Ukončené projekty

Patent na rozum

Projekt Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia, který je financován Úřadem pro harmonizace na vnitřním trhu (OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET), slouží ke zvýšení znalostí o duševním vlastnictví. Cílem projektu je informovat veřejnost o nebezpečích padělání a pirátství a roli duševního vlastnictví na naše každodenní činnosti.

Innovation of Media Studies Program at Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou univerzitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Department of Journalism and Media Studies) realizují projekt zaměřený na inovaci studijního programu Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha v bakalářském a magisterském stupni.

PRACOVNÍ STÁŽE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Projekt „Pracovní stáže pro zdravotně postižené“ byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

The transition of physically handicapped graduates to the labour market

Metropolitní univerzitě Praha ve spolupráci s Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (NTNU) realizují projekt zaměřený na uplatnění studentů s primárně tělesným postižením na trhu práce. Projekt byl podpořen v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“) a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně. Za obsah a cíle projektu ručí výhradně realizátor projektu, nikoliv DZS a Kancelář finančních mechanismů.

Projekt v rámci programu Leonardo da Vinci (PLM) "Gate to Prestigious Jobs 2013"

Na MUP byl v květnu 2015 ukončen projekt Leonardo da Vinci pod názvem „Gate to Prestigious Jobs 2013“, který úspěšně navázal na předchozí projekt s totožným zaměřením. Cílem dvouletého projektu bylo usnadnit absolventům MUP získat praxi v zahraničí a lépe se tak připravit na budoucí stálé zaměstnání ať už v ČR nebo na pracovním trhu ve světě. Této možnosti využilo 13 absolventů MUP převážně z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a stáže absolvovali v 6 partnerských organizacích v Belgii, Litvě a Španělsku. Účastníci absolventských stáží byli s průběhem mobility velmi spokojeni, více informací o jejich zkušenostech se můžete dočíst na www.imup.cz. Projekt Leonardo nebude na MUP dále pokračovat, účastnit se na stáži jako absolvent mohou nově zájemci již v rámci programu Erasmus+.

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Projekt „Pracovní místa pro zdravotně postižené“ byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí - RESAREAS

Cílem projektu je vytvoření otevřené sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí, která umožní propojení a spolupráci předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféře.

Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou

Katedra mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity realizují projekt „Zvyšování mediální gramotnosti v ČR“ aneb média pod lupou, který je určen všem zájemcům z řad veřejnosti.

Projekt v rámci programu Leonardo da Vinci (PLM) "Gate to Prestigious Jobs 2011"

V období srpen 2011 až květen 2013 byl na MUP realizován projekt v rámci programu LLP/Leonardo da Vinci „Gate to Prestigious Jobs 2011“. Cíle tohoto projektu plně odpovídají cíli Programu celoživotního učení: "Podporovat vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než VŠ úrovni a jejich vzdělávání, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších".

Learning about EU at the secondary schools in broader region of West Bohemia

Hlavním cílem projektu je zvýšení základních znalostí o evropském integračním procesu a Evropské unii mezi pedagogy a studenty středních škol Plzeňského, Karlovarského a severní části Jihočeského kraje.

Směrem k specializovanějšímu Evropskému referenčnímu rámci a (sebe)hodnocení jazykovych kompetencí

Vítejte na stránkách mezinárodního projektu “Směrem k specializovanějšímu Evropskému referenčnímu rámci a (sebe)hodnocení jazykovych kompetencí”. Tento projekt patří do programu Grundtvig, který je součástí evropského programu celoživotního učení – aktivita Projekt partnerství, která podporuje vzdělávání a zvyšování odbornosti v Evropě. Tento dvouletý projekt (2010 – 2012) koordinuje Metropolitní univerzita Praha (Česká republika) a je realizován ve spolupráci s Academy of Economic Studies v Bukurešti (Rumunsko) a Technickou univerzitou v Košicích (Slovenská republika).

Čeština pro cizince formou blended learningu

Program: Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

Pracovní trénink pro zdravotně postižené

Hlavním cílem projektu je přispět k odbourávání bariér v přístupu na trh práce, resp. zvýšení dostupnosti zaměstnání pro 50 osob se zdravotním postižením.

Vytvoření Denního centra MUP

Vytvoření Denního centra MUP v Praze 3 pro zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání handicapovaných a poradenských služeb spojených se studiem.

Projekt JPD 3

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Podpora vzdělávání nadaných dětí cizinců žijících na území hl. m. Prahy

Program: Celoměstská podpora vzdělanosti - Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Podpora vzdělávání nadaných handicapovaných studentů

Program: Celoměstská podpora vzdělanosti - Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Rozšíření učebnice a pracovních listů pro výuku češtiny cizinců a jejich tisk

Program: Programy na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Denní centrum MUP pro studenty s handicapem

vybavení studovny denním tiskem a odbornými periodiky

Sociální ekonomika v ČR

EQUAL

Vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků Denního centra pro vysokoškolské studenty s handicapem

Magistrát hl.m. Prahy

Zavedení výuky českého jazyka pro cizince a postupné zřízení katedry českého jazyk pro cizinců

MUP založila Oddělení českého jazyka pro cizince (jako součást Katedry cizích jazyků), které zahájilo výuku českého jazyka. Chceme pomoci našim zahraničním studentům překonat co nejrychleji a účinně jazykovou bariéru při vzdělávání na naší škole.

Denní centrum MUP pro studenty s handicapem – osobní asistence poskytovaná studentům s handicapem

Městská část Praha 10

Počítačová gramotnost pro tělesně postižené

Ministerstvo informatiky ČR

Studium mezinárodních vztahů a evropských studií pro Bělorusy na MUP

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Evropský sociální fond (JPD3)

Tvorba učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince

Ministerstvo školství a mládeže ČR

Správní a stavební právo pro pracovníky stavebních úřadů

Akreditovaný projekt „Správní a stavební právo pro pracovníky stavebních úřadů“ je jediným akreditovaným projektem tohoto zaměření mezi soukromými vysokými školami v České republice. Rok 2005 je pro VŠ s tímto projektem zkušební. Schválení nového stavebního zákona považuje současná vláda za jednu z priorit v legislativní oblasti.

Multimediální podoba kurzu amerického práva

Vyučující katedry právních disciplín MUP, doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. a Mgr. Radoslav Kačín, v r. 2004 řešili a v lednu 2005 obhájili výzkumný grantový úkol MŠMT FRVŠ 1436-F5d/2004/2004 Multimediální podoba kurzu amerického práva.