Veřejná správa - anotace předmětů

I. SEMESTR

Teorie práva a právní filosofie

Právo jako společenský fenomén zasahuje do lidského života, formuje jej a reguluje. Předmět teorie práva a právní filosofie má posluchače seznámit se základy právní propedeutiky, s různými náhledy na chápání pojmu práva, s právní normativitou a strukturou jednotlivých právních norem, s procesem tvorby práva v obecné rovině, jeho aplikací a v neposlední řadě i s vývojem právního myšlení v jednotlivých epochách lidské historie. Předmět má posluchači uceleně předložit náhled do právního myšlení tak, aby byl schopen v rámci praktických odvětví práva vhodným způsobem interpretovat právní texty.

Dějiny státu a práva

Cílem výuky je přiblížit studentům především základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje, jako dvou základních právních systémů „euroatlantické civilizace". Důraz je kladen především na veřejné právo, přičemž nechybí ani snaha o základní komparativní postižení klíčových ústavních a správních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i právního myšlení a právní filozofie jednotlivých relevantních dějinných etap. Konkrétně tedy výuka začíná stručnou informací o pramenech římského práva, jako pilíře celého evropského kontinentálního právního vývoje, přičemž chronologicky následuje výklad o středověkém a raně novověkém evropském právu. Hlavní důraz je ovšem kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století. Obdobně je zdůrazněn i angloamerický vývoj, v němž právo sehrálo snad ještě významnější úlohu než na kontinentu a bez něhož je společensko-politický vývoj v této oblasti jen stěží pochopitelný. Výklad je uzavřen základní informací o českých právních dějinách a jejich stěžejních právních památkách.

Sociální komunikace a rétorika

Kurz učí, jak prostřednictvím přesvědčivého jazykového projevu spolu s prostředky mimojazykovými dospět k volbě nejlepší alternativy jednání. Umění mluvit a jednat s lidmi zahrnuje nejen otázky obecné rétoriky, ale především problematiku praktické aplikace získaných poznatků – jde o úspěšnost různých druhů jednání, uplatnění logiky a správné argumentace, nonverbální komunikace apod. Pozornost je zaměřena na praktická řečnická cvičení – od dechových, přes rozeznívání hlasu a uvolňovací cvičení, správnou artikulaci až ke cvičení hlasové ohebnosti. Kurz sociální komunikace a rétoriky významnou měrou zvyšuje celkovou kulturnost společenského jednání a chování člověka, rovněž však obsahuje konkrétní návody k dosažení společenské úspěšnosti.

Základy ekonomiky I.

Jde o povinný dvousemestrální předmět, zařazený do prvního ročníku studia. Cílem předmětu je v prvním semestru seznámit studenty s vybranými ekonomickými otázkami, které jsou nezbytné pro pochopení základních souvislostí ve fungování naší společnosti. V žádném případě nejde o vyčerpávající výklad všech ekonomických otázek vzhledem k tomu, že tento studijní obor není oborem ekonomickým. Hlavní probíranou tématikou je rozhodování o alokaci zdrojů a produkce na základě cen, utvářených v procesu směny mezi výrobci, spotřebiteli, pracovníky a vlastníky výrobních faktorů. Studenti se seznámí se základními otázkami mikroekonomie i makroekonomie. Do učiva budou zahrnuty i vybrané problémy hospodářské politiky. Ze všech otázek budou vybrány pouze podstatné poznatky.

Výpočetní technika

Předmět je zaměřen na získání praktických uživatelských dovedností při práci s osobním počítačem. Od počátku akcentuje komunikační a informační roli osobního počítače ve vazbě na Internet s použitím prostředků elektronické pošty a WWW prohlížeče. Posluchači se dále seznámí se třemi základními typy uživatelských aplikací, které představují textový editor (MS Word), tabulkový kalkulátor (MS Excel) a program na přípravu prezentací (MS PowerPoint). Výuka je v rozhodující míře vedena projektovou formou. Posluchačům se nejprve stručně vysvětlí základní postupy práce s určitým typem aplikačního programu. Poté se jim zadají projekty, pro jejichž zpracování nestačí jen využít vysvětlených postupů, ale podle potřeb zadaného projektu jsou vedeni k cílené exploraci daného aplikačního programu a s podporou vyučujícího získávají další potřebné dovednosti. Podle úrovně předchozích znalostí, zájmu studentů a potřeb studijního oboru může vyučující upravit proporce jednotlivých partií obsahu předmětu.

Práce s informačními zdroji

Současným trendem je přesun od studia tištěných publikací k elektronickým informačním zdrojům. Cílem předmětu je získat znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu vyhledávání relevantních informací, zjišťování jejich dostupnosti. Kurz charakterizuje elektronické informační zdroje, jejich hlavní druhy. Studenti se naučí, jak správně vyhledávat a zpracovávat odbornou literaturu, zásady rešeršní strategie, zásady citační etiky a etického využívání informací. Seznámí se s normou ČSN ISO 690 (010197) a ČSN ISO 690-2(01 0197). Kurz se dále zaměří na výklad pojmu „informační gramotnost“, výklad obecných zásad práce s informacemi, s normami, práci s katalogy, bázemi dat a vyhledávání v bázích dat. Významnou součástí kurzu je také seznámení se základními pravidly a postupy při tvorbě odborných referátů a bakalářských prací.

Základy filozofie ve vztahu k sociální práci

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je uvést posluchače do základů filozofie starověku, středověku a novověku ve vztahu k sociální práci. Posluchači si osvojí různorodost filozofických přístupů v jednotlivých historických obdobích. Přednášená látka bude podporovat aplikaci teoretických poznatků do praxe. 

Psychologie, psychopatologie a somatologie

Předmět je zaměřen na propojení teoretických poznatků z psychologie, psychopatologie a psychosomatiky způsobem, aby na základě zmíněné teorie umožnil pochopit praktické využití této problematiky v přístupu k lidem, při chápání vztahů, sociálních zákonitostí, vedení rozhovoru, navazování spolupráce atd.. Předmět má dvě roviny – informační a praktickou, ve smyslu, že probíraná témata jsou provázena jednak praktickými příklady (kazuistiky atd.), dále reflexí zkušeností posluchačů. Snahou předmětu je posunout povědomí o psychice a psychologii od učení se teorii k pochopení této oblasti, jako součásti našeho života, k poznání jak vnímáme vlastní psychiku, jak s ní pracujeme, jak nás ovlivňuje ve vztahu k druhým lidem, ke schopnosti vlastní sebereflexe, která je velmi důležitým profesním nástrojem nejen pro pomáhací profese. Obsahová část je složena z oblasti základů psychologie, s ohledem na využití v profesi, dále psychologie osobnosti z pohledu odlišnosti mezi lidmi, sociální psychologie, dále seznámení s využitím výsledků psychodiagnostiky a možnostmi spolupráce s odbornými pracovišti. Speciální místo má psychologie rodiny. V oblasti psychopatologie se budeme seznamovat s pohledem společnosti na jevy označené za patologické a způsoby zacházení s nimi. Důležitou součástí předmětu jsou praktické rozbory závažných profesních situací, které musí posluchači řešit (s využitím psych. znalostí a dovedností). 

II. SEMESTR

Ústavní právo a základy legislativy

Předmět by měl navázat na poznatky z předmětu „Teorie práva a právní filozofie“, vyučovaného v prvním semestru výuky. Zejména pak rozvinutím znalostí o právním státu, dělbě moci, fungování státního mechanismu a ochrany základních práv. Pozornost bude upřena především na ústavní systém České republiky. Kurz je zaměřen nejenom na teoretický výklad, ale i na praktickou práci s právními předpisy.

Informatika o právu a veřejné správě

Cílem předmětu „Informatika v právu a veřejné správě“ je seznámit studenty a naučit je pracovat se třemi nejpoužívanějšími právními informačními systémy – ASPI, CODEXIS a LEX Galaxy. Studenti se v předmětu naučí pracovat s jednotlivými systémy tak, aby byli připraveni při studiu či ve svém zaměstnání používat jednotlivé systémy a nebyly omezeny při volbě pouze na jeden systém konkrétního dodavatele. Vedle komerčních právních informačních systémů bude kurz zaměřen i na další zdroje, jako je např. přístup k účinné legislativě na Portálu veřejné správy či elektronická podoba Sbírky zákonů publikovaná Ministerstvem vnitra tak, aby studenti mohli vyhledávat i bezplatně poskytované právní informace a naučili se s nimi pracovat. V rámci kurzu budou studenti rovněž seznámeni s možností vyhledávání v nejrůznějších rejstřících a registrech vedených orgány veřejné správy, např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík zástav, rejstříky Úřadu průmyslového vlastnictví aj. Opomenuty nebudou ani další informační zdroje, které mají vazbu na dokumenty EU – systém EUR-LEX, ISAP, LOREG.

Základy ekonomiky II.

Předmět seznamuje studenty se základy podnikové ekonomiky v návaznosti na základy ekonomiky I. Znalosti získané v 1. semestru prohlubuje a prakticky konkretizuje na hospodářskou praxi České republiky. Předmět se věnuje jednotlivým formám podnikání v ČR včetně klasifikace podniků, podmínkám pro založení a vznik podniku, jakožto dalším fázím životního cyklu podniku (růst, stagnace, krize, sanace apod.). Studenti se seznámí s majetkovou a kapitálovou strukturou podniku a její optimalizací, jednotlivými podnikovými činnostmi i specifiky podnikání ve vybraných odvětvích české ekonomiky. Zároveň vytváří tento předmět předpoklady pro další ekonomické a právní předměty ve vyšších ročnících. K dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány přednášky doplněné vhodnými příklady.

Evropská ekonomická integrace

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou a cíli Evropské unie v hospodářské oblasti, s vývojem procesu ekonomické integrace v západní Evropě. Předmět se věnuje tematickým okruhům: cíle a nástroje EU, rozpočet EU, jednotný vnitřní trh, společná zemědělská politika, zahraničně obchodní politika, strukturální politika, sociální politika a monetární politika, EMU.

Základy sociální politiky

Sociální politika a její společenské role je úvodní kapitolou studia sociální politiky. Vazba sociální politiky k pojmu veřejná politika a nastínění sociálních problémů z různých perspektiv pokládá základy k debatě o sociálním státu a jeho režimech. Sociální stát, jeho vznik a historie pokládají základy k porozumění tzv. krizi sociálního státu v poslední čtvrtině 20. století. V další části jsou probírány základní oblasti a nástroje sociální politiky. Je nastíněna základní aréna pro fungování sociálního státu, tedy prostor, jež vymezuje trh, stát a konečně občanský sektor. Jsou zmíněny obecné silné a slabé stránky těchto prvků veřejné a sociální politiky. Je podána základní charakteristika klíčových aktérů sociální politiky.

Vývoj evropské spolupráce a integrace

Sociální komunikace a rétorika

Politologie (pv)

V předmětu se posluchači seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu politiky. Kurz věnuje pozornost hlavním oblastem zájmu politické vědy, jako je teorie státu, typologie politických režimů, teorie politických stran a volebních systémů. V dalších částech kurzu se budeme zabývat otázkami politické kultury, vlivu zájmových skupin na politické rozhodování, teorii a praxi exekutivy a legislativy, a principům byrokracie v demokratickém státě.

Ústavní vývoj v USA (pv)

Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům podrobné informace o ústavním vývoji USA v širším kontextu amerického společenského vývoje. Důležitá je přitom i metodika výuky předmětu, která podobně jako v USA (Socratic method of teaching) vychází z rozboru konkrétních historických pramenů (materiály jsou v českém překladu obsaženy v učebnici „Dějiny angloamerického práva“ – viz „základní literatura“). Zcela konkrétně pak tyto prameny zrcadlí americký ústavní vývoj od koloniálních počátků až po současnost, se zvláštním důrazem na největší krizi Unie v 19. Století vrcholící občanskou válkou a na roli Nejvyššího soudu USA jako garanta americké ústavnosti. V tomto smyslu je nemalá pozornost věnována i metodice interpretace federální ústavy, včetně rozboru současných teorií, které se k této problematice vztahují.

Etika, etiketa a boj s diskriminací ve veřejné správě (pv)

Cílem kurzu je na půdoryse evropských hodnot vyjasnit roli etiky veřejné správy, a to jak po stránce strukturální (s ohledem na fungování společnosti) tak po stránce individuální (předpoklady morálního jednání individua). Rozlišení různých typů sociálních vztahů (společnost, společenství, organizace) umožňuje vyjasnit rozdílné požadavky na komunikaci a sociální integraci. Odstraňování diskriminace jako etický a politický postulát.

Psychologie osobnosti (pv)

Psychologie osobnosti patří k základním oblastem psychologického zkoumání. Předmět podává studentům přehled některých témat tohoto oboru. Zprostředkovává také různé přístupy psychologie osobnosti včetně jejich aplikací. Psychologie osobnosti zkoumá individuální odlišnosti i společné znaky všech lidí. Její užití zasahuje prakticky do všech oblastí lidského konání. Předmět by měl studentům poskytnout nejen znalosti z psychologie osobnosti, ale i ukázat jejich návaznost v nepsychologických disciplínách. Proto jsou do něho zařazena aktuální témata jako osobnost a tělo, dynamika osobnosti či změna osobnosti.

Sociální služby (pv)

Terénní sociální práce (pv)

Zdravotní a zdravotně sociální péče (pv)

Cílem kurzu je seznámit studenty nejdříve se základními pojmy v oblasti zdraví, zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotně sociální péče. Cílem kurzu je dále pochopení fungování systémů zdravotnictví, financování zdravotní péče a zdravotně sociální péče. Umožnění ekonomického vhledu na jevy a procesy, které se v uvedených oblastech odehrávají. Dále pochopení současných a budoucích změn, které probíhají a budou probíhat v souvislosti s členstvím ČR v EU, v souvislosti s probíhajících reformou zdravotnictví, v souvislosti s demografickým vývojem a v důsledku inovací a rozvoje technologií. Kurz se věnuje vysvětlení postavení resortu zdravotnictví z hlediska jeho významu pro národní hospodářství a okolnostem determinujícím zdraví populace, modelů a forem financování zdravotní péče a zdravotně sociální péče. Rozebrány budou modely financování zdravotní péče v USA, Velké Británii, Německu a v dalších zemích EU. Výuka v kurzu bude zahrnovat vysvětlení vlivů, které vytváří poptávku a nabídku zdravotní péče. Zaměří se na vysvětlení principů pojištění a zdravotního pojištění. Kurz krátce shrne současně probíhající reformu zdravotní péče a dotkne se i předchozích pokusů o reformu zdravotnictví v ČR. Část kurzu bude věnována zdravotní péči poskytované dlouhodobě nemocným a seniorům a zdravotně sociální péči, která je poskytována ve zdravotnických zařízeních, pobytových zařízeních sociálních služeb a v ambulantních a terénních službách.

III. SEMESTR

Základy občanského práva

Jedná se o stěžejní právní předmět. Občanské právo hmotné se řadí mezi nejdůležitější právní disciplínu. Cílem je seznámit studenty se základními stavebními pilíři práva, na které pak navazují další právní odvětví. Jde o předmět natolik zajímavý a důležitý, že jeho hlavním cílem je objasnit základní myšlenky našeho práva, naučit posluchače se správně právně vyjadřovat, logicky posuzovat právo v jeho širších souvislostech, s cílem, aby právu bylo porozuměno. V rámci výuky bude kladen důraz na propojení teorie a praxe. Studenti sami budou posuzovat vzorové případy k dané problematice, hledat správná řešení, budou nuceni zjišťovat podstatné informace, aby řádně mohli daný případ právně posoudit.

Pracovní právo

Jedná se o předmět předpokládající, že posluchači mají v bakalářském studiu již zvládnutou teorii práva a mají základní znalosti z občanského práva. Úkolem předmětu je pochopit specifické postavení pracovního práva jakožto odvětví práva soukromého s úzkým vztahem k právu občanskému a se silnou ingerencí prvku veřejnoprávní kogentní úpravy. Úkolem pracovního práva je nejen historicky vzniklá potřeba chránit zaměstnance jakožto slabší stranu pracovního vztahu. Moderní pracovního právo vytváří právní podmínky pro fungování trhu práce. Vedle individuálního pracovního práva se studenti seznámí i s úpravou účasti zaměstnanců a jejich organizací a orgánu na řízení podniku. Úkolem předmětu bude i seznámit studenty se základními instituty sociálního zabezpečení a jejich vztahu k právu pracovnímu, ale i správnímu a finančnímu. V bakalářském studiu tak bude vytvořen nezbytný teoretický základ pro pochopení fungování pracovně právních vztahu jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů.

Teorie a dějiny veřejné správy

Výklad vychází ze základních pojmů teorie veřejné správy, charakterizuje zejména veřejnou správu, státní správu, územní samosprávu, zájmovou samosprávu. Objasňují se dále základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR. V souvislosti s tím je věnována pozornost vzniku a vývoji správní nauky. Předmětem výuky jsou dále otázky demokratické transformace, reforem a modernizace veřejné správy. Dále jsou předmětem výkladu veřejné úkoly a jejich vztah k organizaci veřejné správy, typy a druhy organizace veřejné správy a její principy. Základní rysy organizace veřejné správy v ČR. Zvláštní pozornost je věnována procesu rozhodování ve veřejné správě, druhu a typu rozhodování. Dále jde o analýzu veřejného sektoru, majetkové, finanční a rozpočtové zajištění veřejné správy, formy veřejného majetku, spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pozornost je dále věnována personálu veřejné správy, statutu úředníků státní správy a územní samosprávy, personálnímu managementu a současným tendencím ve vývoji postavení veřejných zaměstnanců v demokratických zemích. Předmětem výuky je také analýza vrchnostenské, zásahové správy a správních sankcí. Kurz je zakončen výkladem o aktuálních otázkách vývoje veřejné správy v ČR, o otázkách zvyšování kvality veřejné správy a zásadách „dobré správy“ (good governance).

Mezinárodní právo veřejné

Výuka zahrnuje všechny podstatné otázky obecné části mezinárodního práva veřejného, snaží se vysvětlit všechny důležité pojmy a objasnit zvláštnosti předmětu mezinárodního práva veřejného ve vztahu k ostatním právním disciplinám. Zároveň s tím však poukazuje na stále rozsáhlejší ingerenci mezinárodního práva do vnitrostátní právní sféry a seznamuje posluchače se styčnými body mezi vnitrostátním a mezinárodním právem. V této souvislosti je akcent kladen na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva, zejména na otázky, jakým způsobem státy zajišťují plnění svých mezinárodněprávních závazku a implementaci a řádnou aplikaci mezinárodního práva vnitrostátními legislativními, výkonnými i soudními orgány. V rámci výkladu je rovněž rozebrán vztah mezinárodního práva a mezinárodní politiky, mezinárodní morálky, mezinárodní zvyklosti a mezinárodní zdvořilosti. Výklad se dále zabývá základy platnosti mezinárodního práva a sankcemi v mezinárodním právu, subjekty a prameny mezinárodního práva veřejného, mezinárodněprávní odpovědností, řešením sporů a donucovacími prostředky v mezinárodním právu. Součástí kursu je také seznámení studentů s jednotlivými odvětvími mezinárodního práva.

Právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí

Výklad je strukturován do dvou základních bloků: právního a ekonomického. Právní blok vychází z nezastupitelné role legislativy při realizaci cílů politiky životního prostředí. Charakterizuje právo životního prostředí ČR jako hraniční právní odvětví, které je na pomezí práva veřejného a práva soukromého s tím, že přesah do práva veřejného je výraznější. Vazby environmentální legislativy na správní právo a další právní odvětví. Vývoj práva životního prostředí v ČR, jeho systém a kritické hodnocení. Výkon veřejné správy v oblasti životního prostředí, vývoj pravomocí a odpovědnosti orgánů státní správy životního prostředí v ČR. Právo životního prostředí Evropského společenství, jeho prameny a vazba na národní právo. Mezinárodní právo životního prostředí, zejména mezinárodní environmentální smlouvy a jejich vazba na národní právo ČR. Ekonomický blok charakterizuje přístupy ekonomické teorie k ochraně životního prostředí, její hlavní pojmy a kategorie, včetně možností ekonomického oceňování v této oblasti. Výklad mikroekonomických souvislostí ochrany životního prostředí analyzuje především nástroje, ovlivňující ekologické chování podnikové sféry. V rámci makroekonomických souvislosti ochrany životního prostředí je zkoumána jeho vazba na ekonomický růst, zaměstnanost, cenovou stabilitu (míru inflace) a mezinárodní obchod.

Sociologie

Cílem předmětu je dosažení znalosti studentů sociologie jako teoretické i empirické vědy. Obsahem je objasnění základní sociologických paradigmat, pojmů a souvislostí. Studenti budou vedeni k porozumění významu sociologie v občanské společnosti.

Český politický systém (pv)

První polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa. Druhá část kurzu se bude věnovat fungování současného politického systému České republiky, principu dělby moci

Sociální psychologie (pv)

Předmět Sociální psychologie zahrnuje přehled základních témat oboru současně s jejich souvislostmi v dalších odvětvích psychologie. Témata by měla umožnit studentům dobrou orientaci v sociálně psychologické problematice. Předmět nabízí studentům základy současné sociální psychologie a zároveň jim zprostředkovává možnost použít tyto poznatky v jejich profesionálním i osobním životě. Témata mohou studentům přinést potřebné odlišení odborného pohledu od běžného, laického.

Dějiny evropského myšlení (pv)

Standardy kvality sociálních služeb (pv)

Moderní metody sociální práce (pv)

Poznatkovým cílem kurzu je seznámit se s hlavními čtyřmi metodami oboru. Cíle podporující kompetence jsou tyto: Naučit studenty hodnotit klientovy potřeby, hodnotit funkčnost rodiny, plánovat práci s jednotlivcem a s rodinou. Vedle toho si student zkusí konstrukci komunitního programu.

Etika sociální práce (pv)

Předmět etika jako jedna z filozofických kategorií by měla studenty seznámit se základními etickými kategoriemi a správným uspořádáním lidských skutků na základě rozumových pravidel. Studium etiky by mělo studentům objevit podle čeho poznají, zda je jejich jednání v souladu s mravními pravidly, nebo jim odporují. Cílem tohoto semestrálního kurzu je uvést posluchače do základů nauky o člověku a etických dimenzí myslitelů /Platóna, Aristotela, Epikura, Akvinského, Spinozy, Benthama, Milla, Kanta, Herdera/ a umožnit jim srovnat vlastní etické hodnoty s etickými hodnotami klasiků i současných autorů, sami zhodnotí, jak dalece jsou pro ně jejich etická pravidla přitažlivá v souvislosti s jeho profesí Přednášky budou podporovat aplikaci získaných teoretických poznatků do praxe.

Komparace moderních demokracií (pv)

Veřejná ekonomika (pv)

Předmět seznamuje studenty s potřebou a strukturou státních zásahů, s problematikou tržního a vládního selhání, se způsoby zabezpečování veřejných státků v rámci veřejného i soukromého sektoru, se základy řízení, organizace, financování veřejného sektoru. Navazuje na znalosti ze základních ekonomických disciplín (makro i mikroekonomie), které dále prohlubuje a rozvíjí s cílem přiblížit studentům základní principy ekonomiky veřejného sektoru. Důraz bude kladen na aktuální problematiku veřejné ekonomiky v ČR, vládních i nevládních neziskových organizací v ČR. Studenti budou schopni orientovat se v základních otázkách hospodaření a financování veřejného sektoru.

Marketing a média ve veřejné správě (pv)

Filmem o etnických konfliktech (pv)

IV. SEMESTR

Správní právo I 

Předkládaný předmět navazuje na základní právní předměty bakalářského studia, především „Teorii práva a právní filozofii“ a „Ústavní právo a základy legislativy“. Úkolem kurzu je pochopit důležité instituty správního práva a vazby mezi správním právem a dalšími odvětvími práva veřejného. Správní právo I se soustřeďuje především na instituty tvořící obecnou část správního práva. Vysvětluje pojem veřejná správa, správně právní vztahy, právní aspekty organizace veřejné správy. Výklad je dále zaměřen na formy činnosti veřejné správy a v jejich rámci především na právní úpravu správního řízení.

Právo sociálního zabezpečení

Kurz se věnuje právní úpravě sociálního zabezpečení v České republice, a to především právnímu postavení zaměstnanců v nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění. Zabývá se také povinnostmi zaměstnavatelů ve výše zmíněných systémech sociálního zabezpečení a organizací sociálního pojištění. Důraz je kladen na interaktivní formu přednášek.

Obchodní právo

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy obchodního práva. Jeho rozsah je rozšířen o stručné otázky obchodního práva ES a právní úpravy společností občanského práva, společností veřejného práva a majetku státu. Studenti by měli tento předmět dobře nastudovat, protože spolu s občanským právem je základem práva soukromého a tvoří základní znalosti právníka. Proto kurz má kromě testu i ústní zkoušku a praktickou semestrální práci – vypracování obchodní smlouvy. Zdůrazňována je praktická aplikace práva do konkrétních smluv i do funkcí jejich jednotlivých ustanovení. Kurz je zaměřen na obecné otázky pojetí obchodního práva, jeho vývoj na území ČR i ve světě v různých typech právní kultury, na vymezení pojmů podnik a podnikatel. Do kurzu je zařazeno i živnostenské právo, ač se jedná o právo veřejné, ale je k podnikání zcela zásadní, a proto bylo zařazeno do tohoto kurzu a ne do práva správního. Naopak není součástí tohoto kurzu právo insolvenční (je součástí civilního práva procesního) a právo soutěžní a veřejných zakázek (je to samostatný kurz), právo duševního vlastnictví (také je to samostatný kurz) ani právo cenných papírů (i to je samostatný kurz). Tradičně není součástí tohoto kurzu právo daňové, protože to je vždy součástí práva finančního a samostatného kurzu a ani právo pracovní, jež také je samostatný kurz. Naopak, v tomto kurzu se probírají i základy mezinárodního práva soukromého. Praktické pojetí kurzu se promítá do semestrálního úkolu - způsobu vypracování smlouvy, v níž se vždy střetnou 2 dvojice studentů a mají za úkol do jejího textu prosadit pro svou stranu výhodné podmínky a pak je zdůvodnit vyučujícímu při zkoušce.

Evropské právo

Výklad je zaměřen na objasnění základních pojmů, institutů a principů práva Evropské unie a jeho vztahu k právu mezinárodnímu a právu členských států, se zvláštním zřetelem k České republice. Navazuje na předměty „Vývoj evropské spolupráce a integrace" a „Evropská ekonomická integrace" bakalářského studia.

Základy civilního práva procesního

Civilní právo procesní je soubor právních norem, které upravují občanskoprávní soudní řízení, rozhodčí řízení a insolvenční řízení, tzn. vztahy vznikající v důsledku postupu soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům.

Teorie veřejné správy a právních učení

Veřejná ekonomika (pv)

Sociální ekonomika (pv)

Základy rodinného práva (pv)

Cílem úvodní části předmětu je seznámit studenty s obecnou částí rodinného práva, které je právem soukromým, promítají se však do něj i veřejnoprávní prvky. Právní úprava vztahů v rodině, v manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi byla historicky vždy důležitou součástí našeho právního řádu. Rodinně právní vztahy byly méně poplatné politickým a ekonomickým změnám než v jiných právních oblastech. V obecné rovině lze rodinné právo vymezit jako souhrn právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy. V právních předpisech nenalezneme definici rodiny. Výklad je rovněž zaměřen na sociálně-právní ochranu dětí. Na rozdíl od úpravy rodinně právních vztahů patří do odvětví veřejného práva. Sociálně-právní ochrana dětí má v České republice svoji dlouholetou tradici.

Anglické právo (pv)

Personální politika (pv)

Dějiny evropského myšlení (pv)

Domácí násilí, prevence týrání a zneužívání osob (pv)

American National Security Law (pv)

Sebeobrana - práce s obtížně zvladatelnými jedinci (pv)

Studijní předmět je určenvšem pracovníkům, kteří při své práci přicházejí do přímého kontaktu s klienty sociálních služeb. Koncepce je vytvořena v souladu s novým zákonem o sociálních službách. Cílem předmětuje sjednocení informací, znalostí a dovedností v přístupu všech pracovníků k problematickému klientovi tak, aby případný fyzický kontakt byl maximálně šetrný bez ohrožení jak klienta sociálních služeb, tak zaměstnanců. Důraz je kladen především na včasné preventivní opatření, rozpoznání a správné vyhodnocení možného konfliktu, snížení napětí a s tímto spojenou následnou dokumentaci. Dle času ukázky dokumentů MPSV k této problematice pro APPRCH:

  • Transformace ústavní sociální péče
  • Bez klecí aneb dobrá praxe

Mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv a práv dítěte (pv)

Předmět se zabývá rozborem nejdůležitějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, se zvláštním zaměřením na smlouvy určené na ochranu práv a zájmů dětí. Studenti obdrží informace o typech mezinárodních smluv, jejich obsahu a účelu. Pozornost bude věnována rovněž mechanismu vnitrostátního provádění mezinárodních smluv a způsobu jejich promítnutí do právního řádu České republiky.

V. SEMESTR

Správní právo II

Kurz Správní právo II bezprostředně navazuje na předmět Správní právo I. Soustřeďuje se na správní trestání, další vybrané formy činnosti ve veřejné správě, právní záruky zákonnosti ve veřejné správě a odpovědnost za škodu při výkonu veřejné správy. Velká pozornost je věnována vazbám mezi veřejnou správou a soudnictvím, zejména správním soudnictvím.

Finanční právo

Cílem úvodní části předmětu je seznámit studenty s obecnou částí finančního práva, tj. s pojmy finance, finanční vztahy, finanční činnost i se samotným pojmem finanční právo, s prameny, postavením a systémem finančního práva. Výklad je rovněž zaměřen na finančněprávní vztahy s důrazem na subjekty těchto vztahů. V rámci zvláštní části finančního práva jsou pak předmětem podrobnějšího výkladu jednotlivé oblasti finančního práva, a to rozpočtové právo včetně fondovního hospodaření a rozpočtového procesu, daňové a poplatkové právo včetně práva procesního (daňový řád), celní právo, právo měnové, devizové a konečně právo finančního trhu. Výklad daňového práva je doplněn o řešení příkladů z praxe. Studenti získají absolvováním předmětu přehled o pramenech finančního práva vnitrostátního i mezinárodního původu a jejich vzájemných vazbách a přehled o jednotlivých právních institutech spadajících do oblasti finančního práva.

Soutěžní právo

Cílem kursu je seznámit studenty se dvěma částmi soutěžního práva – s právem kartelovým (antimonopolním) a s právem nekalosoutěžním a reklamním, a to s českým i evropským (s právem EU). Studenti se mají naučit nejen znát systém právní úpravy obou částí, ale též hlavní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikáty ESD ve věcech kartelového práva, veřejné podpory a veřejných zakázek, dále teorie hospodářské soutěže s dopadem do pojetí právní regulace, ale i současné a prvorepublikové judikáty českých soudů ve věcech nekalosoutěžních, orgánů dozoru ve věcech reklamy a ochrany spotřebitele i nálezy Arbitrážní komise Rady pro reklamu v otázkách etické samoregulace. Jedná se tedy o vrcholně praktické pojetí, součástí výuky je i dobrovolná návštěva soudního přelíčení u Vrchního soudu v Praze. K tomu jsou studenti vybaveni elektronickými zdroji, powerpointovými prezentacemi prof. Boháčka a učebními pomůckami, uvedenými v seznamu literatury.

Statistika ve veřejné správě

Statistika je užitečným a nezbytným nástrojem sociálně-ekonomické analýzy. Jejím základem se historicky stala politická aritmetika a počet pravděpodobnosti. Zabývá se hromadnými jevy, které se snaží kvantitativně postihnout matematickými charakteristikami a vyjádřit je souhrnným způsobem. Kdo jsme, odkud a kam jdeme, jak se přitom proměňujeme, co nás ovlivňuje? Zhruba na tyto základní otázky se snaží sociálně-ekonomická statistika dát odpovědi – už Pythagoras přece prohlásil: „Základem všeho je číslo.“ Jednou z nejstarších disciplin v tomto rámci se stala demografická statistika, zkoumající stav a vývoj populace, především pro potřeby daňové a vojenské. S rozvojem průmyslové výroby, obchodu a finančnictví se metody a nástroje statistiky začaly stále více uplatňovat také v organizaci a řízení výroby, resp. v podnikání – postupně vzniká ekonomická statistika, která se zasloužila o vymezení a standardizaci mnoha pojmů do podoby ukazatelů, nejrůznějších ekonomických, finančních a sociálních veličin.

Duševní vlastnictví (pv)

Hospodářská politika (pv)

Předmět seznamuje studenty se stěžejními poznatky z oblasti teorie hospodářské politiky, zaměřuje se na základní typy hospodářské politiky v rozdělení na makroekonomickou a mikroekonomickou hospodářskou politiku s cílem specifikovat nástroje a cíle těchto politik a problémy jejich realizace. Důraz bude kladen na aktuální problematiku praktické tvorby a realizace hospodářské politiky v České republice včetně její koordinace s hospodářskou politikou Evropské unie. Studenti budou schopni orientovat se v základních otázkách hospodářské politiky a získají stěžejní informace o její praktické realizaci.

Veřejné stavební právo (pv)

Trestní právo (pv)

Předmět „Trestní právo“ se zabývá výkladem trestního práva hmotného–obecné části, tedy základních zásad a institutů, působnosti trestního zákona, podmínek trestní odpovědnosti a následků trestných činů a provinění. Výklad zvláštní části trestního zákona pak zahrnuje jednotlivé skutkové podstaty trestných činů. Trestní právo procesní vymezuje postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, rozhodování o nich a výkon rozhodnutí.

Evropské a mezinárodní právo týkající se sociální péče a sociální práce (pv)

Právní aspekty sociálně-právní ochrany (pv)

Ústavní a mezinárodněprávní základ sociálně-právní ochrany dětí, principy sociálně-právní ochrany, právní úprava, orgány, které sociálně-právní ochranu poskytují, postavení nevládních organizací, možnost jejich působení v této oblasti, kterým dětem se sociálně-právní ochrana poskytuje, působnost orgánů sociálně-právní ochrany, opatření na ochranu dětí, práva a povinnosti rodičů při poskytování sociálně-právní ochrany, zajištění náhradní výchovy, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, zřizování a provoz zařízení sociálně-právní ochrany, přestupky a správní delikty v oblasti sociálně-právní ochrany.

Sociální ekonomika (pv)

Cílem předmětu je seznámení s koncepcí sociální ekonomiky a se sociálními podniky v zahraničí, zejména v Evropské unii. Analýza předpokladů v české ekonomice pro sociální ekonomiku, současné podmínky pro vznik sociálních podniků.

Personální politika (pv)

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou personální politiky jako vědní discipliny a praktické činnosti. Pozornost bude věnována úloze personální práce v organizaci, vytváření pracovních míst, metodám získávání pracovníků, jejich výběrů, přijímání a orientaci. Dále smyslu, úkolům a postavení personálního plánování v činnosti organizace. Kurz je současně zaměřen na vlastní řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, jejich odměňování, rozmisťování, případně propuštění a na rozvojové funkce personální politiky, jako je řešení pracovních vztahů, procesy vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci a péči o pracovníky.

VI. SEMESTR

Management ve veřejné správě

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické a praktické základy manažerských aktivit (základní manažerské dovednosti) pro výkon na nižším a středním stupni řízení ve veřejné správě. Studenti si osvojí základní principy, nástroje a techniky manažerské činnosti v souladu se současnými teoretickými a praktickými poznatky vykonávání manažerské práce v podmínkách veřejné správy.

Finanční účetnictví

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a smyslem vedení účetnictví pro získání odpovídajících informací o dané účetní jednotce. Studenti by se měli naučit využívat získané informace pro hodnocení situace dané firmy. Proto se seznámí zejména s funkcí účetnictví na úrovni řízení podnikatelských subjektů, zvláště pak s problematikou účetních výkazů, s finanční analýzou a řízením podniku a s využitím informací poskytovaných účetnictvím pro řízení podniku (firmy). Ke splnění cíle bude využito poznání podstaty účetních případů z vybraných oblastí účetnictví. Pozornost bude věnována i vazbě mezi účetnictvím a zdaňováním výsledku hospodaření firmy.

Státnicový seminář ze správního práva a teorie veřejné správy

Cílem státnicového semináře je v retrospektivě shrnout poznatky ze správního práva a teorie veřejné správy a dále je prohloubit. Hlavní metodou práce je aplikování získaných teoretických znalostí na praxi formou řešení případových studií, prezentace referátů a diskuse se studenty na probírané téma. Kurz je veden interaktivní formou. Studenti v průběhu semináře používají platné právní předpisy, další dokumenty, zapojují je do řešení případových studií apod.

Finanční instituce a veřejné finance (pv)

Finance územní samosprávy (pv)

Komparace moderních demokracií (pv)

Neziskové organizace (pv)

Cílem předmětu je dosažení znalosti studentů českého neziskového sektoru v evropských souvislostech. Obsahem je vysvětlení úlohy neziskových organizací v národním hospodářství, společenských, legislativních a ekonomických podmínek po roce 1989, seznámení se specifickým postavením a rolemi neziskových organizací.

Mediální právo (pv)

Sociologie veřejné správy (pv)

Vybrané aspekty přestupkového práva (pv)

Kurz Vybrané aspekty přestupkového práva je určen studentům bakalářského studia, kteří již mají zkoušku ze správního práva. Účelem je poskytnout důležité poznatky o správním trestání v rozsahu právní úpravy přestupků. Kurz bude zaměřen nejen na obecnou a zvláštní část zákona o přestupcích, ale především na řízení o přestupcích, respektive na jeho odlišnosti od správního řádu.

Sociální marketing a management (pv)

Cílem předmětu je získání základního přehledu o marketingu jako konkrétní filozofii podnikání orientované na trh. Seznámení s pojetím sociálního marketingu a zaměření se na marketing v netržním prostředí.

(pv) = povinně volitelný předmět