeškání lhůty; řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu; přezkum pravomocných rozhodnutí Úřadu soudem, převod a přechod práva, poskytování licence,včetně nucených a zákonných licencí. Subsidiarita správního řádu pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví; zpoplatnění jednotlivých úkonů a význam poplatků za udržování, popřípadě obnovu průmyslového práva v platnosti. Význam zápisu jednotlivých skutečností do rejstříků vedených Úřadem, doba platnosti jednotlivých ochranných dokumentů, zrušení a zánik ochrany.

Práva na označení a řízení o jejich zápisu

Učivo předmětu poskytne studujícím poznatky o právním systému v oboru ochranných známek a označení původu, zejména, praktickém významu, platné právní úpravě, vypracování a řízení o přihláškách, včetně činnosti rešeršní i vztahu k zahraničí se zaměřením na mezinárodní přihlášky, mezinárodní smlouvy, harmonizaci práva na označení i známku evropského společenství. Cílem je předat studujícím znalosti a zkušenosti v takovém rozsahu, aby jim umožnily kvalifikovanou orientaci v oboru a umožnilo samostatné vykonávání základních činností v této oblasti průmyslového vlastnictví. Výklad se soustředí i na otázky zápisné způsobilosti ochranných známek, náležitostem přihlášek ochranných známek, oprávněnosti k podání, způsobům podání, změnám po podání přihlášky ochranné známky. Samostatná část výkladu se věnuje otázkám řízení o podané přihlášce ochranné známky, třídění výrobků a služeb podle mezinárodního třídění a zápisu ochranných známek do rejstříku, včetně zápisů ostatních skutečností, jako je zápis licence převodu, zástav a změn. Probírají se i otázky obnovy, výmazu a zániku ochranné známky. Další samostatná část tohoto předmětu se věnuje označení původu výrobků a zeměpisných označení.

Marketingová komunikace a práva na označení

Předmět navazuje na výklad právní úpravy v oblasti práv na označení (zejména známkové právo, právo na označení původu, právo obchodní firmy). Důraz je v něm kladen na propagační funkci, kterou - vedle své základní funkce rozlišovací - tato označení plní. Úvodní lekce si povšimnou různých typů marketingových komunikací, při nichž se uplatňuje označení výrobků a služeb i podnikatelských subjektů. V dalších výkladech bude věnována pozornost právním úpravám, které se týkají různých typů marketingových komunikací a u nichž dochází k souběhu s regulací práv na označení (ochrana osobnosti v občanském zákoníku; ochrana názvu a dobré pověsti právnických osob v občanském zákoníku; zákon o regulaci reklamy; vybrané partie autorského práva; soutěžně právní úprava klamavého označení; zákon o regulaci reklamy; zákon o ochraně spotřebitele; zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání; tiskový zákon).

Český politický systém (pv) 

Sociální psychologie (pv) 

IV. SEMESTR

Soutěžní právo

Obsahem předmětu je výklad práva proti omezení hospodářské soutěže (antimonopolního, kartelového), práva proti nekalé soutěži a reklamního práva ČR, ES a vybraných vyspělých zemí, jeho uplatnění při podnikání a řešení případů z praxe (judikátů) za pomoci automatizovaných systémů informací o právu. Obecné otázky soutěžního práva, systém, hospodářská soutěž a její druhy, relevantní trh, systém soutěžního práva a metody jeho úpravy ve světě. Princip teritoriality, územní dosah soutěžního práva, postavení cizinců. Meze soutěžního práva – přirozené a zákonné monopoly. Význam soutěžního práva v zemích s tranzitní ekonomikou, vztah k podnikatelské morálce, význam soutěžního práva při podnikání.

Správní právo II.

Tento předmět by měl posluchače seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 20. století. Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu. Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve 20. století. Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů, dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním zřetelem na hnutí nacismu a komunismu.

Patentové právo II.

Předmět poskytuje studujícímu výklad platné čs. právní úpravy v oblasti ochrany vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a topografií polovodičových výrobků. Poskytuje se přehled o významu ochrany duševního vlastnictví, o zvláštnostech ochrany nehmotného vlastnictví a důsledcích této ochrany; jejím fungování. Posluchači jsou seznamováni s postavením a úlohou Úřadu průmyslového vlastnictví jako ústředního orgánu státní správy a registračního místa pro jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, pro vedení celostátních rejstříků (rejstříky jako veřejné knihy), pro vedení fondu patentové literatury. Vymezují se práva duševního vlastnictví v kontextu jednotlivých právních oborů. Provádí se srovnání jednotlivých předmětů průmyslově právní ochrany, tj. vynálezů, včetně biotechnologických, , užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků a nových odrůd rostlin. Probírají se podmínky pro udělení jejich právní ochrany, výluky z ochrany, ochrana podnikových vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků. Na základě platných právních předpisů se probírají dále otázky spojené s výlučnosti práv z udělených právních ochran, a dále procesní otázky řízení o udělení právní ochrany, jako jsou lhůty v řízení obecně, prominutí zmeškání lhůty; řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu; přezkum pravomocných rozhodnutí Úřadu soudem, převod a přechod práva, poskytování licence,včetně nucených a zákonných licencí. Subsidiarita správního řádu pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví; zpoplatnění jednotlivých úkonů a význam poplatků za udržování, popřípadě obnovu průmyslového práva v platnosti. Význam zápisu jednotlivých skutečností do rejstříků vedených Úřadem, doba platnosti jednotlivých ochranných dokumentů, zrušení a zánik ochrany.

Mezinárodní úmluvy v oblasti průmyslového vlastnictví

Úkolem tohoto průřezového předmětu je poskytnout posluchačům ucelený přehled o mezinárodních úmluvách v oblasti průmyslového vlastnictví a o principech v nich zakotvených, zejména těch, kterými je vázána Česká republika.Vychází se z historického vývoje těchto mezinárodních smluv, počínaje Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví, Úmluvou o zřízení Světové obchodní organizace duševního vlastnictví, Madridskou dohodou o potlačování falešných nebo klamavých údajů, Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, Haagskou dohodou o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů, Lisabonskou dohodou na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, Locarnskou dohodou o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů a Štrasburskou dohodou o mezinárodním patentovém třídění. Na výklad o těchto mezinárodních dohodách navazuje rozbor principů novodobě koncipovaných a uzavřených mezinárodních smluv jako je Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení, Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů, Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, Smlouva o známkovém právu, Smlouva o patentové spolupráci a Smlouva o patentovém právu. Samostatná pozornost se věnuje štrasburské dohodě o unifikaci některých pojmů hmotného patentového práva v návaznosti na vývoj evropského patentového práva, zejména z hlediska Dohody o udělování evropských patentů, Smlouvy o patentové spolupráci a principů zakotvených v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Nepomíjí se ani otázky regionálních smluv, navazujících na evropský systém.

Řízení o právech na označení a průmyslových vzorech v zahraničí 

Řízení o patentové a vzorové ochraně I.

Učivo předmětu poskytuje studujícím zásady zpracování přihlášek jednotlivých předmětů průmyslových práv, doplněné praktickými otázkami spojenými s řízením o těchto přihláškách před Úřadem průmyslového vlastnictví v porovnání s praxí Evropského patentového úřadu. Výklad se zabývá náležitostmi přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu, teorii kategorií vynálezů, jejich jednotnosti z hlediska zákona o vynálezech, obsahem podloh přihlášky, sestavením popisu vynálezu, stavbou patentových nároků, sestavení příkladů provedení vynálezu. Obsah podloh patentové přihlášky se probírá z hlediska oboru strojního, elektro a chemie, se zvláštním zaměřením na vynálezy z oblasti farmacie a použití chemických látek k danému účelu. V rámci této výuky se probírají i jednotlivé příklady popisů a patentových nároků z různých oborů. Součástí výuky je i nauka o přípravě podloh k přihlášce topografie polovodičového výrobku, vynálezů týkajících se software a mikrobiologických vynálezů. V návaznosti na zpracování podloh k přihlášce vynálezu se provádí výklad a praktické ukázky ve vztahu k užitným vzorům. Samostatná část se věnuje přípravě přihlášek průmyslových vzorů. Součástí předmětu je i přehled o procesu udělování právní ochrany, především z hlediska správního řízení a z hlediska rozsahu udělované právní ochrany a procesu po udělení právní ochrany, včetně rejstříkové agendy.

Hospodářské dějiny 

V. SEMESTR

Přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí

Základním úkolem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o přihlašování průmyslových práv do zahraničí a v části pak je seznámit s postupem při získávání této právní ochrany na základ národních systémů a systémů na základě mezinárodních smluv jak v jednotlivých zemích, tak v regionálních úřadech. Především se probírají principy právní úpravy, přihlašování a řízení o udělování právní ochrany vynálezů v jednotlivých zemích, přihlašování ve státech střední a východní Evropy, přihlašování technických řešení v mimoevropských zemích, specifické aspekty přihlašování ve Velké Britanii a Irsku, přihlašování v USA, Kanadě, Mexiku, Japonsku a Austrálii, přihlašování v zemích Dálného východu a Číně, přihlašování v zemích bývalého Sovětského svazu a přihlašování zahraničních vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů v České republice. S ohledem na postupující harmonizaci a integraci v oblasti průmyslových práv se klade důraz na přihlašování vynálezů na základě mezinárodních úmluv. Jednak na podkladě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, a jednak na základě regionálních systémů, jako je přihlašování evropských patentů u Evropského patentového úřadu v Mnichově (jemuž je pro mimořádný význam věnován samostatný předmět) nebo u Euroasijského patentového úřadu v Moskvě. S ohledem na globalizaci mezinárodního obchodu se zvýšená pozornost věnuje přihlašování vynálezů na základě Smlouvy o patentové spolupráci a kombinaci tohoto systému s přihlašováním na základě Úmluvy o udělování evropských patentů.

Průmyslově právní strategie

Učivo předmětu poskytuje studujícím zásady nakládání s průmyslovým vlastnictvím v tržním prostředí, zásady podnikání a obchodování s nehmotnými statky, včetně obrany proti jejich porušování. Obsahem předmětu jsou i otázky ve vztahu k tzv. nekalé soutěži. Výklad vychází ze zásad průmyslově právní politiky firmy, strategie a významu přihlašování jednotlivých předmětů průmyslových práv v tuzemsku a v zahraničí. Uvažují se ekonomické aspekty poskytování a nabývání práv k průmyslovému vlastnictví. Předmětem výuky je nauka a praxe týkající se licenčních smluv, jejich forma a obsah hlavních jejich ustanovení. Tento výklad se opírá o příslušná ustanovení obchodního zákoníku a ustanovení obsažených ve zvláštních předpisech, zejména v zákonech o právní ochraně vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. V rámci probírané látky se předmět zabývá i licenčním smlouvám podobnými smlouvami, zejména smlouvami opčními, smlouvami na know-how a smlouvami o technické pomoci. Zvláštní pozornost se věnuje smlouvám o utajení, které jsou uzavírány v souvislosti s nakládání s předměty průmyslových práv a obchodním tajemstvím.

Sporná a opravná řízení v průmyslových právech

Učivo předmětu seznamuje studující se zásadami sporných řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, jednak před udělením právní ochrany, tj. s námitkovým řízením u ochranných . známek a jednak po udělení ochrany, jednak po vydání prvoinstančních rozhodnutí. To se týká především rozhodnutí o zrušení udělených právních ochran a rozhodnutí u žádostech o určení a popřípadě dalších rozhodnutí vydávaných Úřadem průmyslového vlastnictví v prvním stupni řízení,včetně zásad zpracování příslušných návrhů nebo žádostí, a to jak z hlediska správního řízení, tak z hlediska zvláštních zákonných úprav. Pokud jde o určovací, zrušovací a popřípadě výmazová řízení u patentů na vynálezy, u užitných vzorů a průmyslových vzorů, probírají se náležitosti takových podání, jako jsou otázky správních poplatků a důkazních materiálů a vlastního průběhu řízení, včetně zastavení řízení o podaném návrhu. Podobně se probírají otázky spojené s námitkovým a výmazovým řízením u ochranných známek. Ve vztahu ke všem rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví v prvním stupni řízení se výklad zaměřuje na opravná řízení, rozklady, které jsou podávány proti těmto rozhodnutím, včetně mimořádných opravných prostředků. Probírá se i možnost přezkoumání rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví soudem. Probíraná látka se demonstruje na základě precedenčních rozhodnutí vydávaných jak u nás, tak v zemích Evropské unie.

Patentové a známkoové informace a rešerše I.

Učivo předmětu poskytuje studujícím přehled o informacích z oblasti průmyslového vlastnictví. Poskytuje základní orientaci v problematice selekčních jazyků, dostupnosti informací a významu práce s informacemi (v papírové a digitální podobě). Součástí výuky jsou praktická cvičení a základní informace o použití databázových jazyků. Výklad zahrnuje informační jednotky produkované našim úřadem, zahraničními patentovými úřady, Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a popřípadě i dalších regionálních úřadů a seskupení v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví. Vychází se ze základních pojmů, jako patentové informace, prameny patentových informací (spisy, přihlášky), doprovodná patentová literatura (věstníky, roční seznamy udělených ochranných dokumentů), minimum patentové dokumentace PCT. Probírají se otázky patentové literatury vybraných zemí a mezinárodních organizací, dále fondy informací o patentech, průmyslových vzorech a ochranných známkách, nosiče patentových informací, porovnání nosičů z hlediska kapacity, ceny a rešeršních možností, perspektivy v oblasti nosičů patentových informací, pořádání patentových informací, selekční jazyky, patentové třídící mezinárodní a národní systémy třídění. Pozornost se věnuje i dalším základním otázkám, jako je strategie zatřiďování technických řešení, třídníky, převodníky, hesláře, systémy pro zatřiďování ochranných známek, systémy pro zatřiďování průmyslových vzorů, patentové a známkové rešerše, jejich význam, rešeršní strategie, základní pravidla syntaxe rešeršního dotazu (operátory Booleovy algebry, proximitní operátory, závorková konvence).

Řízení o patentové a vzorové ochraně II.

Učivo předmětu poskytuje studujícím zásady zpracování přihlášek jednotlivých předmětů průmyslových práv, doplněné praktickými otázkami spojenými s řízením o těchto přihláškách před Úřadem průmyslového vlastnictví v porovnání s praxí Evropského patentového úřadu. Výklad se zabývá náležitostmi přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu, teorii kategorií vynálezů, jejich jednotnosti z hlediska zákona o vynálezech, obsahem podloh přihlášky, sestavením popisu vynálezu, stavbou patentových nároků, sestavení příkladů provedení vynálezu. Obsah podloh patentové přihlášky se probírá z hlediska oboru strojního, elektro a chemie, se zvláštním zaměřením na vynálezy z oblasti farmacie a použití chemických látek k danému účelu. V rámci této výuky se probírají i jednotlivé příklady popisů a patentových nároků z různých oborů. Součástí výuky je i nauka o přípravě podloh k přihlášce topografie polovodičového výrobku, vynálezů týkajících se software a mikrobiologických vynálezů. V návaznosti na zpracování podloh k přihlášce vynálezu se provádí výklad a praktické ukázky ve vztahu k užitným vzorům. Samostatná část se věnuje přípravě přihlášek průmyslových vzorů. Součástí předmětu je i přehled o procesu udělování právní ochrany, především z hlediska správního řízení a z hlediska rozsahu udělované právní ochrany a procesu po udělení právní ochrany, včetně rejstříkové agendy.

Hospodářská politika 

VI. SEMESTR

Řízení před Evropským patentovým úřadem

Úvodní část předmětu vychází z organizační struktury evropského patentového systému, ze zdrojů evropského patentového práva a podmínek právní ochrany vynálezů, jako je novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost, včetně výluk z patentovatelnosti. V rámci nauky o pojmu evropské patentové přihlášky se probírají základní náležitosti evropské patentové přihlášky, počínaje žádostí, popisem vynálezu, patentovými nároky a ostatními náležitostmi, včetně podkladů pro uplatnění mezinárodní priority. Samostatná část se věnuje změnám a opravám v podlohách evropské patentové přihlášky a evropského patentu. Pokud jde o vlastní řízení před Evropským patentovým úřadem je obsah předmětu v této části rozdělen na prvoinstanční řízení a řízení druhoinstanční. V rámci prvoinstančního řízení se probírá první fáze řízení o evropské patentové přihlášce, včetně pojetí přihlašovatele, právo na evropský patent, jazyk podání, zastoupení před Evropským patentovým úřadem, poplatky za evropskou přihlášku a řízení o ní, průzkum přihlášky, rešerše a zveřejnění přihlášky. V rámci druhé fáze se probírají otázky jako je žádost o provedení věcného průzkumu, připomínky třetích osob, ústní jednání, odvolání přihlášky, a rozhodnutí o přihlášce. Ve třetí fázi řízení se věnuje pozornost podání odporu a řízení o něm a zrušení evropského patentu na žádost jeho majitele. V rámci druhoinstančního řízení se probírá funkce stížnostních senátů a řízení o stížnosti. Samostatná část se věnuje procesním otázkám řízení před Evropským patentovým úřadem, jako je otázka lhůt, navrácení do předešlého stavu, přerušení řízení, určení nové lhůty po přerušení řízení. Pozornost se věnuje i rozšíření účinků evropské patentové přihlášky a evropského patentu na území nečlenských států Úmluvy o udělování evropských patentů.

Trestní právo

Trestní právo je povinně volitelným předmětem, jehož zvládnutí pomáhá studentům bakalářských studijních programů „Veřejná správa“ i „Průmyslové vlastnictví“ k lepší orientaci ve způsobech ochrany veřejných i soukromých zájmů fyzických a právnických osob a v orientaci v oblasti trestního řízení. Cílem výuky trestního práva je seznámit studenty s vybranými problémy trestního práva tak, aby v rámci stanovené časové dotace získali základní znalosti a dovednosti při praktickém využívání prostředků trestního práva jako prostředků ultima ratio v manažerské činnosti. Z hlediska trestního práva hmotného je výuka zaměřena zejména na problematiku základů trestní odpovědnosti, pojem a znaky trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost a vybraná ustanovení zvláštní části trestního zákona. Z hlediska trestního práva procesního je akcent kladen na pojem, význam a stadia trestního řízení, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, dokazování a opravné prostředky.

Patentové a známkové informace a rešerše II.

Učivo předmětu poskytuje studujícím přehled o informacích z oblasti průmyslového vlastnictví. Poskytuje základní orientaci v problematice selekčních jazyků, dostupnosti informací a významu práce s informacemi (v papírové a digitální podobě). Součástí výuky jsou praktická cvičení a základní informace o použití databázových jazyků. Výklad zahrnuje informační jednotky produkované našim úřadem, zahraničními patentovými úřady, Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a popřípadě i dalších regionálních úřadů a seskupení v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví. Vychází se ze základních pojmů, jako patentové informace, prameny patentových informací (spisy, přihlášky), doprovodná patentová literatura (věstníky, roční seznamy udělených ochranných dokumentů), minimum patentové dokumentace PCT. Probírají se otázky patentové literatury vybraných zemí a mezinárodních organizací, dále fondy informací o patentech, průmyslových vzorech a ochranných známkách, nosiče patentových informací, porovnání nosičů z hlediska kapacity, ceny a rešeršních možností, perspektivy v oblasti nosičů patentových informací, pořádání patentových informací, selekční jazyky, patentové třídící mezinárodní a národní systémy třídění. Pozornost se věnuje i dalším základním otázkám, jako je strategie zatřiďování technických řešení, třídníky, převodníky, hesláře, systémy pro zatřiďování ochranných známek, systémy pro zatřiďování průmyslových vzorů, patentové a známkové rešerše, jejich význam, rešeršní strategie, základní pravidla syntaxe rešeršního dotazu (operátory Booleovy algebry, proximitní operátory, závorková konvence).

Prosazování práv z průmyslového vlastnictví

Úkolem předmětu je zejména posílení vědomostí posluchačů o právních prostředcích ochrany a prosazování práv k předmětům duševního ,zejména průmyslového vlastnictví, a to jak v oblasti veřejnoprávních prostředků, tak soukromoprávních prostředků. Pokud jde o oblast veřejnoprávních správních prostředků, pozornost bude zaměřována na námitková, zrušovací, určovací a výmazová řízení probíhající před Úřadem průmyslového vlastnictví a na řízení probíhající před jinými státními orgány, jako celními orgány, zejména z hlediska zákona č. 191/1990 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, včetně rozboru pojmů nedovolených padělků a napodobenin a před orgány policejními v přestupkovém řízení. Pokud jde o oblast veřejnoprávních správních prostředků, pozornost bude zaměřována na námitková, zrušovací, určovací a výmazová řízení probíhající před Úřadem průmyslového vlastnictví a na řízení probíhající před jinými státními orgány, jako celními orgány, zejména z hlediska zákona č. 191/1990 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, včetně rozboru pojmů nedovolených padělků a napodobenin a před orgány policejními v přestupkovém řízení. Dále pak bude daná tematika probírána i z hlediska zákona o ochraně spotřebitele a živnostenského zákona, zejména pak pokud jde o klamání spotřebitelů a možností stíhání nedovoleného jednání.

NENÍ VE STUDIJNÍM PLÁNU!!!

Základy ekonomie

Předmět je vzhledem k svému rozsahu pojat jako dvousemestrální a zabývá se rozhodováním o alokaci zdrojů a produkce na základě cen, utvářených v procesu dobrovolné směny mezi výrobci, spotřebiteli, pracovníky a vlastníky výrobních faktorů. Veškerá rozhodování jsou v tržní ekonomice decentralizována (tj. prováděna nezávisle jednotlivci, resp. skupinami jednotlivců, nikoli centrálními plánovači). První semestr je věnován mikroekonomii, v jejímž rámci budou posluchači seznámeni se základními atributy tržního prostředí, s chováním jednotlivých subjektů na trhu. S typy trhů i vznikem rovnovážného, příp. nerovnovážného tržního uspořádání. Pochopí rovněž ekonomické postoje i chování firmy v různých typech konkurenčního prostředí. V průběhu druhého semestru, který bude věnován problematice makroekonomie, studenti poznají druhy makroekonomických agregátů včetně metod stanovení jejich hdnoty. Seznámí se s fungováním více sektorového modelu ekonomiky i s hospodářskými cykly a všemi jeho dopady na společnost. Rovněž jim budou vysvětleny principy hospodářské politiky státu, včetně nástrojů, kterými lze ekonomiku ovlivňovat.

Zastupování v průmyslovém vlastnictví

Cílem kurzu je seznámit studenty s p redpisy a postupy, které využijí p ri príprave na zkoušky a praxi patentového zástupce. Zabývá se hlavními principy zákona o patentových zástupcích a souvisejícími zákony vcetne zákona o advokacii a správního rádu. Podrobne analyzuje principy zastupování pred Úradem prumyslového vlastnictví. Popisuje možnosti odmenování patentových zástupcu, které v soucasnosti nejsou upraveny speciální normou. Srovnává postavení advokátu a patentových zástupcu pri práci s prumyslovým vlastnictvím. Upozornuje na možnosti využití internetu v práci patentového zástupce, zejména ve vztahu zástupce a Úradu prumyslového vlastnictví. Vysvetluje hlavní principy vedení „bezpapírové kanceláre“. V doporucené literature shromažduje aktuální publikace, které muže patentový zástupce využít ve své práci a rovnež uvádí webové adresy, které umožnují nebo ulehcují práci patentovému zástupci.

Sociální politika

Základní problémy sociální politiky jako vědní discipliny i jako praktické činnosti. Pojetí sociální politiky, obsah, význam a cíle sociální politiky, její objekty a subjekty, funkce a nástroje. Principy a východiska sociální politiky, sociální spravedlnost a efektivnost, distribuce a redistribuce příjmů a bohatství ve společnosti a její efekty, konfliktnost zájmů v sociální politice a problém chudoby. Modely sociálních politik, účast státu v sociální politice a problematika fungování welfare státu, sbližování sociálních politik zemí Evropské unie. Sociální politika v procesu transformace a systémové změny při konstituování výkonového typu sociální politiky v České republice. Systém sociálního zabezpečení, jeho vymezení, základní typy a funkce , nová koncepce sociálního zabezpečení. Bytová politika, zdravotní politika, nová zaměstnanost a vzdělávací politika, jejich teoretické koncepty, úlohy a cíle, specifika a aktuální problémy těchto dílčích sociálních politik. Komparace se sociálními politikami zemí Evropské unie.

(pv) = povinně volitelný předmět