Mezinárodní vztahy a evropská studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, významných států a oblastí v evropském regionu a současně se zaměřuje na světová mocenská centra. Magisterské studium prohlubuje  znalosti klíčových teoretických předmětů mezinárodních vztahů s důrazem na komplexní problematiku evropského integračního procesu v jeho právních, institucionálních a ekonomických aspektech. Dále se zaměřuje na rozhodovací procesy, tj. na zahraniční politiku Československa/Česka i velmocí, jako jsou Spojené státy americké a Rusko. Zabývá se členstvím České republiky v Evropské unii a neopomíjí konfliktní vývoj současných mezinárodních vztahů. Velká pozornost je věnována také teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů.

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát bezpečnostních studií

Certifikát Iberoamerických studií

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Certificate of English for Specific Purposes

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejná správa
 • nevládní organizace
 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace
 • instituce EU
 • média

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

PÍSEMNÝ TESTOnline přihláška

Test ze společenskovědního základu (aktuální témata mezinárodní politiky a historický vývoj mezinárodních vztahů po 2. sv. válce), tematické okruhy:

 • Současné problémy mezinárodní politiky
 • Politická geografie, resp. mezinárodní vztahy na mapě
 • Obecné mezinárodní vztahy
 • Vývoj evropské integrace

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO