Pracovní stáže pro zdravotně postižené

Projekt „Pracovní stáže pro zdravotně postižené“ byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37244
Název projektu: Pracovní stáže pro zdravotně postižené
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace: 31. 10. 2015
Partner projektu: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Stručný popis průběhu realizace projektu

Cílem projektu bylo přispět k odbourávání bariér v přístupu na trh práce a zvýšit dostupnosti zaměstnání/sebezaměstnání pro 20 osob se zdravotním postižením. Tohoto cíle bylo dosaženo:

  • bilanční diagnostikou, v jejímž rámci byly vypracovány individuální kariérní plány účastníku projektu s důrazem na rozvoj potenciality každého jednotlivce a překonání bariér při hledání pracovního uplatnění
  • pracovním tréninkem, který umožnil osvojit si dostatečně pracovní návyky bud ještě neosvojené (studenti těsně před absolvováním) nebo změněné následkem úrazu/ onemocněním

Zároveň došlo ke zvýšení povědomí zaměstnavatelů o specificích OZP v začleňování na trh práce zapojením OZP na reálných pracovištích.

Dosažené cíle projektu

Pracovní stáže byly realizovány na 18 pracovištích a zapojilo se do nich aktivně 22 osob. V době zpracovávání této informace pokračovalo 18 osob po ukončení projektu na pracovištích, kde probíhala jejich pracovní stáž, případně na pracovištích jiných, jelikož získali motivaci a zkušenosti pro další uplatnění na trhu práce.
Pro 22 osob byly vytvořeny kariérní plány v rámci procesu bilanční diagnostiky.

Zpětná vazba od cílových skupin

Pozitivní zpětnou vazbou ze strany cílové skupiny ukazuje fakt, že žádná pracovní stáž nebyla ukončena v průběhu realizace projektu, a že v době zpracování této zprávy pokračuje 18 z 22 osob na tréninkových pracovištích, případně u jiných zaměstnavatelů, jelikož získali motivaci a zkušenosti pro další uplatnění na trhu práce.

Zdrojem zpětné vazby byla i aktivita Bilanční diagnostiky, ze které ze strany cílové skupiny vyplynulo, že mnozí jsou schopni získat i vysokoškolské vzdělání, ale vzhledem k nedostatku sebevědomí a velmi nízkému sebehodnocení se výrazně zhoršují jejich možnosti na pracovní uplatnění.

Vyšetřením bylo dále zjištěno, že někteří stážisté jsou velmi citliví vůči vnějšímu stresu, chronické stresory jako dlouhodobá tělesná nemoc nebo rodinný nesoulad nepříznivě ovlivnily jejich psychický stav. Celkově můžeme říci, že nemoc, ale i nepříznivé životní události jsou spojeny s příznaky smutné nálady, depresivního prožívání, u některých i nedostatek zájmu i o činnosti, které dříve vykonávali.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Název ukazatelePlánovaná hodnotaDosažená hodnota
Počet podpořených osob - celkem 25 36
Počet úspěšně podpořených osob 20 22